Projectmanager Gebiedsgericht grondwaterbeheer, gebiedsplan

gemeente Utrecht
Bekijk opdracht

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 450.000 inwoners in
2040. In de in 2021 door de raad vastgestelde ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ staat hoe Utrecht
de komende 20 jaar wil inzetten om de verwachte groei op een gezonde wijze te faciliteren.
Gelijktijdig vinden er landelijke beleidsontwikkelingen plaats. In aanloop naar de invoering van de
Omgevingswet zal het gebiedsplan dat is vastgesteld onder de Wbb van rechtswege wijzigen in een
(onverplicht) programma 4 jaar nadat de Omgevingswet van kracht is geworden. De invoering van de
Omgevingswet brengt wijzigingen mee in de verhoudingen en rollen tussen decentrale overheden en
daarnaast in het melding- en vergunning proces. Dit kan aanleiding geven tot wijzigingen in het
Gebiedsplan. Echter de gemeente blijft vanuit het overgangsrecht verantwoordelijk voor het
gebiedsplan en de aanwezige verontreinigingen. De grondwaterkwaliteit verantwoordelijkheid ligt
echter weer bij de provincie als regisseur van het grondwater. Gelijktijdig aan deze wijziging is de druk
op gebruik van het de ondergrond en grondwater ten behoeve van de energietransitie groot. Een goed
nieuw gebiedsplan kan mogelijk beide wijzigingen goed borgen.

Je taken zijn
Wij zoeken een projectmanager als lid van de stuurgroep gebiedsplan 2.0. Hierbij worden de volgende
acties voorzien:
- Vanuit de stuurgroep (aan)sturen op strategische doelen.
- Projecten vanuit de stuurgroep afstemmen, aansturing voorbereiden, uitvoeren en
afronden; de integrale planning is daarbij leidend en je kan goed sturen op behalen van
deadlines.
- Bewaken van de voortgang van de doelen uit het strategisch startdocument en de activiteiten
om te komen tot het gebiedsplan 2.0.
- Bewaken van afstemming en draagvlak intern en extern voor het Gebiedsplan 2.0
- Zorgdragen voor draagvlak en bestuurlijke besluitvorming, met name met provincie Utrecht,
Waterschappen HDSR en AGV, Vitens en RUD.
- Het eventueel aanvullend ondersteunen bij projecten passend onder het Gebiedsplan 2.0.

De opdracht is complex en zal gedurende het traject onder invloed staan van externe factoren en
beïnvloeden externen de inhoud, het resultaat en het proces. De functie vraagt een grote mate van
zelfstandig werken en signaleren van mogelijke knelpunten. We vragen daarom om bestuurlijke
sensitiviteit en aantoonbaar ervaring met complexe processen met een bodem- en ondergrond
vraagstukken binnen gemeenten. Kennis van milieu hygiënische aspecten (grondwaterkwaliteit),
bodemenergie en het gebruik van geodata (zoals de Basisregistratie Ondergrond) is een pré. Kennis
en ervaring met Water en Bodem sturend en bodem onder de Omgevingswet is wenselijk.

Rond het kernteam werken nog een aantal collega’s van bodem en ondergrond aan de deelactiviteiten
van het gebiedsplan 2.0. Een aantal belangrijke deelactiviteiten en basisonderdelen voor het
gebiedsplan zijn:
- Adviseren op technische onderdelen zoals:
o Optimalisatie geohydrologisch model
o Risicobeoordeling verspreiding en monitoring
o 3D model van de ondergrond
o WKO 2e watervoerend pakket.
- Reguliere afstemming met bevoegde gezagen met grondwatertaken;
- Plan-MER studie begeleiden;
- Participatie organiseren, begeleiden en vastleggen van stakeholdersessies;
- Risicodossier en beheersmaatregelen bijhouden;
- Juridische toetsing in verband met de omgevingswet;
- Financiële bijdrageregeling gebiedsplan nader uitwerken .

EisenWensenVul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via 
Bekijk opdracht