Coördinator Communicatie

VNG
Bekijk opdracht


Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de
lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen
bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel
bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt
die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein en OZJ

Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en
gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit
vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners
(een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten,
programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen
alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en
preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.
Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform
Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen
tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op
basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het
Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.
Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen
van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:
1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en
ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;
2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van
een dekkend en breed expertisenetwerk;
3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden
en partners.

Het Platform Sociaal Domein is er voor inrichters van het sociaal domein; ambtenaren,
zorgprofessionals en alle samenwerkingspartners in de regio’s, om helder en
overzichtelijk antwoord op vragen gegeven wordt en relevante content en kennis
ontsloten wordt. Voor het Platform Sociaal Domein wordt een online vindplaats
ontwikkeld die de neutrale rol van het Platform binnen het sociaal domein laat zien.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het online platform een initiatief wordt dat breed
gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders in het sociaal domein (o.a. VNG, BZK,
VWS, ZonMw, Divosa, NJI, Movisie etc.).

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) is een onderdeel van het Platform.
Het OZJ bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland
helpt gelukkig en veilig op te groeien. Het OZJ ondersteunt initiatieven in het hele land
die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan
kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.
Vanuit het OZJ werkt aan o.a. de volgende projecten:
• Aanpak Wachttijden
Het Team Aanpak Wachttijden heeft de opdracht jeugdregio’s te ondersteunen bij het
terugdringen van (regionale) wachttijden in de jeugdzorg. Met als doel om regio's te
ondersteunen om het aantal kinderen en jongeren die wachten op zorg te verminderen
en bij te dragen aan het (duurzaam) beter functioneren van de jeugdzorg door inzet op
in-, door- en uitstroom; 3
• Het Ondersteuningsteam Toeslagen
De afgelopen jaren is een grote groep kinderen uit huis geplaatst van ouders die door de
toeslagenaffaire zijn getroffen. Het Ondersteuningsteam Toeslagen vormt een neutraal
aanspreekpunt voor ouders en ondersteunt ouders en kinderen ten aanzien van de
uithuisplaatsingen bij hun zoektocht naar antwoorden en oplossingen;
• Wel in Ontwikkeling
Het doel van dit project is om jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school voor
(s)bo, vo, vso of mbo, kansen op ontwikkeling te bieden. Dit doen we door enerzijds het
inventariseren, verbinden en zichtbaar maken van initiatieven die al op regionaal niveau
zijn ontwikkeld en anderzijds dragen we bij aan de leer- en verbetercyclus voor het goed
kunnen ondersteunen van en aansluiten bij deze kwetsbare groep.

Omschrijving van de opdracht
Als coördinator communicatie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie op het totaal
van de communicatie van Platform Sociaal Domein en OZJ. Je fungeert voor het
management als primair aanspreekpunt en stuurt het communicatieteam aan, bestaande
uit een contentspecialist, eventorganisator en communicatieadviseurs. Daarnaast werken
wij met een aantal externe bureaus.
Dat doe je op de communicatiestromen:
1.Corporate communicatie
2.Projectcommunicatie (projecten/programma’s), samenwerkingspartners en uit de
regio’s via de regioadviseurs
3.Interne communicatie (binnen VNG/PSD/OZJ)
4.Het online platform en social media

Je bewaakt de strategie, de voortgang op de ontwikkeling van het online platform en de
vertaling van strategie naar acties. Je schuift regelmatig aan bij het sturingsteam.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Je geeft het interne en externe communicatiebeleid vorm en houdt toezicht op de
naleving hiervan
• Je biedt op aanvraag en eigen initiatief advies en ondersteuning over het uitdragen
van de organisatie en de identiteit
• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het communicatieteam;
• Verantwoordelijk voor kwaliteit, professionaliteit, effectiviteit van de communicatie
• Je zorgt voor samenhang in de communicatie en bewaakt de communicatieprocessen
• Je schuift regelmatig aan bij het sturingsteam van het Platform
• Je bent sparringpartner voor het communicatieteam en programmanager van
Platform Sociaal Domein en OZJ.

Resultaat van de opdracht
• Er is coördinatie tussen alle communicatiewerkzaamheden en in-en externe
communicatieprofessionals.
• De communicatie uitingen on-en offline vertonen samenhang, zijn professioneel,
effectief en passend bij de uitgangspunten van Platform Sociaal Domein en OZJ.

Eisen • Minimaal Afgeronde HBO of WO opleiding, in de richting van communicatie/marketing;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van communicatieadviseur;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van communicatieadviseur met het formuleren van
  beleid, het organiseren van teams en het stroomlijnen van processen;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van communicatieadviseur binnen het sociaal domein
  bij gemeentelijke/rijksoverheden;
  • Minimaal 5 jaar ervaring met complexe communicatievraagstukken in een breed
  stakeholderveld;
  • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Wensen • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een strategische functie op het gebied van in- en externe communicatie in een politiek sensitieve omgeving

 • Kandidaat heeft ervaring in het coördineren van diverse (on-en offline) communicatie-instrumenten

 • Kandidaat heeft ervaring met werken binnen een projectteam van adviseurs/projectleiders en experts en stakeholders

 • Werkervaring ten aanzien van het coördineren van personele inzet op het gebied van communicatie


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht