Technisch Manager Zoet/zeewater

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert Rijkswaterstaat/WVL onderzoek uit voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Dit programma

bereidt NL voor op een toekomst met zeespiegelstijging. Dit doen we door samen met partners onderzoek te doen en kennis te vergaren. We leveren inzicht in de houdbaarheid van de huidige antwoorden op toekomstige zeespiegelstijging, input voor de herijking van het Deltaprogramma en mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst, aan bestuurders en professionals in Nederland.

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging werkt volgens de IPM structuur. Voor het thema Zoetwater, dat onderdeel uitmaakt van de systeemverkenningen voor het programma, zoeken we technisch manager zoetwater die tijdelijk de huidige technisch manager kan vervangen. 

Zo ziet jou rol er uit 

Als technisch manager ben je verantwoordelijk voor het leveren van de producten die nodig zijn voor het thema zoetwater, als één van de drie thema’s van het onderdeel systeemverkenningen van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. De andere thema’s zijn Waterveiligheid en Zandige Kust. Alle thema’s volgen dezelfde planning en moeten goed op elkaar zijn afgestemd om tot een gezamenlijk eindresultaat te leiden.

Je leidt een technisch team met deskundige adviseurs en zorgt voor een realistische werkplanning, goede onderlinge afstemming en werkverdeling en je bewaakt de kwaliteit. Je brengt een stimulerende en motiverende sfeer mee in het team.

Je stemt veelvuldig af met de verantwoordelijken voor de andere thema’s, de programmamanager en de omgevingsmanager.

Je zorgt ervoor dat de opdrachten op tijd op de markt worden gezet en houdt overzicht over lopende opdrachten en hun voortgang.

Je hebt contact met de regio’s en andere relevante stakeholders en zorgt voor een goed overzicht van bijeenkomsten. Dit stem je goed af met de omgevingsmanager.

Je bent onderdeel van het IPM team, brengt daar ontwikkelingen en discussiepunten in en draagt bij aan de uitwerking van strategische vraagstukken.

Wat wij aan jou waarderen

Je bent een verbinder met overtuigingskracht. Je kunt analytisch denken, vooruit kijken en overzicht houden. Je communiceert op een heldere en gestructureerde manier, en in begrijpelijke taal. Je bent resultaatgerichtheid en hebt een proactieve houding. Je een ster in samenwerken, plannen en organiseren.

Ook ben je een goed strategisch denken en beschik je over een goede bestuurlijke en politieke gevoeligheid.

5 maanden - 16 uur per week - 0,44 fte

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over en het voorbereiden op de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen. 

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse en heel specifieke kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. Verder monitoren en analyseren we verkeersongevallen en onderzoeken we hoe we onze wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving. 

In totaal werken er ruim negenhonderd mensen bij WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit, Veiligheid, en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw afdeling: Water en Ruimtegebruik

De afdeling Water en Ruimtegebruik ondersteunt Rijkswaterstaat en diverse directoraat-generaals met kennis en expertise over waterverdeling, zoetwatervoorziening, verzilting, ruimtelijke planning in het mariene milieu en klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.

Op deze terreinen sturen wij het werk aan van kennisinstellingen, onderhouden we strategische allianties met overheden en (inter)nationale kennis- en waterbeheerders en dragen we bij aan de totstandkoming en implementatie van uitvoerbaar Europees en nationaal beleid.

Sinds 2015 richten we ons op de uitvoering van de deltabeslissingen en het Energieakkoord voor duurzame groei. Zo zorgen we er onder andere voor dat het waterniveau in onze wateren op peil is, de netwerken van Rijkswaterstaat klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht en ons watermanagement continu verbetert. 

Voor het Informatiepunt WVL handelen we inhoudelijke vragen op het terrein van water af. Daarnaast bereiden we ons voor op de komst van het informatiepunt Omgevingswet.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten