Projectmanager Gebiedsgericht grondwaterbeheer

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 450.000 inwoners in 2040. In de in 2021 door de raad vastgestelde ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ staat hoe Utrecht de komende 20 jaar wil inzetten om de verwachte groei op een gezonde wijze te faciliteren.
Gelijktijdig vinden er landelijke beleidsontwikkelingen plaats. In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet zal het gebiedsplan dat is vastgesteld onder de Wbb van rechtswege wijzigen in een (onverplicht) programma 4 jaar nadat de Omgevingswet van kracht is geworden. De invoering van de Omgevingswet brengt wijzigingen mee in de verhoudingen en rollen tussen decentrale overheden en daarnaast in het melding- en vergunning proces. Dit kan aanleiding geven tot wijzigingen in het Gebiedsplan. Echter de gemeente blijft vanuit het overgangsrecht verantwoordelijk voor het gebiedsplan en de aanwezige verontreinigingen. De grondwaterkwaliteit verantwoordelijkheid ligt echter weer bij de provincie als regisseur van het grondwater. Gelijktijdig aan deze wijziging is de druk op gebruik van het de ondergrond en grondwater ten behoeve van de energietransitie groot. Een goed nieuw gebiedsplan kan mogelijk beide wijzigingen goed borgen.

Wij zoeken een projectmanager als lid van de stuurgroep gebiedsplan 2.0. Hierbij worden de volgende acties voorzien:
 • Vanuit de stuurgroep (aan)sturen op strategische doelen.
 • Projecten vanuit de stuurgroep afstemmen, aansturing voorbereiden, uitvoeren en afronden; de integrale planning is daarbij leidend en je kan goed sturen op behalen van deadlines.
 • Bewaken van de voortgang van de doelen uit het strategisch startdocument en de activiteiten om te komen tot het gebiedsplan 2.0.
 • Bewaken van afstemming en draagvlak intern en extern voor het Gebiedsplan 2.0
 • Zorgdragen voor draagvlak en bestuurlijke besluitvorming, met name met provincie Utrecht, Waterschappen HDSR en AGV, Vitens en RUD.
 • Het eventueel aanvullend ondersteunen bij projecten passend onder het Gebiedsplan 2.0.

De opdracht is complex en zal gedurende het traject onder invloed staan van externe factoren en beïnvloeden externen de inhoud, het resultaat en het proces. De functie vraagt een grote mate van zelfstandig werken en signaleren van mogelijke knelpunten. We vragen daarom om bestuurlijke sensitiviteit en aantoonbaar ervaring met complexe processen met een bodem- en ondergrond vraagstukken binnen gemeenten. Kennis van milieu hygiënische aspecten (grondwaterkwaliteit), bodemenergie en het gebruik van geodata (zoals de Basisregistratie Ondergrond) is een pré. Kennis en ervaring met Water en Bodem sturend en bodem onder de Omgevingswet is wenselijk.

Rond het kernteam werken nog een aantal collega’s van bodem en ondergrond aan de deelactiviteiten van het gebiedsplan 2.0. Een aantal belangrijke deelactiviteiten en basisonderdelen voor het gebiedsplan zijn:

 • Adviseren op technische onderdelen zoals:
  • Optimalisatie geohydrologisch model
  • Risicobeoordeling verspreiding en monitoring
  • 3D model van de ondergrond
  • WKO 2e watervoerend pakket.
 • Reguliere afstemming met bevoegde gezagen met grondwatertaken;
 • Plan-MER studie begeleiden;
 • Participatie organiseren, begeleiden en vastleggen van stakeholdersessies;
 • Risicodossier en beheersmaatregelen bijhouden;
 • Juridische toetsing in verband met de omgevingswet;
 • Financiële bijdrageregeling gebiedsplan nader uitwerken
 • Periode: zsm tot 1 maart 2025 (12 aantal maanden) met verlengingsopties
 • Belasting: 16 uur per week gemiddeld

Gesprekken worden waarschijnlijk gepland op woensdag 28 februari. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

Hybride werken zal beperkt zijn gezien de afspraken en overleggen op kantoor.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht