Jeugdconsulent

Gemeente Amstelveen
Bekijk opdracht


De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
De afdeling Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. De afdeling voert taken uit op de volgende onderdelen: 

 • Jeugd en Gezin en Jeugdhulpverlening (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team). 

 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs). 

 • Beleid (advies/opdrachtverlening jeugd en onderwijs, individuele en collectieve voorzieningen). 


I.v.m. een zwangerschapsverlof zijn wij tijdelijk op zoek naar een Jeugdconsulent. Jeugdhulpverlening richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het team bestaat uit 27 jeugdhulpverleners/jeugdconsulenten en werken in gebiedsteams: Amstelveen Noord en Zuid en Aalsmeer.

Opdracht
Deze opdracht is specifiek voor gebiedsteam Aalsmeer.
Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel te bereiken. Je bent een procesregisseur, die onderzoek uitvoert naar de best passende jeugdhulp voor jeugd en gezinnen.
Je werkt systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht en hanteert een integrale aanpak. Vragen via loket, scholen en huisartsen komen binnen bij een vast team per gebied. Je sluit aan bij de casuïstiek van 1 team, maar pakt mogelijk casussen op uit alle teams.  

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het oppakken van aanvragen voor jeugdhulp, zowel Zorg in Natura als PGB.  Je maakt een analyse van de hulpvraag middels observatie en in dialoog met het gezins(systeem). Je helpt de jeugdige en het gezin om zelf hun problematiek/hulpvraag te bepalen. Je geeft informatie en advies en verwijst naar algemeen toegankelijke voorzieningen.

Verder bestaat de opdracht uit het opstellen van een perspectiefplan en een tijdige doorverwijzing bij complexe, multiproblem en/of specialistische hulpvragen en blijf je deze monitoren, ook na beëindiging van hulp of vanwege problemen die zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie). Bij doorverwijzing zorg je voor een goede informatieoverdracht van het traject/ cliëntdossier. Je signaleert (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en onderneemt hier passende actie op. Daarnaast onderhoud je contacten met instellingen over de kwaliteit/tevredenheid van de geleverde hulp, heb je periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren en beheer je de relaties met scholen, jgz en huisartsen. In deze functie werk je nauw samen met jongerenwerkers, leerplicht, top 1000 regisseur, sociaal team en met collega’s van Sociale Voorzieningen en Werk en Inkomen.

De opdracht loopt t/m 31 januari 2025. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving


Profiel:

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding. 

 • Meerjarige ervaring als jeugdconsulent en je bent bekend met het werkveld van de jeugdhulpverlening (doelgroep 0-18 jaar, van lichte tot zware problematiek);

 • Een geldige SKJ-registratie.

 • Ervaring met verwijzen, casusregie, complexe problematiek

 • Kennis van interventies bij veel voorkomende problemen en bent op de hoogte van diverse sociaal agogische/ pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, risicofactoren inschatten.


Competenties


 • Analytisch vermogen: je kunt verbanden leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken van problemen opsporen en de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen. Samen met de cliënt zoek je naar relevante gegevens om tot een juiste analyse te komen.

 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

 • Oplossingsgericht: je gebruikt de eigen krachten van het cliëntsysteem en zoekt naar mogelijkheden om deze krachten te versterken of uit te breiden.

 • Integraal werken.


In Amstelveen werken we samen, zijn we betrokken en werken we oplossingsgericht. Dit zijn onze kernwaarden en passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie:
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG:
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente Amstelveen.

Interviewplanning


De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op het raadhuis van Gemeente Amstelveen op vrijdag 21 juni tussen 11.00 - 14.15 uur.
De kandidaat dient op deze datum beschikbaar te zijn.

Toelichting op rooster


Dagen in overleg.

Eisen • OpleidingOp cv aantoonbaar minimaal een afgeronde bachelor HBO opleiding (in de richting van orthopedagogiek, psychologie, SPH/Social Work).

 • RegistratieOp cv aantoonbaar (door middel van registratienummer) in het bezit van een geldige SKJ Registratie.

 • WerkervaringOp cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Jeugdconsulent bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 4 jaar. Referentie vereist


Wensen • Interview Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Verificatie van inhoud aangeboden profiel.Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.Competenties voor deze uitvraag.In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

 • Werkervaring
  Op cv aantoonbaar ruime ervaring met complexe casuïstiek (drang/dwang), opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
  Leg uit waar en hoe je dit toegepast hebt in de praktijk.

 • Werkervaring
  Op cv aantoonbaar werkervaring met Suite4SD.

 • Werkervaring
  Op cv aantoonbaar werkervaring met aandachtsgebied huiselijk geweld en kindermishandeling.
  Leg uit waar deze ervaring is opgedaan.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht