Maatschappelijke Voorzieningen – Ambtelijk opdrachtgever

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving

• Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van 20 á 30 maatschappelijk voorzieningen binnen Amsterdam. Je hoofdtaak daarin is het aansturen van projectmanagers in deze projecten.

• Je creëert en bewaakt de ruimte waarbinnen projectmanagers slagvaardig kunnen handelen: je voorziet hen van heldere kaders, noodzakelijke middelen en strategische sturing.

• Samen met de overige opdrachtgevers bewaak je de integraliteit van de directie brede opdrachtenportfolio en adviseer je over structurele verbeteringen, ook waar het gaat om de verdere professionalisering van de organisatie.

• Maatschappelijke Voorzieningen is een dynamische club professionals die, door een mix aan expertises en focus op ontwikkelvraagstukken, handen en voeten geven aan de Amsterdamse ambities voor een inclusieve, leefbare en gezonde stad.

Als Ambtelijk Opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een opdracht binnen heldere overeengekomen kaders. De start van je werk is een vastgestelde startnotitie van een project. Jij begeleidt de besluitvorming van het plan van aanpak, programma van eisen, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp te begeleiden en werkt daarvoor met je team nauw samen met het Projectmanagementbureau (projectmanagers) en Gemeentelijk Vastgoed (lijnmanager, toekomstig eigenaar en bouwmanagers). Je draait aan de juiste knoppen op het moment dat de kaders (menskracht, tijd, geld) van een te ontwikkelen project onder druk staan en je bent het bestuurlijke aanspreekpunt. Je zult met name bezig zijn met de realisatie van jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen en sportvoorzieningen.

Deze rol draait, naast inhoudelijke kennis, voor een belangrijk deel om samenwerken en bruggenbouwen. Binnen de afdeling MV werk je samen met de regisseurs en gebiedsadviseurs. Je zorgt voor de verbinding met de andere directies binnen de gemeente (Jeugd, Zorg, Projectmanagementbureau, Gemeentelijk Vastgoed en Grond & Ontwikkeling) en je bent aanspreekpunt voor de verantwoordelijke bestuurders: je informeert hen actief over de voortgang en eventuele knelpunten en legt waar nodig bestuurlijke keuzes voor. Je vertegenwoordigt, positioneert en profileert Maatschappelijke Voorzieningen vanuit het Ambtelijk Opdrachtgeverschap binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je geeft vorm en inhoud aan het relatiemanagement met alle relevante ketenpartners.

Je bent werkzaam in het team Opdracht & Realisatie wat een klein en relatief nieuw team is binnen een jonge afdeling. We zijn hard aan het werk om meer structuur aan te brengen in onze werkwijze en samenwerking binnen onze afdeling en andere gemeentelijke directies. Daarom zijn we op zoek naar een ervaren, nieuwsgierige collega die het geduld heeft om goede vragen te stellen en in staat is

verbinding te leggen tussen verschillende mensen en disciplines. De wereld van maatschappelijke voorzieningen is dynamisch en we zoeken iemand die overzicht houdt en bij kan dragen aan het projectmatige werken en denken binnen de organisatie.

Werkzaamheden

• Je vertegenwoordigt, positioneert en profileert Maatschappelijke Voorzieningen vanuit het Ambtelijk Opdrachtgeverschap binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je geeft vorm en inhoud aan het relatiemanagement met alle relevante ketenpartners;

• Je bent alert op politiek gevoelige dossiers en zorgt ervoor dat deze waar nodig tijdig geagendeerd worden. Je bent het bestuurlijke aanspreekpunt;

• Je pakt complexe domein- en gebieds-overstijgende vraagstukken of processen op en betrekt hierbij de collega’s uit het fysiek domein, sociaal domein en de stadsdelen.

• Je bent continu scherp op het verbeteren van werkprocessen en het wegnemen van interne obstakels;

• Je overlegt met de projectmanagers over de voortgang van een project, eventuele dilemma’s en de planning;

• Je overlegt met alle stakeholders over de eisen met betrekking tot een nieuwe maatschappelijke voorziening.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Amsterdam bouwt aan een complete, leefbare en ongedeelde stad. Prettig wonen gaat hand in hand met leren, bewegen en recreëren. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) brengt de veranderende stad en de beleidsambities samen in een richtinggevende koers, draagt deze koers uit en zorgt voor heldere kaders, werkwijzen en richtlijnen. Zo zorgt zij samen met haar partners in het sociale en fysieke domein voor het inzichtelijk maken van de opgave, om op de juiste plekken in de stad voorzieningen te realiseren en te exploiteren.

Bij MV werken ruim 60 collega’s, verdeeld over drie afdelingen: Stad & Gebied, Opdracht & Realisatie en onderwijshuisvesting. Als ambtelijk opdrachtgevers maak je deel uit van het kleine maar ambitieuze afdeling Opdracht&Realisatie met collega’s uit verschillende disciplines. Binnen het team wordt onder meer gewerkt aan het voorbereiden van voorzieningen op het gebied van Jeugd, Zorg, Basisvoorzieningen, Onderwijs en Sport. Denk aan buurtkamers, jongerencentra, noodopvang etc. Het managementteam bestaat uit vier managers en de strategisch adviseur. We werken vanuit het Stadhuis aan Amstel 1.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend