Regionaal Projectleider Aanpak Wachttijden

VNG
Bekijk opdracht


Over VNG
De VNG representeert de 342 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen
het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te
maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp
ontvangen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke
branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke
beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van
VWS, J&V en OCW.

Over het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd
Het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) bouwt mee aan een lerend
jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te
groeien. Het OZJ ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan
vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling,
samenwerking en innovatie.
We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke
dag beter’. Dat geldt zowel voor onszelf als de jeugdsector, waaraan we lessen en
ervaringen doorgeven. We stellen ons daarom continu de vraag waar we staan, wat

we kunnen verbeteren en of we met de goede dingen bezig zijn. Meer informatie
over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden

Wachttijden in de jeugdzorg bestaan al jaren. De groeiende zorgvraag en huidige
knelpunten in de jeugdzorg leiden tot lange wachttijden, met ernstige gevolgen voor
kinderen en jongeren. Deze wachttijden verergeren hun klachten, vertragen hun
ontwikkeling en belemmeren daarmee hun toekomstkansen. Deze wachttijden kunnen
duurzaam worden teruggedrongen als structureel wordt gekeken wat de onderliggende
oorzaken zijn van wachttijden en niet enkel te focussen op symptoombestrijding.
Het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) heeft van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) de opdracht gekregen om jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het
terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg op basis van goed inzicht en overzicht.
Het OZJ heeft hiervoor Team Aanpak Wachttijden opgezet. Dit team heeft een
structurele aanpak ontwikkeld die tot en met 2025 in jeugdzorgregio’s ingezet wordt.
De Aanpak Wachttijden heeft de opgave om jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij
het terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg op basis van goed inzicht en
overzicht. Hiertoe heeft Team Aanpak Wachttijden een structurele werkwijze
ontwikkeld waarbij zij jeugdzorgregio’s helpt bij het creëren van een
voedingsbodem om duurzaam wachttijden aan te pakken.
Dit doet Team Aanpak Wachttijden door
• Jeugdzorgregio’s te stimuleren om het vraagstuk wachttijden te agenderen,
betrokkenen te mobiliseren en te bouwen aan het juiste netwerk;
• Jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van het
aanpakken van wachttijden in de jeugdzorgregio;
• Te werken volgens de volgende ontwerpprincipes: systemisch en duurzaam,
samen met de jeugdzorgregio, stapsgewijze verbetering, experimenteren om te
bewegen in plaats van te bewijzen;
• De leefwereld van het kind of de jongere en de professional leidend te laten zijn in
het komen tot focus en oplossingen;
• Bestuur, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden;
• Jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het beter inzichtelijk krijgen en duiden van
de wachttijden met data zoals het dashboard Wachttijden;
• Kennis, expertise en praktijkervaring in te zetten en actief te verspreiden;
• Jeugdzorgregio’s aan elkaar te verbinden zodat zij van elkaar leren.
We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit
een complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan
namelijk door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen,
waardoor er geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van
wachttijden duurzaam aan te pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee
een wezenlijke en blijvende verandering teweeg wordt gebracht in het systeem.

Omschrijving van de opdracht

Als regionaal projectleider Aanpak Wachttijden ben je onderdeel van Team Aanpak
Wachttijden (TAW) en heb je de verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de
werkwijze van de Aanpak Wachttijden in één, twee of drie regio’s tegelijk. Deze
werkwijze doorlopen we in verschillende fases, maar kan aangepast worden naar de
behoefte van de regio. Ook speel je een rol in het ‘wervingsproces’ van een nieuwe regio.
Als eerste aanspreekpunt voor de regio ben je van begin (vanaf werving) tot eind
betrokken bij de regio(s). Voor elke regio krijg je een specifiek budget waarmee de
gehele aanpak doorlopen moet worden, denk aan inzet adviseurs en materiele kosten. Je
hebt een team in de regio met adviseurs data, systemisch ontwerp en casuïstiek. Je
draagt er zorg voor dat deze adviseurs tijdig de werkzaamheden uitvoeren die in de regio
benodigd zijn. Voor de adviseurs ben je ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om
hun ureninzet. Over de voortgang en het budget van de regio(s) leg je verantwoording af
aan de programmaleider.
Vanuit jouw rol biedt je procesbegeleiding & veranderkundig advies aan de regio(s) en
help je mee het onderwerp wachttijden op de agenda te krijgen in de jeugdzorgregio.
Ook voer je de regie bij het verkrijgen van een gezamenlijk regionaal beeld over
wachttijden en het faciliteren van interactie met alle betrokkenen in de regio; van
gemeenten, jeugdhulpaanbieders, verwijzers en onderwijsinstellingen tot kinderen,
jongeren en hun ouders. Samen met alle betrokkenen werk je aan het creëren van een
logische plek - een platform –waar aan het vraagstuk van wachttijden gewerkt kan
worden.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Je bent het eerste aanspreekpunt in de regio;
• Je bent verantwoordelijk voor het proces, de planning, organisatie en het
kwaliteitsmanagement en doorloopt de regionale werkwijze;
• Je bent betrokken bij de werving van nieuwe regio’s. Hierin doe je aan
verwachtingsmanagement, houd je een verdiepende workshop met de regio en
maak je afspraken over de start van de aanpak;
• Je hebt een belangrijke rol in het aanjagen van draagvlak bij de stakeholders.
Deze stakeholders bevinden zich in een complex bestuurlijke omgeving met veel
jeugdzorgorganisaties, onderwijs, huisartsen, veiligheidsketen en gemeenten in
de jeugdregio. Je helpt regio’s hoe zij dit draagvlak kunnen creëren;
• Je stuurt een team aan van adviseurs data, systemisch ontwerp en casuïstiek aan
in de regio. Zij leggen verantwoording voor hun werkzaamheden en ureninzet bij
jou af;
• Je beheert een specifiek budget voor de regio. Met dit budget zet je in op
benodigde materiele zaken (bv inzet op communicatie) en hou je zicht op de
ureninzet van de adviseurs;
• Je koppelt geleerde lessen terug aan het kernteam;
• Je houdt doorlopend zicht op de randvoorwaarden op de verschillende niveaus
(bestuurlijk, management en operationeel);
• Je werkt nauw samen met andere projectleiders, zodat je van elkaar kan leren en
benodigde doorontwikkeling in de regio(s) in gang zet;

• Naast het doorlopen van de systemische aanpak heb je nog steeds oog voor
concrete acties en resultaten in het concreet verlagen van wachttijden;
• Je rapporteert de voortgang in de regio en het budget aan de programmaleider.

Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op
landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.

Resultaat van de opdracht

Vanuit jouw rol als regionaal projectleider heb je eind 2024 ervoor gezorgd dat er
draagvlak is in de regio's waar jij de projectleider voor bent, voor het aanpakken van
wachttijden via de regionale werkwijze. Je hebt de fasering van de regionale werkwijze
doorlopen met de regio en daarbij ingezet wat in de regio nodig was (adviseurs,
materiele zaken). Je hebt samen met de regio toegewerkt naar een décharge moment.
Beoogd eindresultaat is dat de gehele aanpak is doorlopen in de regio, dat het regionale
team dat bezig is geweest met de aanpak gemotiveerd is om verder te gaan met de
aanpak na het beëindigen van de ondersteuning vanuit Team Aanpak Wachttijden en dat
er concrete resultaten ter verlaging van wachttijden zijn bereikt tijdens de looptijd van
de aanpak.

Wensen • Aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider in het terugbrengen van de wachttijden binnen de jeugdzorg.

 • Aantoonbare werkervaring met maatschappelijk en/of politiek gevoelige onderwerpen.

 • Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in complexe bestuurlijke organisaties zoals (lokale)overheden en jeugdzorginstellingen zoals eerder beschreven.

 • Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen de volgende categorieën/ organisaties:
  1. binnen de gemeentelijke overheid;
  2. binnen de Rijksoverheid;
  3. binnen aanbieders: lokaal, (boven)regionaal en landelijk;
  4. binnen beroepsorganisaties;
  5. binnen cliënt organisaties;
  6. binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezighouden met het jeugddomein.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht