Projectleider Verkeersregie

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Je bent de voorzitter van het WegbeheerdersOverleg (WBO). Je werkt samen met de juridisch wegbeheerder die ook de verkeersbesluiten verzorgt. Tijdens dit overleg stem je de omleidingen en werkzaamheden, op de korte termijn bínnen de stad, met elkaar af. In het WBO hebben de hulpdiensten, OV maatschappijen en handhavers zitting en dat zijn belangrijke partners voor jouw werk.

Verder heb je veel contact met het team Ruimte en het team Gebiedsontwikkelingen. In deze teams zitten alle bouwontwikkelingen, waaronder een aantal grote gebiedsontwikkelingen ondergebracht. Voor de accounthouders bedrijven onderhoud je contact met team Economie. Tot slot heb je buiten de gemeente regionale contacten. Je stemt af met Zuid-Holland Bereikbaar over regionale bouwwerkzaamheden, evenementen of andere situaties die impact kunnen hebben op het verkeer.
Al deze contacten zijn erop gericht grip te houden op hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt op korte, midden lange en lange termijn. Je bent de spin in het web die knelpunten ziet aankomen en afstemming organiseert over te nemen maatregelen.

Opdracht
In Zuid Holland worden tot 2040 240.000 woningen bijgebouwd. De verwachting is dat dan vraag en aanbod in balans zijn. Om invulling te geven aan de behoefte op Provincieniveau is voor Rijswijk geprognotiseerd dat er behoefte is aan 8.000 tot 10.000 extra woningen tot 2040. In de Stadsvisie Rijswijk 2030 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken deze behoefte te willen faciliteren. Om aan de wens voor het bouwen van deze woningen tegemoet te komen is er een ambitieus programma opgezet en zijn de gebiedsontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen. Naast de ontwikkeling van RijswijkBuiten wordt er vooral ingezet op meer woningen in de bestaande stad. De ontwikkelingen Bogaard stadscentrum, Havenkwartier en binnenkort Kesslerpark en Te Werve zijn meerjarige ontwikkelingen die in de tijd gezien deels overlappen. Maar ook de omgeving van Rijswijk is ambitieus: ontwikkelingen van bijvoorbeeld CID/Binckhorst en Den Haag zuidwest en Schieovers Delft hebben impact op de mobiliteit en leefomgeving van Rijswijk. Naast deze woningbouwopgave wordt er ook gewerkt aan de infrastructuur. Rijswijk verbetert haar mobiliteitsnetwerken voor lopen, fietsen en auto constant en Rijkswaterstaat is begonnen aan ‘de grootste onderhoudsopgave ooit’. Kortom: er staat veel op stapel!

Doordat deze ontwikkelingen overlappen en ook qua planontwikkeling en uitvoering verbonden kunnen zijn, is een goede afstemming met de verschillende partijen/ontwikkelaars en andere belanghebbenden (burgers, bedrijven en ook buurgemeenten) belangrijk voor de kwaliteit van de uitvoering. Hier ligt een centrale rol voor de gemeente Rijswijk ten aanzien van de overkoepelende processen. De Projectleider Verkeersregie gaat die zaken regelen en coördineren die nodig zijn om Rijswijk bereikbaar en leefbaar te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Verkeersregie is een twee-eenheid van informatie en communicatie. Verkeersregie is afstemmen met belanghebbenden, impact zichtbaar maken, knelpunten benoemen, oplossingen bedenken en inrichten en heel veel communiceren.

 • We verwachten dat er in ieder geval op de volgende zaken in deze opdracht antwoord wordt gegeven:
  Je analyseert de huidige planningen van verschillende teams en brengt de impact op het verkeer in kaart. Je zorgt voor reguliere afstemming en overleg tussen alle betrokkenen. Daarbij gelden de volgende vragen:
 • Welke planning is er voor de grotere bekende projecten, wat is hun overlap en wat zijn de gevolgen (onderbouwd cijfermatig) voor de stad op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid?
 • Wat zijn adequate maatregelen om overlast tot minimum te beperken, de leefbaarheid op niveau te houden en projecten voldoende ruimte te geven?
 • Je draagt bij aan het opzetten van mobiliteitscampagnes om de inwoners van Rijswijk voor te bereiden op de overlast en hun te stimuleren om vaker voet en fiets te gebruiken. Denk daarbij aan de volgende vragen: Hoe kan de komende jaren worden ingezet op een mobiliteitsshift van auto naar openbaar vervoer, fiets, e.d. om de druk op de wegen te verlagen? Wat is daar voor nodig? Wat is er nodig om te komen tot een structurele mobiliteitsshift naar andere vervoerswijzen uitgaande van deze “events” ?
 • Hoe kan er samen met de organisatie Zuid-Holland Bereikbaar en de belangrijkste stakeholders, een communicatiecampagne worden opgezet om de inwoners en bedrijven voor te bereiden op de verkeersafsluitingen en de effecten die dit gaat geven?
 • Hoe zetten we BLVC plannen (nieuw instrument in gemeente Rijswijk) zo optimaal mogelijk in bij opzetten en bewaken. Je richt een proces in dat zorgt dat de besluiten van het wegbeheer kunnen leiden tot een officiële toestemming/vergunning. Deze procedures leg je ook formeel vast.
 • Er ligt een eerste schets van het positioneren van verkeersregie in de organisatie. Dat werk je verder uit in een haalbaar voorstel in overleg met interne en externe stakeholders en leg je voor aan het management.

Je hebt een leidende rol in de samenwerking op het gebied van Verkeersregie en gezien de eerder genoemde opdrachten bouw je deze waar nodig uit. Je legt verantwoording af aan de teammanager Bereikbare Stad. Je rapporteert tijdig over de voortgang en doet voorstellen om knelpunten op te lossen in een stuurgroep (i.o.) van interne stakeholders uit het management.
Je zorgt voor het opzetten van een proces voor het monitoren, bewaken en evalueren van de uitvoering van bovenstaande zaken en hoe we die bijsturen.
We verwachten dat je veel ervaring hebt met het vlottrekken van dossiers die team overstijgend zijn en dat je dit zelfstandig kan oppakken. Het is voor de gemeente een nieuw takenpakket en een nieuwe aanpak. Je bent zelfstandig, neemt zelf initiatief, komt met voorstellen. Coördinatie, mensen bij elkaar brengen en mensen stimuleren gaan je prima af. Je werkt samen met meerdere teams en personen uit verschillende organisatieonderdelen.
Je maakt een plan van aanpak bij de start van je opdracht, verwerkt daarin de vragen en rapporteert over de voortgang en bijsturing. Je bouwt voort op het werk van je voorganger. We verwachten heldere analyses, presentaties en voorbereiding op politiek bestuurlijke afstemming. In dat laatste trek je op met je opdrachtgever(s). We vatten dit werk in eerste instantie op als een langdurig project dat tussentijds zorgt voor resultaten en ons adviezen voor de lange termijn aanpak oplevert.

Organisatie
Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen 56.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. Onze missie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.
Binnen de gemeente Rijswijk vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en stimuleren we een inclusieve (werk)cultuur.
De komende jaren groeit onze stad maar liefst met een derde. Dit stimuleert de verdere ontwikkeling van onze organisatie, voor onze huidige en toekomstige collega’s. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken.

Team
Als Projectleider Verkeersregie ben je onderdeel van team Mobiliteit & Parkeren. Dit team is een dynamisch team met 18 verkeerskundigen, projectleiders en beleidsadviseurs in een mix van leeftijden en interne medewerkers en inhuur. Het team is verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de stad door het initiëren van infrastructuurprojecten, verkeersveiligheid en het stimuleren en borgen van andere modaliteiten dan de auto.

Je werkt nauw samen met team Stadsbeheer. Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Hier valt ook het ingenieursbureau onder, dat zorgt voor het uitwerken van ontwerpen, het aanbesteden van werken en het begeleiden van de aannemer tijdens de uitvoering.

 • Duur: 6 maanden
 • Optie tot verlenging: 2 maal 6 maanden
 • Uren per week: 24 uur
 • Start: Zo spoedig mogelijk
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Regio: Zuid-Holland

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Vr, in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 november 2023.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten