Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden FlexSpot®

Versie 1.0 – Laatste update: 29-10-2023

1. Algemeen
1.1 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het FlexSpot® platform (“het Platform”) en zijn van kracht vanaf het moment dat een gebruiker een account aanmaakt.
1.2 Door het aanmaken van een account op het Platform verklaart de gebruiker deze gebruikersvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

2. Accountregistratie
2.1 Om gebruik te kunnen maken van het Platform, dient de gebruiker een account aan te maken met accurate en volledige informatie.
2.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de accountinformatie, inclusief het wachtwoord. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn/haar account.
2.3 De gebruiker stemt ermee in om FlexSpot® onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar account of andere beveiligingsinbreuken.

3. Gebruiksrechten en -beperkingen
3.1 Het Platform en alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van FlexSpot® en/of haar licentiegevers.
3.2 De gebruiker krijgt een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden.

3.3 Het is de gebruiker niet toegestaan om:
a. Het Platform te gebruiken voor onwettige of frauduleuze doeleinden;
b. Het Platform te gebruiken op een manier die de werking, beveiliging of integriteit ervan kan schaden;
c. Het Platform te kopiëren, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren of te proberen de broncode te achterhalen;
d. Het Platform te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie (spam);
e. Het Platform te gebruiken op een manier die de rechten van andere gebruikers of derden schendt.

4. Opdrachten en betalingen
4.1 Het Platform biedt de mogelijkheid voor gebruikers om tijdelijke opdrachten te vinden van brokers en opdrachtgevers door heel Nederland.
4.2 FlexSpot® fungeert enkel als tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, kwaliteit of betaling van de opdrachten.
4.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met brokers en opdrachtgevers en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
4.4 Betalingen voor opdrachten dienen rechtstreeks tussen de gebruiker en de betreffende broker of opdrachtgever te worden afgehandeld.

5. Beëindiging
5.1 De gebruiker kan op elk moment zijn/haar account op het Platform beëindigen door contact op te nemen met FlexSpot®.
5.2 FlexSpot® behoudt zich het recht voor om een account te beëindigen of de toegang tot het Platform te beperken als de gebruiker in strijd handelt met deze gebruikersvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

6. Aansprakelijkheid
6.1 FlexSpot® is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform.
6.2 FlexSpot® biedt geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of functionaliteit van het Platform.
6.3 De gebruiker vrijwaart FlexSpot® van alle aansprakelijkheid, claims, kosten of schade die voortvloeien uit het gebruik van het Platform.

7. Wijzigingen
7.1 FlexSpot® behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
7.2 Gewijzigde gebruikersvoorwaarden worden van kracht na publicatie op het Platform.
7.3 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de gebruikersvoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
8.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Door het aanmaken van een account op het FlexSpot® platform verklaart de gebruiker deze gebruikersvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.