Senior data architect

Nationale Politie
Bekijk opdracht


Vanwege de unieke informatiepositie, is het binnen de politie van cruciaal belang dat het beleid op het gebied van data uitwisseling goed wordt geïmplementeerd en nageleefd. De politie beschikt namelijk over gevoelige data waarvan het van groot maatschappelijk belang is dat deze enkel onder de juiste voorwaarden, met daartoe bevoegde partijen wordt gedeeld.

Binnen de politie organisatie bevindt de sector Dienstverlening Partners (DP) zich op het snijvlak van de politieorganisatie en de ketenpartners. Hierbij vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Om deze processen en afspraken te stroomlijnen wordt een nieuw team opgericht, het team aansluitdiensten (TAD). Dit team moet aansluit gegevens diensten (AGD’s) gaan leveren. Een AGD is een gegevensdienst die we specifiek inzetten voor onderlinge aansluitingen tussen IV’s. Als gestandaardiseerde gegevensdienst is het volledig opgebouwd uit standaarden voor interface, service, berichtformaat, en taalgebruik (semantiek) en bevat daarbij de ondersteuning voor security, logging, voorbrenging en meer. Alleen het functioneel inhoudelijke bericht (de reden waarom de aansluitgegevensdienst wordt gemaakt) blijft specifiek.

Voor deze opdracht zoeken wij een ervaren data architect met organisatorische kennis en ervaring die zich bezig zal gaan houden met het opzetten en begeleiden van de AGD-organisatie. In deze rol houd je je bezig met het uitdragen van visie op API’s. Deze visie is opgesteld vanuit de CIO office en is onderdeel van de strategische IV richting. Visie is niets zonder praktische invulling, het implementeren is cruciaal. Het is daarom van belang dat jij ook ontwikkelteams meekrijgt in deze transitie

Verantwoordelijkheden

Jij houdt je bezig met het formuleren van functionele doorontwikkeling op basis van business behoefte.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten van de omgeving, regievoering op vraagzijde en vraagarticulatiescherp krijgen voor doorontwikkeling (zowel functioneel als non functioneel), met als doel het volwassen worden van het API beleid binnen de organisatie.

Daarnaast houd je je onder andere bezig met:

 • Specificaties van eisen voor bericht, service, interface en doorontwikkeling API platform (AGD’s, AV’s en AVP’s)

 • Leveren van voldoende voorwerk t.b.v. een soepele refinement;

 • Binnen de kaders en richtlijnen uitwerken en verduidelijken van stories a.d.v. designs;

 • Creëert bewustwording van architectuur afhankelijkheden en obstakels binnen het team;

 • Draagt inhoudelijke architectuur kennis uit binnen het team, vraagbaak.


Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.

De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

In de rol van “technisch kwartiermaker TAD” verantwoordelijk voor het inrichten van benodigde processen en structuren zodat onder architectuur gewerkt kan worden m.b.t. gestandaardiseerde en uniforme gegevensuitwisseling voor het Politie domein Grenzen en Veiligheid, gebaseerd op herbruikbare componenten.

Resultaat is een “aansluitstandaard” voor aansluitgegevensdiensten (dienst opgebouwd uit standaarden voor interface, service, berichtformaat, taalgebruik (semantiek) en bevat ondersteuning voor security, logging, verwerking en voortbrenging) en implementatie van “beheersingsprocessen” gericht om aansluitingen voort te brengen en in stand te houden. Deze kwalitatieve opbouw dient binnen 6 maanden gerealiseerd te worden. De rol verschuift daarna naar kwalitatieve uitbouw met taakgebied “uitvoeren kwaliteitsbewaking” door educatie van IV-teams, het begeleiden van ontwerpkeuzes en het nemen van harmonisatiebeslissingen met als resultaat IV-teams die zelfstandig aansluitingen kunnen voortbrengen en in stand houden.

 • Verschillende stakeholders binnen en buiten de sector dienstverlening partners

 • Teamleden TAD

 • Het team dat de infrastructurele voorzieningen beheert en ontwikkelt,

 • Verschillende devops teams

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding bijvoorbeeld in de richting van Bedrijfskundige informatica, Informatica of een vergelijkbare studierichting;


Eisen:

 • Certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK) en/of aantoonbare ervaring op data architectuur gebied;

 • Minimaal 3 jaar ervaring in een senior rol;

 • Ervaring met agile werken;

 • Kennis / minimaal twee jaar ervaring met SAFe.


Wensen:

 • Analytisch denkvermogen gecombineerd met een pragmatische instelling;

 • Ervaring met het werken binnen grote organisaties (1000+ Fte)

 • Ervaring met het uitdragen en concreet maken van visie op het gebied van AGD’s is een pré.

 • Analytisch

 • Pragmatisch

 • Initiatief

 • Ondernemend

 • Samenwerken

 • Nieuwsgierig

 • Leergierig

 • Open voor nieuwe ideeën

 • Resultaatgerichtheid

 • Oplossingsgericht


Eisen • De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2024(of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2027 voor 36 uur per week.Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 2.
  De kandidaat is in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau.Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke senior rol.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  De kandidaat is in het bezit van certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK) en/of aantoonbare ervaring op data architectuur gebied.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Agile werken.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6.
  De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met SAFe.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7.
  Vereiste competenties/vaardigheden:Analytisch

  Pragmatisch

  Open voor nieuwe ideeën

  Ondernemend

  Nieuwsgierig

  Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

  Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

  Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

  Resultaatgerichtheid - Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

  Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

  Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
  Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Wensen • Wens 1.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het uitdragen en concreet maken van visie op het gebied van AGD’s.Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 2.
  De kandidaat beschikt over analytisch denkvermogen gecombineerd met een pragmatische instelling.Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 3.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen grote organisaties, +1000fte.De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 4.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
  3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid.
  5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.

 • Wens 5.
  De kandidaat is in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatica, Informatica of vergelijkbare studierichting;Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat is niet in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatica, Informatica of vergelijkbare studierichting;
  3/5= De kandidaat heeft minimaal 2 jaar een erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatica, Informatica of vergelijkbare studierichting gevolgd;
  5/5= De kandidaat is in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatica, Informatica of vergelijkbare studierichting;


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht