Programmamanager

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


Vanuit het RWC worden er loopbaanpaden ontwikkeld richting de tekortsectoren Bouw & Techniek, ICT, Zorg en Welzijn, Logistiek. In de loopbaanpaden wordt het aanbod gericht op oriëntatie, scholing en matching gebundeld achter 1 loket. Voor het loopbaanpad ICT en Logistiek zoeken we een Programmamanager. We verwachten van de kandidaat dat deze zorgt voor een verdere doorontwikkeling van de loopbaanpaden. De eerste stappen zijn gezet maar er moet nog veel gebeuren. De programmamanager neemt de regie hierop.

Werkzaamheden

● Het verder in kaart brengen van de netwerkpartners en bestaande samenwerkingsverbanden in de sector die een rol willen spelen in het opzetten en uitbouwen van het betreffende loopbaanpad.

● Het opzetten van een overlegtafel, waar de netwerkpartners met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van het loopbaanpad. De programmamanager is voorzitter van deze overlegtafel.

● Het bouwen van een gedragen concept van het loopbaanpad, ontwikkeld met de netwerkpartners. Op basis hiervan wordt een concreet plan van aanpak uitgewerkt waarin de ontwikkeling van het loopbaanpad beschreven is.

● Het uitwerken van een business case voor het loopbaanpad, waarin de opbrengst voor de arbeidsmarktregio en voor de individuele netwerkpartners inzichtelijk wordt gemaakt.

● Het opzetten van de rollen, taken en activiteiten van de verschillende netwerkpartners en ervoor zorgen dat de netwerkpartners zich herkennen in deze rollen, taken en activiteiten.

● Knelpunten in de loopbaanpaden in beeld brengen en deze bespreken met de netwerkpartners. Gezamenlijk werken zij een oplossing uit met een duidelijke eigenaar.

● Afspraken maken over de financiering van de activiteiten van de individuele netwerkpartners in het loopbaanpad en over de financiering van overkoepelende activiteiten in het loopbaanpad. Wanneer er financiering ontbreekt, gaat de programmamanager in gesprek met de netwerkpartners om de ontbrekende middelen te organiseren.

● Een monitor laat ontwikkelen waarin de resultaten van het loopbaanpad inzichtelijk worden gemaakt.

● De opdracht houdt in dat we reizen terwijl we bouwen. Dit wil zeggen dat we niet pas een loopbaanpad in de praktijk willen brengen als deze in het geheel ontwikkeld is. We gebruiken wat er al staat en ontwikkelen door totdat we (voor dat moment) een effectief pad ontwikkeld hebben.

Op te leveren resultaten:

De opdracht betreft een verdere doorontwikkeling van de betreffende loopbaanpaden. Hierbij wordt de regie genomen door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen dienst geheel zelfstandig.

Afstemming:

Je rapporteert over de voortgang aan de manager van het Regionaal Werkcentrum. Dit doe je op eigen initiatief en tenminste tweewekelijks om de voortgang te bespreken.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over .

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

WPI (Lean versie):

Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Project:

Het Regionaal Werkcentrum (RWC) is een publiek private netwerkorganisatie van diverse partners op het gebied van werk en scholing in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. De arbeidsmarkt is constant in beweging. Er is een stevige samenwerking nodig tussen alle partijen op het gebied van werk, ontwikkeling en scholing om de arbeidsmarkt zo te laten functioneren dat iedereen een plek heeft. Om zoveel mogelijk mensen en bedrijven naar duurzaam werk te kunnen begeleiden is het delen van kennis, het ontschotten van dienstverlening, maatwerk, anticipatie op sectorontwikkelingen en (door)ontwikkeling van nieuwe concepten nodig. Het RWC ontwikkelt op verzoek en op eigen initiatief aanvullende dienstverlening en innovatieve concepten met de partners.

Eisen • Eis - Beschikbaarheid:
  De aangeboden kandidaat is per direct beschikbaar.

 • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Kennis:
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal een HBO-diploma.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Kennis:
  De aangeboden kandidaat heeft ruime kennis van- en affiniteit met de sectoren ICT en Techniek. Hierbij gaat het om arbeidsmarktkennis, scholingsmogelijkheden, wetgeving en financierings- subsidiemogelijkheden voor zowel werkzoekenden als werkgevers.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring:
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2,5 jaar ervaring als programmamanager in een publiek private samenwerkingsverband waarvan minimaal 1,5 jaar ervaring in het opzetten van een loopbaanpad.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring:
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in de arbeidsmarkt branche waarvan minimaal 3 jaar in de publiek private sector waarbij de individuele belangen van alle partners in ogenschouw genomen moeten worden.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring:
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende positie waarbij aansturing van team een essentieel onderdeel is geweest.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring:
  De aangeboden kandidaat heeft recente (minimaal 1,5 jaar gedurende de afgelopen 3 jaar) ervaring in het opzetten van een businesscase incuslief de bijbehorende funding.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Beschikbaarheid:
  De aangeboden kandidaat is 100% fysiek aanwezig op diverse locaties in de regio Groot Amsterdam.

 • Wens - Competenties:
  De aangeboden kandidaat is in staat de rol van verbinder op te pakken.

 • Wens - Kennis:
  De aangeboden kandidaat is op de hoogte van de laatste management skills, door ervaring of scholing.

 • Wens - Werkervaring:
  De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met het opzetten, uitvoeren en uitbouwen van arbeidsmarktdienstverlening.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht