Medior Communicatieadviseur

VNG
Bekijk opdracht

De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de
uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven
door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief
te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te
stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de
dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke
speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Jouw plek in de organisatie
Als communicatieadviseur maak je deel uit van het Kenniscentrum Communicatie van
VNG Realisatie. Dit communicatieteam levert communicatieadvies en -ondersteuning aan
de projecten, programma's, producten en diensten die VNG Realisatie met en voor
gemeenten ontwikkelt, uitvoert en beheert. Binnen het kenniscentrum zijn zo'n 40
communicatiecollega's actief, waaronder 25 projectcommunicatieadviseurs. Daarnaast
hebben we ondersteuning in huis op het gebied van redactie en vormgeving en beheren
we de interne en corporate communicatierichtlijnen en –kanalen die jij in je werk kunt
inzetten. Vanuit het Kenniscentrum wordt je ingezet op het project Lokale Ketenaanpak
Digitale Inclusie.

Over het project Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie
Anno 2023 telt Nederland ongeveer vier miljoen inwoners die onvoldoende de weg
kunnen vinden in de digitale wereld. Dit komt bijvoorbeeld door armoede, gebrek aan
toegang tot digitale apparaten, angst om iets verkeerd te doen of door gebrek aan kennis
en vaardigheden. Doordat er steeds meer focus is op de digitalisering van belangrijke
diensten, hebben steeds meer mensen moeite om mee te komen in de samenleving. Dit
maakt de mensen kwetsbaar en zorgt voor een groeiende digitale kloof. Het digitaal
vaardig- en bewustmaken en ondersteuning bieden aan de inwoners die het zelf niet
kunnen doen, en dus het zorgen voor digitale inclusie, is een gezamenlijke opgave van
publieke en private partijen en maatschappelijke organisaties in ons land.
De Nederlandse infrastructuur van publieke, private en maatschappelijke partijen biedt
hierin een grote kans. Samen kunnen zij een vangnet rondom hulpbehoevende inwoners
zijn, mits iedere partij daar zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in neemt. Met het doel
de samenwerking tussen deze partijen te verbeteren, is in 2023 het project Lokale
Ketenaanpak Digitale Inclusie door de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en
de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS). Het project beoogt een lokale ketenaanpak te
ontwikkelen voor gemeenten om een bijdrage te leveren aan digitale inclusie en het
verkleinen van de digitale kloof. Zo wordt in kaart gebracht wat er in de gemeente al is
op het gebied van digitale inclusie en kan de samenwerking binnen de lokale
ketenaanpak digitale inclusie ervoor zorgen dat inwoners centraal worden gezet en de
juiste en meest volledige ondersteuning kunnen krijgen.

Omschrijving van de opdracht
VNG en ADS hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
(BZK) de gezamenlijke opdracht gekregen om de Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie te
bevorderen. ADS heeft daarvoor een methode ontwikkeld, op basis van lessen uit drie
proeftuinen. Dit komt neer op het organiseren van een netwerk van private en publieke
partijen onder regie van de gemeente dat vijf activiteiten onderneemt gericht op
bevordering van digitale inclusie. De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) bij
lokale bibliotheken zijn een hulpmiddel die ingezet kunnen worden om de
hulpbehoevende inwoner nog beter te kunnen ondersteunen. De IDO’s zijn per 1-1-2023
onder lokale verantwoordelijkheid gebracht van gemeenten. De Lokale Ketenaanpak
optimaliseert de toeleiding naar het IDO, waar burgers geholpen worden en cursussen
kunnen volgen.

VNG heeft een Handreiking Lokale ketenaanpak digitale inclusie (vng.nl) gericht op
de gemeenten, ontwikkeld. Deze handreiking verwijst naar het handboek van ADS en
bevat beleidsondersteunende adviezen. De adviezen uit de handreiking van VNG worden
ondersteund door enerzijds een opschalingsanalyse, anderzijds door een
Maatschappelijke Kosten-Baten-analyse Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie
(vng.nl) (MKBA).
In september 2023 is gestart met vijftien koplopersgemeenten die de methodiek van de
Lokale Ketenaanpak beproeven. Voor deze koplopers worden periodiek (fysieke)
bijeenkomsten georganiseerd waar ter ondersteuning van de implementatie binnen hun
eigen organisatie informatie wordt gedeeld, workshops worden gegeven, onderlinge
kennisuitwisseling plaatsvindt. Ook is er een forum ingericht waar de koplopers en
andere geïnteresseerde gemeenten elkaar kunnen vinden.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als communicatieadviseur werk je binnen een projectteam dat bestaat uit de
projectleider Lokale ketenaanpak Digitale Inclusie, een implementatiemanager en een
communitymanager. Ook werkje samen met de projectleden van ADS. Vanuit jouw rol
ondersteun je mede de vijftien koplopergemeenten bij de implementatie en uitvoering
van hun lokale ketenaanpak en gemeenten die niet tot de koplopers behoren maar wel
geïnteresseerd zijn in deze lokale ketenaanpak activeer je proactief om aan te haken. Dit
doe je o.a. door wervende, aansprekende uitingen te verzorgen voor op de fora en de
socials, mee organiseren van een groot evenement, actieve bijdrage te leveren aan
webinars en andere fysieke bijeenkomsten, waaronder werkbezoeken aan
koplopersgemeenten en vanuit het projectteam de trekker te zijn voor de ontwikkeling
van een inspiratiebundel t.b.v. de Lokale Ketenaanpak en de koplopergemeenten in het
bijzonder. Deze inspiratiebundel in de vorm van een tafelboek zal naar alle leden van de
VNG verzonden worden en naar stakeholders.

Resultaat van de opdracht
• Organiseert mede een groot evenement en verzorgt de communicatie hierover.
• Trekker van de te ontwikkelen inspiratiebundel.
• Zorgt voor heldere, creatieve en aansprekende communicatie-uitingen via de diverse online kanalen en fora.
• Zorgt i.s.m. de community manager voor het verder inrichten van het forum digitale inclusie waarbij wordt voortgebouwd op het reeds bestaande forum.
• Organiseert mede, levert een bijdrage aan webinars, dialoogsessies, fysieke bijeenkomsten en werkbezoeken.
• Kan ook zelf een sessie begeleiden bijvoorbeeld door toepassing van design thinking.
• Zorgt voor verbinding met en tussen koplopers en onderhoudt proactief contacten met geïnteresseerde gemeenten.

Eisen  • Door de inschrijver is één CV en één motivatiebrief van de aangeboden kandidaat aangeleverd.


Wensen  • 3 jaar aantoonbare ervaring met projectcommunicatie binnen de overheid, blijkens het CV

  • Aantoonbare ervaring, blijkend minstens 3 voorbeelden het CV, met communicatie op diverse sociale media en fora.

  • Affiniteit met hulpbehoevende inwoners op het gebied van digitale uitsluiting, blijkend uit minstens één voorbeeld uit het CV.

  • Beschikt over een relevant netwerk binnen de lagere overheid, blijkend uit werkervaring.

  • Minimaal 2 voorbeelden van werkzaamheden in de rol van projectcommunicatie blijkende uit CV en motivatiebrief


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via 
Bekijk opdracht