Manager Projectbeheersing bmi

Rijksvastgoedbedrijf
Direct solliciteren

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Transacties en Projecten


De directie Transacties en Projecten is de schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed- en bouwmarkt. Onder meer door de realisatie van (her)ontwikkeling en de verbouwing of verkoop van vastgoed voeren wij de strategie uit van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast richten we ons op contractonderhandelingen en bestemmingswijzigingen van vastgoed. De directie bestaat uit de afdelingen Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en

De verbouw van de rechtbank, flexwoningen voor statushouders, de renovatie van het Binnenhof, nieuwbouw van een Rijkskantoor, Defensie objecten en programma’s voor landelijke projecten van vastgoedbeheer. Aansprekende projecten waarbij we werken met het Integraal Projectmanagementmodel (IPM).

De manager projectbeheersing maakt binnen het IPM-team onderdeel uit van onderstaande programma’s:


 • Vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gebouwen van het Ministerie van Defensie.


  Het werk omvat het op grote schaal landelijk vervangen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor gebouwen van het Ministerie van Defensie.
  Naast reguliere kantoor-, bijeenkomst- en industriegebouwen, zijn er 'Specialties' zoals bijv. vliegtuighangars en voorzieningen voor munitieopslag.

 • Vervangen brandweergavesystemen vliegbases Defensie


  Het vervangen van brandmanagement- en weergavesystemen in een vijftal meldkamers en een opleidingscentrum diverse vliegbases Defensie.
  Dit project heeft een sterke samenhang met het vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

 • Brandveiligheid gebouwen Ministerie van Defensie te Curaçao en Aruba


  Het vervangen of nieuw aan te leggen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor gebouwen van het Ministerie van Defensie.
  Daarnaast ook het bouwkundig brandveilig maken van de legerings- en overige gebouwen. Dit alles in overeenstemming met de Nederlandse Wet- en Regelgeving.


Opdrachtomschrijving

De IPM-rol van Manager Projectbeheersing wordt stevig gepositioneerd binnen het IPM-team van projecten en binnen de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. De manager projectbeheersing werkt hierbij op een gelijkwaardige manier samen met de andere IPM-rolhouders en collega experts. ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ past bij de manager projectbeheersing, hierbij worden de zaken met een open houding en een veelzijdige blik benaderd.

De Manager Projectbeheersing is onderdeel van een complex en dynamisch speelveld en demarqueert en communiceert helder welke verantwoordelijkheden hij/zij heeft op basis van het IPM Kader van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij stelt de manager projectbeheersing zicht onafhankelijk op. Ook worden de volgende elementen proactief bewaakt: de scope van het project, de beheers aspecten geld, tijd, risico’s, kwaliteit en informatie. De manager projectbeheersing heeft ruime kennis van en ervaring met deze werkvelden met bijbehorende methoden en systemen. Er wordt intensief samen gewerkt met experts en kaderstellers vanuit de brede organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf.

De manager projectbeheersing heeft als thuisbasis de sectie Projectbeheersing en vormt een hecht team met de collega Managers Projectbeheersing. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld en er wordt actief bijgedragen aan doorontwikkeling van het vakgebied projectbeheersing.

Denk hierbij aan het inzetten van deskundigheid voor het ontwikkelen van methodieken, formats en werkprocessen voor het opstellen van voortgangsrapportages, een risicodossier, een projectbegroting of een integrale projectplanning.

Naast bovenstaand voer je ook onderstaande werkzaamheden uit, te weten


 • Het opstellen van kwartaal- en jaarvoortgangsrapportages inclusief financieel overzicht t.b.v. opdrachtgever Defensie Vastgoedmanagement;

 • Het afstemmen met de opdrachtgever Defensie Vastgoedmanagement m.b.t. Spoedeisende Vervangingen;

 • Het bieden van ondersteuning aan de Contract- en Technisch Managers in de regio’s;

 • Het i.s.m. PWA Padm. en Control actueel houden van mijlpalen, Planning bijdrage programmageld en honorarium in Oracle;

 • Sturen op de realisatie van de programma’s, dit verwerken in de Obeya van de Sectie Programma’s en Projecten Bebouwd Gebied en, indien nodig, in dit overleg de Programmamanager waarnemen;

 • Verwacht wordt aanwezig te zijn bij bijeenkomsten/overleggen Sectie Programma’s en Projecten Bebouwd Gebied.


Meest essentiële competenties

De aangeboden kandidaat bezit de competenties:


 • Doorzettingsvermogen;

 • Helikopterview;

 • Resultaatgericht;

 • Analytisch vermogen;

 • Samenwerken;

 • Schriftelijk communiceren

 • Initiatief;

 • Klantgerichtheid;

 • Nauwkeurigheid.


Eisen • Eis: De aangeboden kandidaat heeft hbo-/WO-werk- en denkniveau en beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van financiën, economie, bedrijfskunde, civiele techniek en/of bouwkunde.Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).Toelichting: De opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met het Rijksoverheid plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij het Rijksoverheid.

 • Eis: Benoem duidelijk in het CV bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4.De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op een los document, dat bij het cv wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen). Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en situaties.

  Toelichting: De Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

  Toelichting eisen: De werkervaring en afgeronde opleidingen zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van de functie, het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze gevraagde ervaring / kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

  Toelichting wensen: De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot aftrek van punten.


 • Eis: De aangeboden kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.


Wensen • Wens 1: De mate van ervaring als Manager Projectbeheersing.Aspecten:
   Ervaring in de IPM-rol MPB binnen een IPM team
   Ervaring met grote en *multidisciplinaire projecten in de utiliteitsbouw en/of buitenruimte.
   De mate van ervaring met geïntegreerde contracten (DBFMO en/of UAV-GC)
   Kennis van en ervaring met plannen, structureren en organiseren van een projectbeheersingsorganisatie

  *Multidisciplinair - Betreft projecten die meerdere disciplines (Elektra, Werktuigbouwkunde, beveiliging, bouwkundige) raken en integraliteit hebben binnen het project.


 • Wens 2: De mate van ervaring met het aansturen en uitvoeren van taken binnen de werkvelden van een manager projectbeheersing en het zelf uitvoeren van taken.Aspecten:
   Kennis van projectsturing methodes en systemen
   Ervaring met het zelf uitvoeren: opstellen van een risicoanalyse en dossier, een planning in MS Project en/of het maken van een financiële analyse vanuit financiële systemen zoals Oracle.
   De mate van ervaring met het in beheer hebben en sturen op verschillende dossiers tegelijkertijd zoals Geld, Risico’s en Planning

 • Wens 3: De mate van ervaring met het realiseren van projectbeheersing waarbij de kaders niet altijd van tevoren helder afgebakend zijn.Aspecten:
   De mate van ervaring met het motiveren van standpunten
   De mate van ervaring met het bereiken van consensus binnen de organisatie
   De mate van ervaring met het schakelen tussen de verschillende abstractieniveaus binnen de organisatie


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Direct solliciteren