Projectmanager medische IV – MGGZ

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden bestaan uit:
• Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document – PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
• Het initiëren van een projectorganisatie
• Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
• Afstemmen met interne medewerkers van betrokken zorgbedrijven en DGO-afdelingen
• Afstemmen met interne en externe IT-organisaties (o.a. JIVC) en applicatieleveranciers op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen.
• Zorgdragen dat alle betrokken interne en externe resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
• Zorgdragen dat de businessaspecten van het betrokken zorgbedrijf in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
• Beheersen van het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
• Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever, stuurgroep en hoofd medisch informatiemanagement MGZ.
• Voeren van overleg en afstemmen met (deel)projectmanagers, werkgroepvoorzitters, gerelateerde projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).
• Inhoudelijk bijdragen aan de business vraagstukken die spelen binnen het project (waaronder procesveranderingen, vraagstukken met betrekking tot te converteren informatie etc.)

Achtergrond opdracht

De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg. Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Door nieuwe en steeds hogere eisen die aan de militair geneeskundige keten worden gesteld, dient de informatievoorziening in de komende jaren zich te ontwikkelen naar een datagestuurde informatievoorziening. Naast een volledige digitalisering van de militaire zorgketen, wordt de basisregistratie en datakwaliteit op orde gebracht, wordt digitaal uitwisseling van gegevens door de gehele (internationale) zorgketen mogelijk en wordt ondersteuning door trendmatige analyses van data gerealiseerd. Om in de vereiste basis te voorzien en de opgelopen achterstand weg te werken, is medio 2018 het programma Smart Band Aid (SBA) gestart. Dit programma heeft als doel de systemen en processen aan te passen om gegevens over de gezondheid en de medische behandeling van de militair binnen de keten op zowel nationaal als internationaal niveau beter, sneller en op maat digitaal uit te wisselen en te gebruiken. Met het programma SBA investeert en ontwikkelt Defensie de middelen, capaciteit en expertise die hiervoor binnen de reguliere en de operationele geneeskundige defensieonderdelen zijn vereist. Voor de uitvoering van een aantal hoog geprioriteerde IV-projecten, heeft de DGO op korte termijn behoefte aan versterking van het team Medisch Informatiemanagement (MIM) met een business projectleider. De projectleider zal zich -vanuit business perspectief- bezig houden met de vervanging van een elektronisch patientendossier (EPD) en medicatiesysteem bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ).

Eisen
– het begrijpen en toepassen van project management principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en ‘waste’ te minimaliseren
– Kandidaat heeft een HBO of universitaire opleiding gevolgd en afgerond in de richting bedrijfskunde, bestuurskunde, informatiemanagement, (medische) informatiekunde, informatica, gezondheidswetenschappen of vergelijkbaar.
– Kandidaat heeft een Prince 2 Foundation opleiding/training gedaan.
– Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager/coordinator van projecten op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het aansturen van een projectteam van interne en/of externe (ingehuurde) medewerkers en/of vertegenwoordigers van de leveranciers (applicatie, hosting etc) en projecten met impact op de gehele zorginstelling (proces en informatievoorziening).
– Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal in 3 (verschillende) projecten/opdrachten binnen de geestelijke gezondheidszorg uitgevoerd op het gebied van digitalisering en/of technologische innovatie en deze zelfstandig geleid als projectmanager
Aanvraag ICT

Wensen
– Kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar tenminste 2 (verschillende) projecten/opdrachten binnen de zorg geleid als projectmanager op het gebied van een EPD bij een GGZ
– Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van de procesgang binnen een GGZ-instelling
– Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van/ervaring met het elektronisch patientendossier USER en/of het medicatiesysteem Medimo of vergelijkbare systemen binnen de GGZ
– Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van/ervaring met Chipsoft HiX en de implementatie-aanpak
– Kandidaat bij voorkeur heeft kennis van/ervaring met het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten