Tijdelijk aanjager op specifieke uitkeringen jeugdpreventie/ onderwijskansenbeleid

gemeente Nieuwegein
Bekijk opdracht

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Binnen de aanpak Leefbaarheid en Veiligheid in Nieuwegein werken wij met een breed scala aan organisaties, en straks ook inwoners, aan 3 ambities op het vlak van leefbare wijken, perspectief voor de jeugd en bestaanszekerheid. Wij vliegen deze ambities integraal en in samenhang aan en belangrijk is dat wij de vraagstukken vanuit de inwoner aanvliegen.

Wij zoeken een  aanjager die onderdeel uitmaakt van het programmateam en van hieruit een bijdrage levert ten aanzien van alle subsidieaanvragen vanuit de SPUK Kansrijke Wijk op het thema jeugd. Je jaagt vernieuwing en samenwerking aan, denkt mee en faciliteert. Daarnaast gaat de aanjager concreet aan de slag met het realiseren van concrete projecten die zijn benoemd in een subsidieaanvraag op de thema’s Veerkracht en Weerbaarheid, het Jonge Kind en een kleiner onderdeel Jongeren en een startkwalificatie/certificaat.

De projecten waar je mee aan de slag gaat, krijgen voornamelijk vorm binnen de pijler Perspectief voor de Jeugd en Jongvolwassenen. In de uitvoering van deze projecten sluiten wij zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande structuren, interventies of projecten. Zo gaan we aan de slag met het versterken van en de toegang tot de VVE (Thema Het jonge kind) en het realiseren van een Verrijkt Schooldag (Thema veerkracht en Weerbaarheid). De projecten zijn al redelijk concreet omschreven in onze subsidieaanvraag, er zijn al projectgroepen gestart en we moeten in deze fase van grove planvorming naar realisatie. Wij moeten in de eerste helft van 2024 de uitvoering van deze projecten in de steigers zetten. De uitvoering van deze activiteiten loopt uiteindelijk tot en met 2025, eventueel 2026. Na afloop van deze opdracht neemt het programmateam deze taken dan ook over.

De aanjager vervult een belangrijke rol in het programmateam Leefbaarheid en Veiligheid en werkt daarmee onder de inhoudelijke aansturing van de programmaleider, met als bestuurlijk opdrachtopgever de Alliantie Leefbaarheid en Veiligheid. Dit is dus een rol waarin je niet exclusief voor de gemeente werkt, maar voor een Alliantie van betrokken partijen vanuit de opgaven die zijn geformuleerd voor de Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid.

Onderwijskansenbeleid
In 2018 is de nieuwe verdeling van de rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor de komende jaren bekend gemaakt. Voor Nieuwegein impliceerde dit een verdubbeling van het budget. Hierop is in co-creatie met onze partners een uitvoeringsplan Onderwijskansenbeleid (OKB) en peuteropvang opgesteld. Doelstelling van dit plan is dat alle (jonge) kinderen hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk beginnen en doorlopen met als uiteindelijke doel het behalen van een startkwalificatie en het succesvol participeren in de maatschappij. Kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand krijgen de kans om deze te verkleinen of weg te werken. Met het uitvoeringsplan zijn meerdere nieuwe activiteiten en subsidiemogelijkheden opgezet, is een werkgroep actief bestaande uit een gemeentelijk coördinator Onderwijskansenbeleid en twee educatief gebiedsverbinders) actief en is steeds meer de verbinding gevonden met onze partners in de stad. Daarmee zien we dat het onderwerp steeds meer is gaan leven wat verbinding en vernieuwing in de stad brengt. De coördinator Onderwijskansenbeleid is momenteel tijdelijk ingevuld vanwege ziekte van een collega. De plannen van hierboven beschreven SPUK Jonge Kind zijn in samenhang met het onderwijskansenbeleid vormgegeven. Gezocht wordt nu naar verbinding in overleg en activiteiten die elkaar versterken. Een actualisatie van het uitvoeringsplan OKB moet de synergie met het plan van aanpak SPUK Jonge Kind zichtbaar maken.

De aanjager zal adviseren over de samenhang tussen het programma en het OKB. Zij draagt daarin zorg voor actualisatie van het uitvoeringsplan OKB zodat deze laatste gereed is voor besluitvorming.  Dit vraagt daarnaast om een concreet advies over de verdere inzet van de huidige werkgroep OKB (waaronder gemeentelijk coördinator OKB) en wat dit (in capaciteit) van de gemeentelijke inzet op onderwijskansenbeleid vraagt is onderdeel van de opdracht.

Competenties


 • Je overziet het beoogde eindresultaat en de benodigde sturing van het proces, planning en middelen om tot dit resultaat te komen; gewenst is senioriteit op projectmatig werken en een politiek bestuurlijke omgeving;

 • Je bent in staat om het onderwerp, de vraagstukken en de keuzes die dit vraagt te agenderen en in partnerschap richting te geven;

 • Je verbindt betrokken partijen door nauw aan te sluiten bij de praktijk en proactief te zijn in het vergaren van informatie en behoeften;

 • Ten slotte ben je een professional met ervaring die daadkrachtig is en stuurt op dat wat nodig is; Hierbij is verbinden, enthousiasmeren, reflectie, analytische vermogen en resultaatgerichtheid van belang.


Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 4 maart 2024 tussen 14.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 1 maart 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projectmatig werken (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld);

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het sociaal domein;


Wensen • Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en/of werkervaring binnen het werkveld van het jonge kind;

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen of voor een gemeente;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld);


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Bekijk opdracht