Projectmanager civiele techniek en stedelijke infrastructuur

Gemeente Amersfoort
Bekijk opdracht


De gemeente Amersfoort is een dynamische organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling en interessante uitdagingen.

De afdeling Programma’s en Projecten is de gemeente brede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Er werken ruim 130 mensen, doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch.
Er zijn zes teams:

 • projectrealisatie openbare ruimte (POR);

 • proces- en projectmanagement (PPM);

 • vastgoedontwikkeling en – beheer (VOB);

 • team informatiseringsprojecten (TIP);

 • team assistentie projectmanagement (TAP);

 • team NEXT033.


We geven leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaartoe. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen – intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega’s uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. “We make it happen”.

Het team Projectrealisatie openbare ruimte staat voor de civieltechnische en infrastructurele opdrachten in de openbare ruimte. Deze uitvraag voor projectleider heeft betrekking op dergelijke opdrachten, die voortkomen uit opgaven voor verkeer en mobiliteit, opgaven voor onderhoud en reconstructie of opgaven voor uitbreiding- en herontwikkelingslocaties. Daarbij gaat het om zowel de bestaande infrastructuur als ook aanleg van nieuwe infrastructuur. De opdrachtportefeuille behelst onder andere projecten voor rioolreconstructie, herinrichting van wegen, bouw- en woonrijp maken, onderhoud en aanleg van civiele kunstwerken en cultuurtechnische projecten.

Vanwege een aflopend contract ontstaat er ruimte voor het aantrekken van een projectleider binnen het team projectrealisatie openbare ruimte. De aan te trekken projectleider werkt binnen een portfolioteam. Een portfolioteam bestaat uit een team van meerdere projectleiders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van de projecten in het projectenportfolio. De taken van de projectleider worden dus, in samenwerking met en in gezamenlijke verantwoordelijkheid, binnen het portfolioteam uitgewerkt. Binnen de organisatie van de gemeente Amersfoort heeft de projectleider de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het project, de aansturing van projectteamleden, de projectbeheersing en de voorbereiding van de(bestuurlijke)besluitvorming. De projectleider voert deze taken uit gedurende alle fases van het project, van initiatief tot en met de oplevering. Het takenpakket van de projectleider omvat o.a:·

 • Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) projectteams en adviseurs;

 • Opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;

 • Opstellen en bewaken van projectplanningen en – budgetten;

 • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;

 • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project;

 • Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen


LET OP!
In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden.  Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Kandidaatomschrijving


We zoeken een projectleider met ruime ervaring met stedelijke infrastructuur binnen een 70.000 plus gemeente. Dus geen projectleider die voornamelijk ervaringen heeft in gebiedsontwikkelingsprojecten of utiliteits- of woningbouwprojecten. De betreffende persoon moet de infrastructurele projecten integraal en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. De in te huren projectleider is in staat om de projecten binnen budget en planning te realiseren. Hij is voor het project overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan de betreffende gemeentelijke projectorganisatie. Voorts is hij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s),marktpartijen en bewoners. De rolinvulling van projectleider vindt plaats binnen een portfolioteam waar in samenwerking met de overige projectleiders binnen het portfolioteam een gezamenlijk verantwoordelijkheid ligt voor de totale projectportefeuille.
Wij zoeken een projectleider met uitstekende projectmatige en communicatieve vaardigheden, met ruimvoldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken, met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.
De gemeente Amersfoort maakt sinds enkele jaren ook gebruik van Best Value Approach (BVA) in haar projecten. Kennis van BVA en ervaring van de toepassing in projecten is een van de kwaliteiten die de te werven projectleider inbrengt.

De kandidaat voldoet aan de hierna te noemen gewenste competenties:

 • Omgevingsbewustzijn (strategisch handelen en actief schakelen),

 • Problemen oplossen (anticiperen en analyseren),

 • Samenwerken (voorwaarden scheppen en actief binden) en onderhandelen,

 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).


Eisen • OpleidingseisMinimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in een van de aangegeven opleidingsrichtingen uit de meegezonden lijst relevante opleidingen

 • WerkervaringseisMinimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectmanager bij een 70.000 plus gemeente met fysiek ruimtelijke projecten.


Wensen • InterviewBij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Beoordelingscriteria: functie gerelateerde criteria; ervaring en ervaringsvelden; gunningscriteria; geschiktheid voor de functie.

 • MotivatiebriefBij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria: Onderbouwing motivatie functie, Onderbouwing motivatie organisatie Gemeente Amersfoort, Onderbouwing geschiktheid voor de functie

 • Opleidingscriterium
  U beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau in een van de in de specificatie aangegeven opleidingsrichtingen.

 • Werkervaringscriterium 1
  U beschikt over 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als projectleider binnen een 70.000 plus gemeente, weergegeven in de specificatie aantoonbare werkervaring (bijlage document bij deze uitvraag)

 • Werkervaringscriterium 2
  U beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring, weergegeven de specificatie aantoonbare werkervaring (bijlage document bij deze uitvraag), in de afgelopen 5 jaar, met infrastructurele projecten in de stad (niet zijnde uitbreiding)


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht