Programmamanager Vernieuwing

Ministerie Van Justitie En Veiligheid
Bekijk opdracht


Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing
en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van
belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een
passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun
belangen wordt omgegaan.
Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal),
10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden
t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de
DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35
locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het
landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de
bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie:
www.om.nl

Beschrijving directie/afdeling
Het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een strategie en meerjarenplan laten opstellen voor de
vernieuwing van het OM. In de strategie is het doel vastgelegd om naar één uniforme werkwijze toe te
groeien, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het
strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7
zaaksystemen. Het programma Emma is ingericht om het beoogde resultaat te realiseren.
De vernieuwing en uniformering van werkprocessen biedt een enorme kans om opnieuw na te denken
over de wijze waarop het OM haar maatschappelijke rol vorm wil geven. De vernieuwing mag zich niet
beperken tot sec een vervanging van het oude, maar gaat vergezeld van ambities om de ter
beschikking gestelde middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden om effectief te zijn voor de
samenleving. Kortom: niet herbouwen wat er was, maar vormen met het oog op de toekomst. Die
toekomst omvat ook het gebruik van inzichten die nu nog geen gemeengoed zijn binnen de
strafrechtsector op het gebied van de toepassing van kennistechnologie en samenwerkingssoftware.
Binnen de grenzen van transparantie en maatschappelijke verantwoording kan de komende jaren veel
verkend worden om het OM te laten vernieuwen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Vernieuwing in programma Emma wordt los gerealiseerd van doorontwikkeling van bestaande
bedrijfsapplicaties.
Doel: Samen met de programmadirecteur Emma het starten en leiden van een programma om de
bedrijfsapplicaties Emma klaar te maken voor de toekomst. De applicaties moeten geschikt gemaakt
worden voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering en onafhankelijk van de ZM worden gemaakt
waarin veel samenhang zit in de ontwikkeling van andere ketenpartners zoals in de digitale

samenwerkingsruimte op ZSM en Multimedia. Daarnaast moeten de applicaties, samen met de
ketenpartners, geschikt worden gemaakt voor het nieuwe berichtenverkeer in de keten. Als laatste
moet de bestaande applicaties geschikt worden gemaakt voor overdracht naar de nieuwe in
ontwikkeling zijnde bedrijfsapplicatie EMMA, je bent samen met de programma manager
doorontwikkeling een duo en bouwt deze samenwerking verder uit.
Het gaat om kritieke bedrijfsapplicaties waar de OM-medewerkers dagelijks mee werken en die
essentieel zijn om de processen van het OM te ondersteunen. Deze applicaties worden veelal in een
agile/devops omgeving doorontwikkeld. Deze uitvoering vindt plaats in de lijnorganisatie, waarmee de
programmamanager een regie/opdracht gevende rol heeft in samenspraak met de
programmadirecteur Emma.

Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht?
Samen met de programmadirecteur het organiseren en plannen van een programma voor de realisatie
van de programmadoelen in relatie tot vernieuwing Emma;
- Samenhang aanbrengen tussen de onderliggende deelprojecten;
- Samenhang aanbrengen tussen het programma en de lijnorganisatie;
- Samenwerkingsverbanden (allianties) realiseren buiten het programma ten gunste van de realisatie
van de programmadoelen;
- Dagelijkse aansturing van teamleden binnen het programma;
- Stakeholdermanagement/ketensamenwerking organiseren met betrekking tot alle relevante partijen
binnen het OM en andere betrokken instanties in de strafrechtketen.
- Rapporteren aan en faciliteren van besluitvorming aan de programmadirecteur;
Buiten de genoemde punten onder ‘werkzaamheden’: regie voeren op de samenhang van de
ontwikkelingen binnen het programma Emma in samenwerking met de programmadirecteur.

Eisen • De kandidaat dient op elk van de interviewcriterium minimaal een voldoende te scoren

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding van minimaal HBO niveau

 • De kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare met het opstarten van nieuwe grootschalige implementatie trajecten binnen de Strafrechtketen

 • De kandidaat heeft minimaal 10 jaar significant aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als projectleider/ programmamanager binnen de Strafrechtketen

 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar kennis en ervaring van de primaire processystemen binnen het OM en de Rechtspraak

 • De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot en met 30-06-2025

 • De kandidaat is de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar betrokken geweest met grote IT ontwikkelingen binnen het OM en de Rechtspraak

 • VOG
  Bij eventuele gunning levert de kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven.


Wensen • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring implementatietrajecten binnen de strafrechtketen

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met diepgaande analyses en procesaanpassingen en uitwerking van scenario’s.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring(opdrachten) met complexe opdrachten, leidend tot organisatieverandering binnen de strafrechtketen.

 • De kandidaat heeft een achtergrond binnen verandermanagement

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding ten aanzien van scrum en lean six sigm


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht