Projectmanager huisvesting v&c

Universiteit Utrecht
Bekijk opdracht

De Universiteit Utrecht (UU) heeft besloten tot het realiseren van energiebesparende maatregelen in het Buys Ballot gebouw. Met deze maatregelen zal het Buys Ballot gebouw een verbeterde aansluiting op het WKO net krijgen waarmee het gebouw duurzamer zal worden verwarmd. Tevens voldoet het gebouw niet meer aan de huidige eisen voor wat betreft klimaat en luchtvoorziening. De bezetting en benutting van de onderwijsruimtes én van de kantoren is aanzienlijk gegroeid, en zal in de komende tijd nog verder groeien, passend binnen de vastgoedstrategie. Dit kan niet gefaciliteerd met de verouderde luchtbehandelingskasten en meet- en regeltechniek. Het Buys Ballotgebouw is oorspronkelijk gebouwd als labgebouw, maar is nu voornamelijk in gebruik als een onderwijs- en kantoorgebouw in de vaste voorraad. Het staat op de nominatie in 2029-2030 gerenoveerd te worden.


De werkzaamheden moeten zo snel mogelijk doorgang vinden. Er is reeds intensieve


afstemming geweest met het onderwijs en de Faculteit Bètawetenschappen over de planning


en fasering. Er is voor gekozen de uitvoering Q1 2025 te laten starten (2e semester) om de


overlast voor het onderwijs te minimaliseren. De oplevering wordt voorzien vóór het eerste


semester 2025-2026. Bij uitloop wordt in overleg met het onderwijscontingent het eerste


semester ontzien v.w.b. overlast.


Voor het realiseren van deze maatregelen zoeken we een ervaren Projectmanager Huisvesting.


Indien het in de beschikbare tijd past zullen ook andere (voorbereidende) huisvestingsprojecten door de projectmanager opgepakt kunnen worden.


Werkwijze huisvestingprojecten


Huisvestingsprojecten worden binnen de UU volgens het hoofdwerkproces gerealiseerd, waarbij de gangbare fasering van initiatief, definitie, ontwerp, aanbesteding, realisatie, overdracht en nazorg gehanteerd worden.


De projectmanager wordt gevraagd om alle fasen van een bouwproject te verzorgen, sturend op tijd, geld en kwaliteit. Ten aanzien van geld hanteert de UU een gestandaardiseerd Budgetboek. Er wordt gepland in MS Projects. Ten aanzien van de kwaliteit heeft de UU uitgebreide kaders en standaarden, die vastgelegd zijn in BriefBuilder.


Werkzaamheden


Initiatieffase:
 • • Ophalen van benodigde informatie om te komen tot een heldere vraaganalyse;

 • • Vormgeven van het cyclische proces van bedenken van oplossingsrichtingen en deze toetsen (valideren) aan wensen en kaders van de Universiteit, gebruikers en andere stakeholders;

 • • Het globaal bepalen van de inkoop- en aanbestedingsstrategie;

 • • Uitwerken van het Initiatieffasedocument, vormgeven van besluitvormingsproces;

 • • Het bewaken van alle GROTIK-aspecten.


Definitiefase:
 • • Het realiseren van het programma van eisen, de stakeholder en omgevings-analyse;

 • • Het verder preciseren van de inkoop- en aanbestedingsstrategie;

 • • Het bewaken van alle GROTIK-aspecten.


Ontwerpfase:
 • • Opstellen SO/VO/DO/TO

 • • Opstellen plan voor Validatie en verificatie

 • • Opstellen VeG dossier

 • • Opstellen aanbestedingsdocumenten

 • • Aanbesteding en Contractering

 • • Inrichting contractbeheersing


Realisatie:
 • • Bouwvoorbereiding

 • • Contractbeheersing

 • • Projectbeheersing

 • • Kwaliteitsborging

 • • Wijzigingsbeheer

 • • Bouw en Oplevering


Overdrachtsfase:
 • • In gebruik name

 • • Nazorg

 • • Overdracht

 • • Evaluatie

 • • Afsluiting


Aanbod


Het betreft een opdracht die start op uiterlijk 29 juli 2024 voor de duur van één jaar. Tevens is er een mogelijkheid voor verlenging van twee maal zes maanden.


Het aantal contracturen betreft 24 uur per week.


Functie-eisen
 • • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting bouwkunde/ werktuigbouwkunde;

 • • Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare relevante werkervaring als projectmanager op HBO niveau;

 • • Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare relevante ervaring met het werken bij of voor een publieke instelling, opgedaan in de afgelopen 5 jaar;

 • • Je beschikt over aantoonbare werkervaring met het begeleiden van de vraagarticulatie samen met de gebruikersorganisatie in initiatief- en definitiefase;

 • • Je beschikt over aantoonbare werkervaring met duurzaam bouwen (gezond, energieopwekkend, circulair) bij vergelijkbare projecten;

 • • Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met fysische, chemische en biologische labs (ML2).


Competenties
 • • Zelfstandig: in staat om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren en te komen tot het gewenste resultaat.

 • • Proactief: bij het uitvoeren van de werkzaamheden kansen ter verbetering blijven zien en deze actief benoemen.

 • • Analytisch: in staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden, informatie te ordenen en verbanden te leggen.

 • • Gestructureerd: tijdens de werkzaamheden overzicht en orde houden in de te verrichten taken.

 • • Creatief: in staat om buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar oplossingen en ideeën.

 • • Organisatiesensitief: een prettige en verbindende persoonlijkheid, maar kan ook stevig onderhandelen en aanspreken wanneer de situatie daar om vraagt. Iemand die inspireert én verbindt.


Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse


disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.


Vastgoed & Campus


De directie V&C ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten bij de ontwikkeling en het beheer van de universitaire huisvesting. Ontwikkeling behelst de gebiedsontwikkeling van de universitaire campussen, de ontwikkeling van het universitaire vastgoed en het managen van vastgoedprojecten, waaronder het aansturen van ontwerpende en uitvoerende partijen.


Binnen de directie V&C is de afdeling Strategie, Advies en Energie (SAE) verantwoordelijk voor de strategie- ontwikkeling en het portefeuillemanagement van gebouwen, gebied en voorzieningen op het Utrecht Science Park (USP), het International College (UCI) en de binnenstad van Utrecht. Het uitgangspunt is daarbij het strategisch huisvestingsplan, de campusvisie én het primair proces van de gebruikers alsmede innovaties op technisch en organisatorisch gebied. SAE ontwikkelt hiervoor de strategie en het beleid en werkt deze uit in een concrete huisvestings- en gebiedsplannen en huisvestingsbeleid.


Het definieert de opgave voor projecten voortkomend uit de vastgoedstrategie met kaderstellende uitgangspunten op het gebied van functionaliteit, totalcost en total benefits of ownership (TCO/TBO), technische standaarden en eisen aan toekomstbestendigheid. Deze initiatieven worden ter uitwerking en uitvoering aan de afdeling Huisvesting overgedragen. Gedurende het hele proces zorgt SAE voor kwaliteitsborging en monitoring van de kaderstellende uitgangspunten in nauwe samenwerking met de afdeling Huisvesting (verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie) en met de afdeling Beheer & Onderhoud van het Facilitair Service Centrum.Eisen • De kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde opleiding op HBO-niveau in de richting bouwkunde/werktuigbouwkunde.Toelichting: de afgeronde en erkende opleiding(en) moet(en) benoemd zijn in het C.V. van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.  Bij het niet benoemen of het diploma is behaald kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met duurzaam bouwen (gezond, energieopwekkend, circulair) bij vergelijkbare projecten.Toelichting: de ervaring dient benoemd te worden op het aangegeven tekstvak in Mercell. Deze tekst dient aanvullend op het C.V. te zijn, maar kan verwijzingen naar het C.V. bevatten. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan, in welke periode (mm-jjjj) en geef een korte beschrijving over de inhoud van het project(en) en/of de werkzaamheden. Daarnaast dient u aan te geven waarom de ervaringen uit dit project aansluiten bij de gestelde eis. Bij het niet benoemen van de periode waarin de ervaring is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal deze niet worden meegenomen in de beoordeling.

 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met het begeleiden van de vraagarticulatie samen met de gebruikersorganisatie in initiatief- en definitiefase.Toelichting: de ervaring dient benoemd te worden op het aangegeven tekstvak in Mercell. Deze tekst dient aanvullend op het C.V. te zijn, maar kan verwijzingen naar het C.V. bevatten. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan, in welke periode (mm-jjjj) en geef een korte beschrijving over de inhoud van het project(en) en/of de werkzaamheden. Daarnaast dient u aan te geven waarom de ervaringen uit dit project aansluiten bij de gestelde eis. Bij het niet benoemen van de periode waarin de ervaring is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal deze niet worden meegenomen in de beoordeling.

 • De kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare relevante werkervaring als projectmanager op HBO niveau.Toelichting: de ervaring dient benoemd te worden op het aangegeven tekstvak in Mercell. Deze tekst dient aanvullend op het C.V. te zijn, maar kan verwijzingen naar het C.V. bevatten. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan, in welke periode (mm-jjjj) en geef een korte beschrijving over de inhoud van het project(en) en/of de werkzaamheden. Daarnaast dient u aan te geven waarom de ervaringen uit dit project aansluiten bij de gestelde eis. Bij het niet benoemen van de periode waarin de ervaring is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal deze niet worden meegenomen in de beoordeling.

 • De kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare relevante ervaring met het werken bij of voor een publieke instelling, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.Toelichting: de ervaring dient benoemd te worden op het aangegeven tekstvak in Mercell. Deze tekst dient aanvullend op het C.V. te zijn, maar kan verwijzingen naar het C.V. bevatten. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan, in welke periode (mm-jjjj) en geef een korte beschrijving over de inhoud van het project(en) en/of de werkzaamheden. Daarnaast dient u aan te geven waarom de ervaringen uit dit project aansluiten bij de gestelde eis. Bij het niet benoemen van de periode waarin de ervaring is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal deze niet worden meegenomen in de beoordeling.

 • De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met fysische, chemische en biologische labs (ML2).Toelichting: de ervaring dient benoemd te worden op het aangegeven tekstvak in Mercell. Deze tekst dient aanvullend op het C.V. te zijn, maar kan verwijzingen naar het C.V. bevatten. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan, in welke periode (mm-jjjj) en geef een korte beschrijving over de inhoud van het project(en) en/of de werkzaamheden. Daarnaast dient u aan te geven waarom de ervaringen uit dit project aansluiten bij de gestelde eis. Bij het niet benoemen van de periode waarin de ervaring is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal deze niet worden meegenomen in de beoordeling.

 • De kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving. Hiertoe dient de kandidaat tijdens verificatie gedurende het gesprek concrete voorbeelden te kunnen benoemen waaruit blijkt dat aan deze competenties wordt voldaan.

 • De kandidaat deelt zijn werkzaamheden zelf in. Wel vindt, voor zover dat nodig is voor de opdracht, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden van de opdrachtgever.

 • De kandidaat dient de Nederlandse taal uitstekend te beheersen in woord en geschrift.

 • De kandidaat dient zelf te beschikken over een mobiele telefoon en laptop voor uitvoering van de opdracht. Deze wordt niet ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.

 • De kandidaat gaat akkoord met de inhoud van de volgende documenten:Nadere offerteaanvraag;
  Concept overeenkomst (zie tevens eis 12 in de offerteaanvraag);
  Geheimhoudingsverklaring.

 • De kandidaat gaat akkoord met het toevoegen van de volgende bepaling aan het concept van de overeenkomst:
  “Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst gedurende de gehele looptijd tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.”

 • De kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren,  opdrachtperiode en eventuele verlengingen) met als startdatum 29 juli 2024.

 • De kandidaat vermeldt op de factuur minimaal de volgende gegevens:ons kenmerk (volgt na gunning);
  uw crediteurnummer (volgt na gunning);
  projectnaam (indien van toepassing);
  het te declareren bedrag (excl. btw);
  het te declareren btw bedrag;
  het opgedragen bedrag incl. btw;
  het reeds gedeclareerde bedrag incl. btw en het reeds gedeclareerde bedrag als percentage van het opdrachtbedrag;

  het te declareren bedrag incl. btw en het te declareren bedrag als percentage van het opdrachtbedrag.

 • Een kandidaat kan slechts één maal aangeboden worden c.q. zichzelf aanbieden per offerteaanvraag. Indien een C.V. meerdere malen wordt aangeboden zal alleen de offerte met het laagste tarief mee worden genomen in de beoordeling.


Wensen • Aanvullend op eis 1 kunnen er extra punten behaald worden indien de kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op WO-niveau in de richting bouwkunde/werktuigbouwkunde.Toelichting: de afgeronde en erkende opleiding(en) moet(en) benoemd zijn in het C.V. van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.  Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de reactie niet worden meegenomen in de beoordeling.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht