Programmaondersteuner natuurmonitoring

BIJ12
Bekijk opdracht


BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)

 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

 • Stikstof en Natura 2000


Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring
BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.

De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke uitvoeringslijnen, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring:  Uitvoering natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. Iedere uitvoeringslijn kent een projectteam. Ieder projectteam coördineert de activiteiten en werkt samen met vertegenwoordigers en experts van de deelnemende organisaties aan de resultaten van het programma. Naast de drie uitvoeringslijnen is in april de start gemaakt met een expertiseteam Data en Informatievoorziening. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door een klein programmateam bestaande uit de programmamanager en een programmasecretaris. In totaal bestaat het programmateam nu uit 14 collega’s.

Wat ga je doen?

Als programma-ondersteuner ondersteun je primair de programmamanager en programmasecretaris bij de organisatorische zaken van het Verbeterprogramma en ondersteun je ook de projectleiders op een aantal zaken. Jij zorgt dat afspraken in de agenda’s komen, er een overzicht is van acties en die opgevolgd worden en je zorgt dat documenten goed opgeslagen worden en toegankelijk zijn. Ook regel je de facilitaire zaken van overleggen binnen het programma. Oftewel: je haalt plezier uit overzichten opzetten en bijhouden, organiseren en projectleiders ondersteunen.

Context

Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening met deelnemers namens de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een projectondersteuner en een programmamanager geven invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een programmaondersteuner Natuurmonitoring. Ervaring met interbestuurlijke programma’s is een vereiste, ervaring in het natuur- of provinciaal domein is een pré.

Als programma-ondersteuner werk je nauw samen met de programmasecretaris en de programmamanager.  De nadruk ligt op ontzorgen, ordening, overzicht en plannen en het pro-actief ondersteunen van het gehele programmateam.

Wij zoeken een ondersteuner voor de volgende werkzaamheden:

 • Bewaken van afspraken

 • Beheren van de programma-mailbox en het beantwoorden van vragen

 • Plannen en maken van afspraken inclusief agendamanagement van de programmamanager

 • Organiseren van de facilitaire zaken van bijeenkomsten met interne en externe partijen (zaalreservering, catering, beamer en andere benodigdheden)

 • Verslagleggen

 • Beheren van documenten, verzamelen van informatie en die op de juiste plek op Sharepoint/Teams zetten

 • Beheren van Sharepoint/Teams: gebruikers toevoegen, algehele structuur beheren, aanpassingen doen o.b.v. behoeften prorgrammateam, enz.

 • Actief bijhouden van de contactenlijst en wie in welke werkgroepen/gremia deelneemt

 • Uitvoeren van werkzaamheden ter ondersteuning van communicatie, zoals mailings, nieuwsbrieven

 • Programmasecretaris en projectleiders ondersteunen bij inkoopprocessen

 • Bijhouden van de programma-administratie, waaronder de financiële administratie

 • Pro-actief meedenken en met suggesties komen voor verbeteringen t.a.v. de organisatie van het programma


Aantal uur per week: 32 - 36 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)
Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Eisen



 • Eis 2:
  De aangeboden kandidaat is akkoord:
  A) Dat deze opdracht voor 32-36 uur per week wordt uitgevoerd;
  B) Met de procedure en de inhuurvoorwaarden;
  C) Uw inschrijving, waaronder de shortlistcriteria, dient naar waarheid te worden ingevuld op straffe van ongeldigheid. Indien u duidelijk ten onrechte punten toekend op één of meerdere shortlistcriteria wordt uw inschrijving niet verder in behandeling genomen en terzijde gelegd.Toelichting:
  Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee
  Indien u dit niet benoemd ( a, b en c) in uw cv wordt uw aanbieding terzijde gelegd.

 • Eis 3
  A) Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document.
  Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria.
  Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria.
  Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen.B) Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling.

  Gebruik uitsluitend 1 bijlage: cv en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document.

  Indien u niet aan a en b voldoet kan uw aan bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 4:
  U beschikt over HBO werk- en denkniveau.Toelichting:
  Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
  Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.

 • Eis 5:
  Minimaal 3 jaar relevante en recente werkervaring als programma-ondersteuner bij een interbestuurlijk programma in het publieke domein.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.


Wensen



 • Fase 2.
  Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit.
  Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten
  Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen.A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0
  - Accuraat
  - Pro-actief
  - Resultaatgericht
  - Teamspeler
  - Verbindend
  - Flexibiliteit

  B. Vaardigheden 300/200/100/0
  - Plannen en organiseren
  - Bijhouden van financiën
  - Informatie overzien en structureren
  - Prioriteren van taken
  - Inhuur- en inkoopprocessen ondersteunen
  - Kunnen werken in een dynamische en bestuurlijke omgeving
  - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

  C. Kennis 300/200/100/0
  - Aantoonbare werkervaring met programma’s
  - Ervaring met natuurgerelateerde projecten
  - Ervaring met werken binnen een overheidsorganisatie
  - Ervaring met Sharepoint en Excel

 • Shortlistcriterium 1:
  Aantoonbare ervaring met ondersteunen interbestuurlijke programma’s in het publieke domein.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 2:
  Werkzaam geweest bij/voor een overheidsorganisatie, terreinbeherende organisatie of soortenorganisatie.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 3:
  Kennis van en ervaring met methoden/technieken voor projectmanagement zoals MSP, PRINCE2, Agile/Scrum.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 4:
  Aantoonbare recente ervaring met het beheren van documenten, verzamelen van informatie en die op de juiste plek op Sharepoint/Teams zetten.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 5:
  Aantoonbare ervaring met het organiseren van de facilitaire zaken van bijeenkomsten met interne en externe partijen (zaalreservering, catering, beamer en andere benodigdheden).Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht