Onderwijskundige geniusbar inloggen en machtigen

VNG
Bekijk opdracht


De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale
uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door
actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door
samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te
ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Over het project Geniusbar inloggen en machtigen
De komende jaren volgen veel ontwikkelingen op het gebied van machtigen, nieuwe
inlogmiddelen en wallet. Onze inwoners zullen met steeds meer en meer ingewikkelde
vragen bij overheidsbalies en informatiepunten digitale overheid (IDO’s) komen. (IDO’s
zijn voornamelijk gesitueerd in bibliotheken en vallen sinds 1 januari 2023 onder regie
van de gemeenten). Om de inwoner de juiste ondersteuning te kunnen bieden, is actuele en nauwkeurige
informatie nodig die door goed getrainde baliemedewerkers aan de inwoner wordt overgebracht.
Gemeenten spelen een cruciale rol in de afgifte van DigiD die burgers toegang biedt tot
de digitale dienstverlening van alle overheidsorganisaties.
De VNG wil baliemedewerkers ondersteunen zodat zij beter in staat zijn om inwoners te
identificeren en actiever en ‘warm’ door te verwijzen naar het IDO. VNG wil dat er meer
bekendheid komt over het IDO en de toeleiding naar het IDO optimaliseren. Inwoners en
ondernemers die niet mee kunnen komen in de ontwikkelingen van identificatie en
authenticatie zullen in beeld komen en weten dat zij bij de IDO’s terecht kunnen voor
hulp.
Digitale inclusie

Door gebrek aan kennis, angst om fouten te maken, of het ontbreken van de juiste
apparatuur, kunnen sommige mensen moeite hebben om zich voldoende te oriënteren in
de digitale wereld. Bij de IDO’s komen de meeste vragen binnen over het gebruik van
DigiD. Uit de outputregistratietool van de Koninklijke Bibliotheek (KB) rapportage Q3
2023 blijkt dat 21% van de vragen gaat over het installeren, aanvragen, activeren of de
aanmeldhulp van de DigiD-app, en 22% van de vragen gaat over hulp bij
computers/tablets/smartphones.
Met de invoering van de Wet digitale overheid (Wdo) zullen naast DigiD ook private
inlogmiddelen worden toegestaan. Dit zal, vooral in het begin, veel vragen oproepen bij
inwoners en ondernemers. IDO’s zullen een rol spelen in het beantwoorden van vragen
op dit gebied. De doelgroepen zullen zich immers tot de IDO’s wenden voor hulp bij het
regelen van machtigingen en het inloggen met de tot het stelsel Toegang toegelaten
middelen. Door gemeenten en overheidsinstanties tijdig te informeren en instrumenten
aan te reiken, kunnen zij de hulpbehoevenden tijdig en proactief begeleiden en/of hen
‘warm’ doorverwijzen naar passende ondersteuning bij de IDO’s.

Omschrijving van de opdracht
Voor het totale project Geniusbar Inloggen en machtigen zijn in brede zin de volgende
doelen geformuleerd:
• Ontwikkeling van communicatiemiddelen en factsheets voor baliemedewerkers
met specifieke aandacht voor machtigingsprocedures/vragen en elDvragen.
• Opleiding rond de doorverwijsfunctie van baliemedewerkers: Er worden trainingen
ontwikkeld voor baliemedewerkers. Hiervoor wordt met de VNG Academie de

mogelijkheden onderzocht en ook wat de Koninklijke Bibliotheek (KB) hierin aan kennis
kan bijdragen.
• Er worden kennissessies georganiseerd zowel digitaal als fysiek (denk aan
webinars, IDO-dag, workshops, netwerkbijeenkomsten)
• Het gebruik van communities voor gemeenten blijkt goed te werken, omdat je op
deze manier snel kennis aan grote groepen kunt delen. Zo is er een forum Digitale
Inclusie waar ambtenaren lid van kunnen worden. Ambtenaren worden actief naar
dit forum toegeleid. Op het forum Digitale Inclusie zal voor de ambtenaren
(inter)actief informatie, kennis en best practices gedeeld worden.
• Opzetten van een structuur voor het up-to-date houden van de vragen. Dit in
beide richtingen: de vragen die bij IDO’s binnenkomen worden reeds
geregistreerd in de outputregistratietool van de Koninklijke Bibliotheek (KB) op
basis van praktijkervaringen aanbod vanuit VNG/BZK/etc op basis van (wettelijke
of technische) uitbreidingen/aanpassingen of bijvoorbeeld het toetreden van
nieuwe middelen. Bovenstaande geldt in beperkte mate ook voor
baliemedewerkers: zij dienen goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en
weten dat men de inwoner voor een groot deel ‘warm’ kan doorverwijzen naar het
IDO.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Uit de totale projectresultaten zijn onderstaande werkzaamheden/taken gericht voor de
onderwijskundige die wij zoeken:
• Ontwikkelen van een e-learning en training gericht op de baliemedewerker van
gemeenten m.b.v. reeds aanwezige kennis en materiaal van de Koninklijke
Bibliotheek en hen hierin te betrekken.
• Samen te werken met Logius, de ontwikkelaar van DigiD om hun inhoudelijke
kennis mee te nemen in de e-learning/trainingen.
• Met de VNG Academie mogelijkheid onderzoeken om de e-learnings en trainingen
via hen aan te bieden aan de baliemedewerkers van gemeenten.
• Indien nodig een (actieve) inhoudelijke bijdrage leveren aan kennissessies.

Resultaat van de opdracht
Aan het eind van de looptijd van het project:
• Zijn er instrumenten ontwikkeld en aangeboden om het kennisniveau bij
baliemedewerkers te verbeteren;
• Zijn 2 trainingen aangeboden aan minimaal 60 deelnemers over het herkennen
van (digitale) laaggeletterdheid en samenwerken in het netwerk;
• Is er een e-learning, over het herkennen van (digitale) laaggeletterdheid en
samenwerken in het netwerk, ontwikkeld;
• Is er een handreiking ontwikkeld waarin wordt ingegaan op de passende
ondersteuning via IDO’s ism, de bibliotheken en overheidsorganisaties met behulp
van klankbordgroepen;
• Zijn ambtenaren actief geïnformeerd via het forum ‘Digitale Inclusie’, de VNG
website, digitale en fysieke kennissessies;
• Zijn er activiteiten georganiseerd om de gemeenten en de IDO’s hierop te laten
samenwerken.

Eisen • Aantoonbare kennis van de behoeften en mogelijke onderliggende problematiek van
  verschillende groepen inwoners op digitaal gebied/digitale vaardigheden;

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het op maat maken van leertrajecten. Indien
  de kandidaat tevens beschikt over trainerskwaliteiten dan is dat een pré.

 • Aantoonbare werkervaring van minimaal 3 jaar waaruit blijkt dat kandidaat in staat is
  om zich in gemeentelijke situatie te verdiepen en leeraanbod te ontwikkelen die
  gemeenten in staat stellen om digitale dienstverlening te verbeteren

 • Afgeronde HBO opleiding Opleidingskunde of andere gelijkwaardig HBO opleiding

 • HBO werk- en denkniveau

 • Inschrijver verklaart hierbij de offerteaanvraag in zijn geheel te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als onderwijs/opleidingskundige met het
  ontwerpen en ontwikkelen van opleidingsmateriaal voor baliemedewerkers op het
  gebied van herkennen van de doelgroepen;


Wensen • Aantoonbare ervaring met het op maat maken van leertrajecten.

 • Aantoonbare ervaring rond de behoeften en mogelijke onderliggende problematiek van verschillende groepen inwoners, op digitaal gebied/digitale vaardigheden;

 • Aantoonbare kennis over het op maat maken van leertrajecten.

 • Aantoonbare werkervaring als onderwijs/opleidingskundige bij of voor gemeenten

 • Ervaring in het geven van training op dit gebied leertrajecten


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht