Testmanager | Groningen

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Testmanager kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Opdrachtomschrijving
Binnen de IV organisatie van IMG zijn meerdere applicaties in ontwikkeling en onder beheer. Op deze applicaties worden meerdere soorten testen uitgevoerd, zoals systeemintegratietesten, ketentesten en gebruikersacceptatietesten. Als Testmanager ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de richtlijnen voor de verschillende testsoorten en een goede implementatie van deze richtlijnen. Een extra focus ligt op het bewaken en mitigeren van keten- en applicatieoverstijgende risico’s. Voor het hoofdsysteem MIRA (een DICTU Rijkszaaksysteem gebaseerd op PEGA) vinden er de komende 2 jaar veel wijzigingen plaats als gevolg van de aanbevelingen uit de Parlementaire Enquete Aardgaswinning Groningen. Als Testmanager heb je als taak dit programma te adviseren over de risico’s en de uit te voeren testen als testcoördinator te ondersteunen. Daarnaast is er een groot project bezig om de gegevens van de primaire systemen en alle externe brondata in een database onder te brengen voor rapportage en kwaliteitsdoeleiden. De wederzijdse uitwisseling van die data is ook onderdeel van de testscope die onder jouw verantwoording valt. Als Testmanager heb je als taak om in overleg met de Program Product Owner een overkoepelend testbeleid te formuleren die praktisch binnen de teams die aan die systemen werken kan worden uitgevoerd. Hiernaast wordt van je verwacht dat je helpt met opzet, de organisatie en de uitvoering van overkoepelende testsoorten.

Achtergrond
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna IMG) is het zelfstandig bestuursorgaan dat alle schade als gevolg van gaswinning afhandelt. Het IMG heeft de taak schadeafhandeling uit te voeren en richt zich uitsluitend op de vergoeding van fysieke mijnbouwschade, waardedaling en immateriële schade. Fysieke schade aan woningen kan in 3 vormen worden gecompenseerd: Forfaitair (bedrag), Maatwerk (bedrag) en Daadwerkelijk Herstel. Dat betekent dat – zo lang er mijnbouwschade kan ontstaan in Groningen- er een onafhankelijk aanspreekpunt is dat de schade afhandelt. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen, waarbij het IT deel vooral in een pand in Assen gehuisvest is.

Organisatie
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers. Het bestuur van IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en vier afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend Directeur. Het managementteam bestaat verder ui de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communciatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schade afhandeling.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht