Opdrachtnemer voor coördinatie GGZ-opgaven regio Friesland

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Het huidige zorglandschap is niet langer houdbaar. Er is versnelling nodig van de transformatie om het zorglandschap toekomstbestendig te maken gezien o.a. de dubbele vergrijzing en de arbeidsmarktproblematiek. In de landelijke akkoorden (IZA, GALA, WOZO) hebben alle betrokken partijen hier afspraken over gemaakt. Domeinoverstijgende samenwerking in de regio is daarbij een essentiële randvoorwaarde.

De gemandateerde gemeente Smallingerland (namens alle 18 Friese gemeenten), De Friesland en Zilveren Kruis zijn verantwoordelijk voor het proces van de opgaven uit het IZA. Eén van de processtappen is het opstellen van een gedragen regiobeeld voor alle zorgkantoorregio’s. Voor Friesland is deze 3 juli 2023 opgeleverd en beschikbaar op: https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden/#friesland

Volgende stap is het vaststellen van een regioplan waarin de geprioriteerde opgaven voor Friesland en een plan van aanpak staan. Ook moet een bijpassende duurzame governance worden afgesproken. Berenschot ondersteunt bij dit proces. Dit proces moet 31 december 2023 gerealiseerd zijn.

Transformatie GGZ
In het IZA en het GALA staan concrete domeinoverstijgende opgaven voor de GGZ, waarbij de samenwerking tussen het sociaal domein, de huisarts en GGZ een belangrijke randvoorwaarde is in het realiseren van deze opgaven. Binnen de GGZ is een andere beweging noodzakelijk om de zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor diegene die dit nodig hebben. Het Trimbos Instituut legt in haar rapport “GGZ uit de knel” uit waarom deze beweging noodzakelijk is en koppelt de opgaven uit het IZA en het GALA aan zes bouwstenen:

Bouwsteen 1: Promotie en preventie gedurende de hele levensloop
Bouwsteen 2: Laagdrempelige hulp bij beginnende problemen zonder label
Bouwsteen 3: Integraal kijken en samenwerken in de eerste lijn
Bouwsteen 4: Integraal kijken en samenwerken aan de poort van de GGZ
Bouwsteen 5: Van ‘geholpen worden’ naar ‘jezelf (en anderen) leren helpen’.
Bouwsteen 6: Geïntegreerde zorg en ondersteuning voor mensen met EPA

Waarbij de zes bouwstenen niet op zichzelf staan, maar één geheel vormen.

Aanpak Friesland
In Friesland willen we de bouwstenen hanteren als werkagenda GGZ 2023-2026. Per bouwsteen gaan verschillende betrokken stakeholders met een bestuurlijk trekker de opgaven uitwerken voor Fryslân met behulp van het verdiepende regiobeeld GGZ.

Bestuurlijke regietafel
De bestuurlijk trekkers van de bouwstenen vormen samen met de mandaatgemeente GGZ en De Friesland/Zilveren Kruis de bestuurlijke regiegroep. Zij dragen zorg voor de strategische koers, de samenhang en zijn verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten.

Mandaatgemeente GGZ
Vanuit de 18 Friese gemeenten is de gemeente Súdwest-Fryslân mandaatgemeente voor de GGZ-opgaven. Wethouder Marianne Poelman is als bestuurder het aanspreekpunt. Zij zit de bestuurlijke regiegroep voor en zorgt voor draagvlak binnen de Friese gemeenten voor proces en inhoud. Ze wordt hierbij bestuurlijk ondersteunt door de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden.

Ambtelijke werkgroep GGZ-opgaven
De ambtenaren van deze vier gemeenten vormen samen met De Friesland en Zilveren Kruis een werkgroep GGZ, die verantwoordelijk is voor het proces.

Wat zoeken we?
Voor de coördinatie van de GGZ-opgaven zoeken we in principe tot en met de looptijd van het IZA een opdrachtnemer voor regio Friesland. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de procescoördinatie, voortgang en monitoring van de uitvoering van de GGZ-opgaven. De opdrachtnemer werkt nauw samen met de ambtelijke vertegenwoordiging van de vier betrokken gemeenten in Friesland, strategisch adviseur gemeenten van De Friesland en de inkoper GGZ van Zilveren Kruis. Daarnaast wordt regelmatig afgestemd met de wethouder van de mandaatgemeente GGZ en de IZA coördinator van Zilveren Kruis. Ook ondersteunt de opdrachtnemer de bestuurlijk trekkers van de opgaven en de bestuurlijke regiegroep. De functie is essentieel om de opgaven in de vorm van de zes bouwstenen als één beweging te blijven zien.

De opdracht loopt in eerste instantie voor een jaar, met intentie tot verlenging.

Verantwoordelijkheden

 • Faciliteren bij het verder uitwerken van de bouwstenen voor Friesland, zodat er per bouwsteen/werkgroep een plan van aanpak ligt.
 • Ondersteunen van de bestuurlijke regietafel (plannen vergaderingen, agendering, stukken, verslaglegging, actielijst etc.)
 • Aanjagen van de voortgang van werkgroepen en zorg dragen voor verbinding tussen de werkgroepen
 • Ondersteunen en voorzitten ambtelijke werkgroep GGZ (plannen vergaderingen, agendering, stukken, verslaglegging, actielijst etc.)
 • Ondersteunen bij de mogelijkheden van het inzetten van transformatiemiddelen en/of subsidies ten behoeve van de GGZ-opgaven.
 • Overzicht houden en monitoring van voortgang en resultaten
 • Mede zorg dragen voor de verbinding van de GGZ-opgaven met de andere transformatie opgaven voor Friesland.
 • Mee organiseren van inhoudelijke besluitvorming bij gemeenten, verzekeraar en andere stakeholders.
 • Initiëren en mede organiseren van provinciale bijeenkomsten gedurende het traject.
 • Opzetten een vaste communicatiestructuur.
 • Zorg dragen voor het betrekken van cliënten/burgerperspectief bij de uitwerking en uitvoering van de opgaven.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht:

 • Je hebt inhoudelijke kennis van en ervaring met advisering op het gebied van zorg en sociaal domein op het thema GGZ.
 • Je hebt ervaring met de samenwerking GGZ-gemeente-zorgverzekeraar.
 • Je hebt ervaring met het werken aan de IZA-opgaven of soortgelijke opdrachten.
 • Je hebt Wo (master) werk- en denkniveau. 
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring opgedaan als projectleider, procesbegeleider of vergelijkbaar in de afgelopen 10 jaar.

Wensen voor deze opdracht:

 • Je bent bekend met het Friese zorglandschap.

Gewenste competenties:

 • Strategisch.
 • Politiek sensitief.
 • Kan goed omgaan met verschillende (tegenstrijdige) belangen.
 • Kan doorpakken als dit noodzakelijk is.
 • Lef en resultaatgericht.
 • Stressbestendig.
 • Sterk in het creëren van structuur en overzicht.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-05960
Omgeving: Friesland
Startdatum: 13 november 2023
Einddatum: 12 november 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 8 of 9 november 2023
Sluitingsdatum: dinsdag 31 oktober 2023 om 17:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail – Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten