Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 – Laatste update: 29-10-2023

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en het gebruik van het FlexSpot® platform (“het Platform”) tussen FlexSpot® (“wij”, “ons”, “onze”) en de gebruikers (“u”, “uw”).
1.2 Door gebruik te maken van het Platform stemt u in met deze algemene voorwaarden.

2. Dienstverlening
2.1 Het Platform biedt gebruikers de mogelijkheid om tijdelijke opdrachten te vinden van brokers en opdrachtgevers door heel Nederland.
2.2 FlexSpot® fungeert enkel als tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, kwaliteit of betaling van de opdrachten.
2.3 Het Platform kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

3. Accountregistratie
3.1 Om gebruik te kunnen maken van het Platform, dient u een account aan te maken met accurate en volledige informatie.
3.2 U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie, inclusief het wachtwoord. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
3.3 U stemt ermee in om FlexSpot® onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van ongeautoriseerd gebruik van uw account of andere beveiligingsinbreuken.

4. Gebruiksrechten en -beperkingen
4.1 Het Platform en alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van FlexSpot® en/of haar licentiegevers.
4.2 U krijgt een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
4.3 Het is u niet toegestaan om:
a. Het Platform te gebruiken voor onwettige of frauduleuze doeleinden;
b. Het Platform te gebruiken op een manier die de werking, beveiliging of integriteit ervan kan schaden;
c. Het Platform te kopiëren, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren of te proberen de broncode te achterhalen;
d. Het Platform te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie (spam);
e. Het Platform te gebruiken op een manier die de rechten van andere gebruikers of derden schendt.

5. Betalingen
5.1 Voor bepaalde diensten op het Platform kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden duidelijk vermeld en dienen te worden betaald volgens de aangegeven betalingsmethoden.
5.2 U bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle verschuldigde bedragen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen.

6. Beëindiging
6.1 U kunt op elk moment uw account op het Platform beëindigen door contact op te nemen met FlexSpot®.
6.2 FlexSpot® behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen of de toegang tot het Platform te beperken als u in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

7. Aansprakelijkheid
7.1 FlexSpot® is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform.
7.2 FlexSpot® biedt geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of functionaliteit van het Platform.
7.3 U vrijwaart FlexSpot® van alle aansprakelijkheid, claims, kosten of schade die voortvloeien uit het gebruik van het Platform.

8. Wijzigingen
8.1 FlexSpot® behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
8.2 Gewijzigde algemene voorwaarden worden van kracht na publicatie op het Platform.
8.3 Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Door gebruik te maken van het FlexSpot® platform stemt u in met deze algemene voorwaarden.