Projectleider verificatie PAS-melders

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland. Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken.

De provincie Gelderland is bevoegd gezag voor vergunning- en ontheffingverlening op grond van de Wet natuurbescherming. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving voert deze taken uit en bestaat uit ongeveer 100 medewerkers waaronder vergunningverleners, toezichthouders, juristen en ondersteunende collega's. We zoeken tijdelijk extra capaciteit binnen het team Vergunningen voor een project om de zogenaamde PAS-melders te screenen en waar mogelijk te legaliseren.

De PAS-melders zijn door de vernietiging van de PAS in een vacuüm terechtgekomen. Landelijk is afgesproken om de PAS-melders te legaliseren. Bedrijven die menen hiervoor in aanmerking te komen hebben zich inmiddels bij de RVO gemeld. Om na te gaan of de PAS-melders in aanmerking komen voor legalisatie moest per bedrijf een verificatieproces worden uitgevoerd. Deze verificatie hebben we inmiddels voor een belangrijk deel gedaan, maar moet nog worden afgerond. Daarnaast breiden we het project nu uit, door ook de legalisering van de PAS-melders bij het project onder te brengen.

Momenteel zijn we daarom op zoek naar een meewerkend projectleider (ervaren vergunningverlener stikstof) die minimaal 8 uur en maximaal 16 uur per week beschikbaar is en die in een projectgroep uitvoering geeft aan het verificatieproces. We vragen aan de projectleider om minimaal 1 dag per week op het provinciehuis te Arnhem aanwezig te zijn en tevens eens in de 2 weken beschikbaar te zijn voor werkbezoeken en/of gesprekken met PAS-melders ter plekke. De kosten voor zakelijke kilometers zijn opgenomen in het uurtarief.

De taken en verantwoordelijkheden van de projectleider verificatie PAS-melders zijn:

 • Geven van functionele leiding en sturing aan het projectteam voor de PAS-melders en aan de projectmedewerkers.
 • Verrichten van werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening Wet Natuurbescherming met de nadruk op agrarische bedrijven (stikstof), het verificatieproces met betrekking tot de PAS-melders en waar mogelijk de legalisering van die bedrijven.
 • Sturing geven aan en soms ook zelf beoordelen van rapporten en AERIUS berekeningen.
 • Sturing geven aan en soms ook zelf opstellen van vergunningbesluiten, mogelijk complexe besluiten.
 • Deelnemen aan overleg in trajecten met externe partijen.
 • Sturing geven aan en soms ook zelf bezoeken van en voeren van gesprekken met PAS-melders die wel of niet voor legalisatie in aanmerking komen.
 • Inhoudelijk ondersteunen van andere medewerkers die met het verificatieproces en met de legalisatie van de PAS-melders bezig zijn.
 • Een bijdrage leveren aan de vertaling van technisch inhoudelijke trajecten en documenten naar de bestuurlijke voorbereiding op bovengenoemd vakgebied. Aandacht voor relevante aspecten uit alle aanpalende onderwerpen en projecten die mede kunnen bijdragen aan een oplossing voor de problematiek van de PAS-melders.
 • Ondersteunen in juridische procedures.
 • Mogelijk deelname aan IPO overleggen/werkgroepen.
 • Bijhouden van de voortgang van het verificatie- en legalisatieproces van de PAS-melders en hier pro-actief intern over communiceren.
 • Adviseren van het bestuur inzake oplossingen, opstellen van notities voor de verantwoordelijke portefeuillehouder en Gedeputeerde Staten.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandagmiddag 27 november, dinsdagmiddag 28 november en op donderdagmiddag 30 november 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten