Projectleider rietschans en touwbaan

Gemeente Leiden
Bekijk opdracht


De gemeente Leiderdorp is voornemens om de (fiets)veiligheid op het bedrijventerrein
Baanderij te verbeteren. De Raad heeft hiervoor een kaderbesluit genomen waarbij
gekozen is voor scenario 3: Verbetering (fiets)veiligheid in de gehele Baanderij. Voor dit
project zoeken we een gedreven (verkeerskundig) projectleider die leiding geeft aan een
nog te vormen projectteam die de plannen verder uitwerkt. Hiervoor zoeken we een
ervaren projectleider die oog heeft voor verschillende belangen en de bestuurlijke
context.

Beschrijving opdracht
Het projectdoel is het uitwerken van het door de Raad gekozen scenario 3 waarbij naast
herinrichting van de Rietschans ook de fietsstructuur op de Touwbaan wordt verbeterd,
een éénrichtingscircuit wordt gerealiseerd op het gedeelte Touwbaan – Vlasbaan –
Lijnbaan – Vezelbaan en er een parkeerverbod komt op de Touwbaan. Het kaderbesluit
van de Raad is hier te raadplegen:
https://leiderdorp.parlaeus.nl/vji/public/agenda/agendaview/action=showdoc/ag=80020
8a20220aa20028208aa09c1df70/pdc=aaa2020082aa082208aa8824ae920195/Kaderbesl
uit_Rietschans_en_Touwbaan_RVS.pdf

Ook heeft de Raad een motie aangenomen waarbij opgeroepen wordt om op de
Rietschans en de Touwbaan GOW30 als uitgangspunt wordt gehanteerd. De verdere
uitwerking van dit plan en de (logistieke) uitvoering van de reconstructie moet in goed
overleg met de ondernemers op het bedrijventerrein en andere belanghebbenden
plaatsvinden. Hiervoor zoeken we een (verkeerskundig) projectleider.
Voor dit project zoeken we een gedreven (verkeerskundig) projectleider die leiding geeft
aan een nog te vormen projectteam die de plannen verder uitwerkt en middels een
Uitvoeringsbesluit aanbiedt aan de Raad.

Het gekozen ‘Scenario 3’ moet verkeerstechnisch en civieltechnisch verder uitgewerkt
worden. In bijlage 1 is de scope en ontwerp van scenario 3 weergegeven. Om een
breder wegprofiel te kunnen realiseren, moet (on)rechtmatig gebruik van
gemeentegrond door omliggende bedrijven worden beëindigd. Dit traject is reeds
separaat gestart en maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. Daarnaast moet
eventuele gelijktijdige vervanging en/of verlegging van kabels en leidingen met de
nutspartijen worden afgestemd en moet participatie plaatsvinden met omwonenden,
ondernemers op de Baanderij en diverse instanties als politie, brandweer, ambulance,
openbaar vervoerbedrijven (Arriva / Qbuzz) etc.

De opdracht voor de aan te stellen projectmanager bestaat uit vier afzonderlijke fasen:
Fase 1. Opstellen Plan van Aanpak.
De (verkeerskundig) projectleider stelt als eerste een plan van aanpak op. In dit plan van
aanpak worden de diverse fasen van het project beschreven. De inhoud bestaat in ieder
geval uit:
- Aanleiding
- Doel van het project
- Afbakening / scoop
- Raakvlakken met andere ontwikkelingen
- Projectaanpak
- Betrokken partijen
- Communicatie en participatie
- Benodigde onderzoeken
- Projectorganisatie
- Risico’s en budget.
Nadat het plan van Aanpak is opgesteld is het de verantwoordelijkheid van de
projectleider om het PvA vast te laten stellen door het college van b&w.

Fase 2. Ontwerpfase
Nadat het plan van aanpak vastgesteld is dient het projectteam gevormd te worden en
wordt gestart met de ontwerpfase. Van de Rietschans is reeds een Schetsontwerp
beschikbaar, van andere delen nog niet. De uitwerking bestaat uit (schetsontwerp),
voorlopig ontwerp naar definitief functioneel ontwerp.
Elk ontwerp wordt afgestemd met de ambtelijke en bestuurlijke trekker van de
gemeente Leiderdorp.

Fase 3. Participatietraject
Een participatietraject hoort bij het ontwerptraject. Op het bedrijventerrein komen vele
belangen samen. Het is aan de projectleider om alle belangen te inventariseren en
daarop een participatietraject uit te zetten. Een gedragen plan bij alle stakeholders is
evident bij het laten slagen van dit project.

Fase 4. Uitvoeringsbesluit
De voorgaande fases leiden tot een definitief functioneel ontwerp. Dit ontwerp dient
met in ieder geval een begroting te worden voorgelegd aan de Raad die middels een
uitvoeringsbesluit krediet beschikbaar stelt voor de realisatie van de projecten.

Eisen • De Inschrijver heeft kennis genomen van de 'Uitnodiging tot inschrijving' en bijbehorende bijlagen zoals bijgevoegd onder deze vraag en gaat akkoord met de gevolgde procedures zoals is beschreven in dit document.

 • Eis 1
  De kandidaat beschikt ten minste over HBO werk-  en denk niveau met voorkeur naar een Civieltechnische of Verkeerstechnische opleiding

 • Eis 2
  Kandidaat heeft ervaring met minimaal 3 soortgelijke projecten die positief zijn afgerond.

 • Eis 3
  Minimaal 5 jaar recente en relevante ervaring in gemeenteland

 • Eis 4
  Aantoonbare en recente werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het toetsen van ontwerpen, bestekken, ramingen en EMVI-plannen.

 • Eis 5
  Aantoonbare goede kennis van GWW contracteren, inkoop en aanbesteden.


Wensen • InterviewTijdens het interview met de aangeboden kandidaat wenst de aanbestedende dienst inzicht te krijgen in de dienstverlening die kandidaat kan leveren. Gekeken zal worden naar aansluiting op het CV, de persoon, ervaring, karakter en zijn/haar toegevoegde waarde.

  Samenwerking
  Ambtelijke en bestuurlijke sensitiviteit
  Proactief handelen
  Mondelinge sterke communicatieve vaardigheden
  Resultaatgericht
  Politieke sensitiviteit
  Besluitvaardigheid

 • Motivatiebrief en CVMet dit subgunningscriterium wenst de aanbestedende dienst aan de hand van het CV en de motivatiebrief van de kandidaat inzicht te krijgen in ervaring, opleiding(en), expertise en de toegevoegde waarde van de aangeboden kandidaat. Inschrijver dient een CV te overleggen, waarin de opleiding(en) en werkervaring van de aangeboden kandidaat staat beschreven. Inschrijver beschrijft in de motivatiebrief wat voor werkzaamheden de aangeboden kandidaat heeft gedaan bij vorige werkgevers, die maken dat de kandidaat nu de expertise in huis heeft die wij vragen en beschrijft wat de toegevoegde waarde van de kandidaat is voor de Gemeenten zal zijn.

  Let op! Geef duidelijk per eis aan dat de aangeboden kandidaat daaraan voldoet, bijvoorbeeld:
  - Eis 1 voldoet, omdat kandidaat..
  - Eis 2 voldoet, omdat kandidaat..

 • Subgunningscriterium 1: CV en Motivatiebrief
  Kandidaat beschrijft zijn/haar ervaring met politieke sensitiviteit

 • Subgunningscriterium 1: CV en Motivatiebrief
  Kandidaat heeft ervaring met minimaal 3 soortgelijke projecten die positief zijn afgerond. Inclusief onderbouwing van senioriteit in zijn/haar rol.

 • Subgunningscriterium 1: CV en Motivatiebrief
  Kandidaat beschrijft zijn/haar ervaring met ambtelijke en bestuurlijke sensitiviteit


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht