Senior jurist/privacy

Nationale Politie
Bekijk opdracht


Weet jij alles van privacywetgeving en vind je het leuk om deze kennis toe te passen op het politiewerk? Team Rendement Operationele Informatie (TROI) zoekt een Senior jurist /privacy voor het schrijven van de GEB’s (DPIA's).

Als senior jurist/privacy adviseer je TROI teams op het privacygebied bij de (door)ontwikkeling van applicaties binnen de politie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Voor deze applicaties moet in het kader van de privacywetgeving een GEB (DPIA) worden uitgevoerd. De senior jurist monitoort dit proces, geeft juridisch advies over de privacyaspecten en voert gezamenlijk met de verantwoordelijke Product Owners een GEB uit. De senior jurist doorziet het speelveld om een goed evenwicht te creeëren tussen enerzijds de noodzaak tot het uitvoeren van een GEB en de implementatie van mitigerende maatregelen en anderzijds de flexibiliteit die noodzakelijk is binnen een Agile ontwikkelproces.

Naast het uitvoeren van GEB's (DPIA's) verwachten wij ook dat de senior jurist vanuit zijn of haar deskundigheid projecten en programma's adviseert op het gebied van privacywetgeving en relevante kennis deelt met collega's. 

Verantwoordelijkheden

Als senior jurist /privacy ben je verantwoordelijk voor het:
- Zelfstandig beoordelen en uitvoeren van GEB's (DPIA's)
- Zelfstandig geven van privacy advies in projecten en programma's
- Begeleiden van juridische collega's  (vraagbaak en mentorschap)

 

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

 

Als senior jurist ben je verantwoordelijk voor het pro-actief toetsen, signaleren van risico's en knelpunten op het gebied van de verwerking van politiegegevens en het aandragen van oplossingen hiervoor. Daarnaast ben je in staat om meerdere GEB's (DPIA's) op te stellen. Naast dat je een ruime ervaring  hebt op het gebied van de AVG verwachten we dat je de Wpg snel eigen kunt maken.

Beoogd resultaat:

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de verwerking van politiegegevens en persoonsgegevens en je maakt een verslag op van je bevindingen. Tenslotte bevorder je door jouw expertise functie de deskundigheid en vakvolwassenheid van onze juridische collega's door je specialisatie, kennis en vaardigheden aan hen over te dragen als mentor. Het beoogd resultaat zal tijdens een verificatiegesprek verder worden toegelicht.

 

Intern en extern

 

 • Een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding.

 • CIPP/E gecertificeerd. • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met privacywetgeving.

 • Aantoonbare werkervaring met het schrijven van tenminste 10 DPIA's (GEB's).

 • Aantoonbare werkervaring met informatiebeveilliging.

 • Aantoonbare werkervaring met overheidsinstellingen.

 • Aantoonbare werkervaring met innovatieve technieken en analyses.

 • Aantoonbare werkervaring met telecomwetgeving.

 • Aantoonbare werkervaring met de Wet politie gegevens (Wpg). • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

 • Beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk duidelijk

 • Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politieke en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen  of activiteiten op de andere organisatieonderdelen

 • Maatschappelijke orientatie - Is alert op- en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de organisatie.


Eisen • De Externe is inzetbaar vanaf 2-9-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 28-02-2025 voor 8 uur per week.Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 2.
  Een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding

  Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  CIPP/E certificaat

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met privacywetging.
  + Aantoonbare werkervaring met het schrijven van tenminste 10 DPIA's (GEB's);
  + Aantoonbare werkervaring bij organisaties met informatiebeveiliging;
  + Aantoonbare werkervaring bij overheidsinstellingen.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  Vereiste competenties/vaardigheden:

  Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

  Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politieke en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen

  Maatschappelijke oriëntatie - Is alert op- en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de organisatie.

  Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
  Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Wensen • Wens 1.
  Aantoonbare werkervaring met innovatieve technieken en analyses.

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 2.
  Aantoonbare werkervaring met telecomwetgeving

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 3.
  Aantoonbare werkervaring (kennis) met/van de Wet politie gegevens (Wpg).

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 4.
  Aantoonbare werkervaring met het geven van advies in projecten en programma's.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht