Secretaris kennisnetwerken geo-informatie

VNG
Bekijk opdracht


De VNG representeert de ruim 342 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale
uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door
actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door
samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te
ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Over het team
De te werven secretaris kennisnetwerken Geo-informatie maakt onderdeel uit van het
team Digitale overheid en Dienstverlening (DoD) en het team GDI. Deze teams zijn
binnen VNG Realisatie onderdeel van het basisteam Weten. Het basisteam Weten legt de
verbinding tussen (nationaal en Europees) beleid en kennis van informatiekunde,
techniek, recht en financiën, en stelt uitvoeringskennis beschikbaar voor belangrijke
maatschappelijke opgaven. Ook worden analyses gemaakt van nieuwe wet- en
regelgeving, zodat vroeg in het proces inzicht ontstaat in de consequenties van keuzes
en hier tijdig op kan worden geanticipeerd.
Het team Digitale Overheid borgt kennis van onder meer de hoofdthema’s digitale
dienstverlening, (nieuw te vormen) overheidsbrede voorzieningen en het federatief
datastelsel. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van dit soort generieke componenten
binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende
mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Vanuit VNG Realisatie wordt daarom
collectief regie gevoerd op de ontwikkeling, invoering en het gebruik van deze generieke
componenten. Een van de belangrijke thema’s binnen het hoofdthema federatief
datastelsel is de regievoering in het domein Geo-informatie. Geo-informatie is informatie
met een ruimtelijke component in de vorm van onder meer kaarten.

Omschrijving van de opdracht
Binnen het thema Regie Geo-informatie werken verschillende collega’s samen met
vertegenwoordigers van alle niveaus binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk aan het
verder ontwikkelen van gemeentelijke streefbeelden rondom Geo-Informatie en het
vertalen daarvan in ontwikkelagenda’s en concrete projecten en activiteiten. Daarnaast
ondersteunen deze collega’s gemeenten bij landelijke vraagstukken die er spelen rondom
de verschillende geo-(basis)registraties waarvan gemeenten bronhouder zijn (BAG, BGT,
BRO en WOZ) en andere gemeentelijke geo-activiteiten (zoals de registratie van
publiekrechtelijke beperkingen, inzet van nieuwe (3D) inwintechnieken en ontwikkelingen
rondom mobiliteit en de Omgevingswet).
Voor een goede aansluiting op de gemeentelijke praktijk is samenwerking in
kennisnetwerken van professionals van groot belang. Die kennisnetwerken bestaan uit
medewerkers van gemeenten en verschillende experts. Vanuit VNG Realisatie
ondersteunen wij verschillende van die kennisnetwerken. We informeren professionals
over landelijke ontwikkelingen, organiseren structurele afstemming tussen professionals
en halen behoeften vanuit de praktijk op. Binnen het thema Regie Geo-informatie hebben
we te maken met twee van deze kennisnetwerken: het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB)
en het samenwerkingsverband voor BGT-bronhouders (SVB-BGT). Daarnaast worden
voor een ander team ook werkzaamheden uitgevoerd voor een kennisnetwerk op het
gebied van ENSIA (een stelsel voor eenmalige verantwoording over onder meer
informatiebeveiliging).

Voor de versterking van de samenwerking binnen deze kennisnetwerken zijn wij op zoek
naar een secretaris kennisnetwerken Geo-informatie. Deze secretaris is de spin in het
web voor het goed functioneren van deze netwerken. Door het inzetten van zijn/haar
organisatietalent bevordert en faciliteert de secretaris de onderlinge uitwisseling van
kennis en ervaringen tussen gemeenten. Ook worden enkele structurele overleggen
georganiseerd en worden de resultaten daarvan helder op papier gezet. Enkele malen
per jaar worden (regionale) bijeenkomsten georganiseerd waar geo-professionals elkaar
ontmoeten. Het is de verantwoordelijkheid van de secretaris dat overleggen en
bijeenkomsten goed zijn georganiseerd. De inhoudelijke inbreng wordt door andere
collega’s verzorgd. De secretaris kennisnetwerken Geo-informatie legt verantwoording af
aan de themacoördinator Geo-informatie en voor het kennisnetwerk ENSIA aan de
coördinator ENSIA.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• De secreatris ondersteunt de overleggen binnen verschillende gemeentelijke
kennisnetwerken: het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB), het samenwerkingsverband
voor bronhouders van de basisregistratie grootschalige topografie (SVB-BGT) en
ENSIA. De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het samen met de voorzitter
opstellen van agenda’s, het organiseren van (digitale) bijeenkomsten en het maken
van verslagen en actielijsten. De secretaris bewaakt ook gemaakte afspraken en
stimuleert dat deze worden nagekomen.
• De secretaris organiseert samen met inhoudelijke collega’s (digitale)
kennisbijeenkomsten (zoals maandelijkse spreekuren en webinars) over specifieke
onderwerpen.
• De secretaris organiseert enkele malen per jaar regionale bijeenkomsten voor de
verschillende kennisnetwerken waar professionals elkaar ontmoeten, kennis
uitwisselen en worden geïnformeerd en bevraagd over landelijke ontwikkelingen.
• De secretaris speelt een actieve rol in het stimuleren van kennisuitwisseling en
communicatie. Dit doet de secretaris door het coördineren van input en het uitvoeren
van eindredactionele werkzaamheden voor maandelijkse nieuwsbrieven,
kennisbanken en websites.
• De secretaris voert kleine structuuraanpassingen door op een aantal van deze
kennisbanken en websites, verzorgt de verspreiding van de nieuwsbrief en voert
verschillende hierbij behorende ondersteunende activiteiten uit (zoals adressenbeheer
en het beantwoorden van vragen via de mail en telefoon).
• De secretaris ondersteunt incidenteel collega’s bij andere activiteiten binnen VNG
Realisatie.

Resultaat van de opdracht
• Opstellen van agenda’s, het organiseren van (digitale) bijeenkomsten en het maken
van verslagen en actielijsten voor onder meer het coördinatorenoverleg van het GGB,
het bestuur van SVB-BGT, het bronhoudersoverleg van SVB-BGT en mogelijk het
operationeel bronhoudersoverleg van SVB-BGT alsmede voor een aantal
overlegstructuren rondom ENSIA.
• Organisatie van regionale bijeenkomsten van GGB, SVB-BGT en ENSIA;
• Eindredactionele werkzaamheden voor maandelijkse nieuwsbrieven, kennisbanken en
websites (inclusief kleine structuuraanpassingen en toegangsbeheer).

Eisen  • Inschrijver verklaart hierbij de offerteaanvraag in zijn geheel te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

  • • HBO werk- en denkniveau blijkend uit een HBO-opleiding of een afgeronde opleiding
    op MBO-4 met minimaal vijf jaar werkervaring

  • • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop


Wensen  • Aantoonbaar globale kennis van geo-informatie of van de geo-basis registraties zoals BAG, BGT en WOZ (op basis waarvan je voldoende gesprekspartner wordt voor specialisten bij gemeenten voor het uitvoeren van de secretariële werkzaamheden) (blijkend uit een toelichting in de motivatie waarin ook de eigen rol wordt benoemd)

  • Aantoonbare werkervaring met eindredactionele werkzaamheden voor nieuwsbrieven, kennisbanken of websites (inclusief kleine structuuraanpassingen en toegangsbeheer) (blijkend uit het cv)

  • Aantoonbare werkervaring met het voorbereiden, organiseren en verslaglegging van overleggen van inhoudelijk professionals als project management ondersteuner, junior procesmanager of projectsecretaris blijkend uit het cv)

  • Ervaring met het organiseren van kennissessies (zoals Webinars, regionale bijeenkomsten en/of landelijke bijeenkomsten) (blijkend uit een toelichting in de motivatie waarin ook de eigen rol wordt benoemd)


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht