Implementatieadviseur Digitale Toegankelijkheid

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar een implementatieadviseur Digitale Toegankelijkheid die, binnen een leuk en
doortastend projectteam, doelstellingen voor het project Grip op Digitale Toegankelijkheid realiseert en implementeert binnen het
kerndepartement (de Bestuurskern). Als implementatieadviseur ben je sociaal vaardig, kun je duidelijk uitleggen en werk je gestructureerd.
We zoeken een collega die proactief is en gewend is om zelf initiatief te nemen. Je werkt zelfstandig, maar maakt ook gemakkelijk verbinding
met andere collega’s binnen het ministerie.
We werken met een klein team aan veel websites en apps, meerdere toffe ontwikkelingen en in de volle breedte aan het onderwerp digitale
toegankelijkheid. In het team werken een aantal adviseurs Digitale toegankelijkheid maar ook adviseurs voor de overige verplichte richtlijnen.
Dit jaar willen we een paar mooie ontwikkelingen doorzetten om zo nog meer grip te krijgen. Er is veel vraag naar kennis en expertise wat
daarom direct door collega’s die we ondersteunen wordt gewaardeerd. Met het team werken we in 2024 verder en ook toe naar overdracht en
borging in de lijnorganisatie.
Werkzaamheden
•    Proactief benaderen van eigenaren van websites voor:
•    Ondersteuning bij invullen toegankelijkheidsverklaring
•    Een kwalitatieve toets op ingevulde verklaringen en het doorvoeren wijzigingen
•    Monitoring van de voortgang
•    Vraagbaak voor (technische) vragen rondom digitale toegankelijkheid
•    Adviezen geven rondom WCAG-standaard
•    Deelnemen en actief bijdragen aan de Community of Practice voor Digitoegankelijkheid
•    Ondersteuning bij de uitwerking van (beheer)processen en borging daarvan
•    Rapportage en monitoring; wat voldoet al aan de eisen en dit vastleggen en bijhouden in een intern registratiesysteem.
•    Bij de diensten en leveranciers informatie ophalen over bestaande websites, waaronder het achterhalen van eigenaarschap, technische
gegevens, etc.
•    Registratiebeheer van websites, het mede doorontwikkelen en uitvoeren van een (database) systeem voor het borgen van de registratie van
de websites van IenW.
•    Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van opleidingen voor medewerkers en inrichting van e-learning
•    Het (samen met andere projectteamleden) organiseren van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden, zoals beleidsmedewerkers,
webredacteuren en functioneel beheerders binnen IenW
•    Vanuit de inhoud bijdrage leveren aan acties op het gebied van bewustwording i.s.m. de Sr. communicatieadviseur

Achtergrond opdracht

Websites en mobiele apps van de overheid moeten toegankelijk zijn voor personen met een functiebeperking. In Nederland hebben miljoenen
mensen één of meerdere beperkingen. Met behulp van toegankelijke websites en apps zijn er meer mensen in onze samenleving die de
digitale voorzieningen kunnen gebruiken. De wettelijke kaders zijn in het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid opgenomen en zullen na
inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid daarin geborgd zijn. Het besluit is gefaseerd ingegaan: a) Wat betreft websites die zijn
gepubliceerd vanaf 23 september 2018 uiterlijk met ingang van 23 september 2019 voldoen;b) Wat betreft websites die zijn gepubliceerd
voor 23 september 2018 uiterlijk met ingang van 23 september 2020 voldoen;c) Wat betreft mobiele applicaties uiterlijk 23 juni 2021
voldoen.Het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid moet gerealiseerd en geimplementeerd worden binnen het kerndepartement /
Bestuurskern van het ministerie van IenW. Voor de websites geldt dat vanaf 23 september 2020 deze moeten voldoen aan de eisen van
Digitale Toegankelijkheid. Dit is nog niet gerealiseerd voor alle websites. In juni 2021 moeten de mobiele apps ook voldoen aan de eisen uit
het Tijdelijke Besluit. De directie Informatie en Exploitaite vertaalt het beleid door in een dienstverlening voor Digitale Toegankelijkheid en
hiermee ondersteuning bieden richting de eigenaren van de websites en mobiele apps (zowel incidenteel als structureel). Het implementeren
van Digitale Toegankelijkheid is een breed organisatorisch vraagstuk. In de praktijk betekent dit dat er nog veel moet gebeuren om grip te
krijgen op dit brede onderwerp en te houden, waaronder borging in de lijnorganisatie.

Organisatorische context
en cultuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte,
schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt
tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.Het ministerie van
Infrastructuur is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren.
Talent als basis, diversiteit als kracht. Je bent van harte welkom! Binnen UDAC is IenE is binnen het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) het organisatieonderdeel waar de I-functie is geconcentreerd. Deze I-functie bestaat uit alle vormen van dienstverlening
op ICT gebied van gebruikersondersteuning en beheer via leveranciersmanagement en projectuitvoering tot en met (strategisch) advies. IenE
vervult haar rol ook als intermediair tussen de klanten, opdrachtgevers en leveranciers. IenE bestaat uit drie afdelingen: Business Informatie,
Ontwikkeling en Exploitatie. Als nieuwe collega stap je bij IenE in een warm bad.

Eisen

Achtergrond als webspecialist / webdesign / webredacteur /online adviseur / adviseur online communicatie en dienstverlening (minimaal 4 jaar aantoonbaar in CV)

Ondersteunen van gebruikers in soortgelijke trajecten voor digitale toegankelijkheid (minimaal een jaar aantoonbaar in CV)

Ervaring als adviseur Digitale Toegankelijkheid (minimaal 2 jaar aantoonbaar in CV)

Wensen

    Aantoonbare kennis van de WCAG 2.1 standaard en toegankelijkheid (en liefst toepassing en implementeren daarvan)
•    Kennis van relevante wet & regelgeving
•    Pré: kennis met het toepassen van toegankelijkheid in websites en webcontent
•    Pré: kennis van CMS-systemen METT, PRO en WinkWaves
•    Pré: kennis van de overige verplichte richtlijnen voor websites
•    Pré: kennis van WCAG 2.2
•    Pré: kennis van WCAG-EM
•    Kennis over het maken van toegankelijke PDF-documenten vanuit Word.
•    Pré: Kennis over het maken van toegankelijke PDF-documenten (o.a. vanuit InDesign)

Competenties

• Analytisch
• Accuraat
• Initiatiefrijk en zelfstandig werken
• Samenwerkings- en resultaatgericht
• Hands-on mentaliteit
• Sociaal vaardig, communicatief, verbinder

Bekijk opdracht