Projectleider renovatie en onderhoud vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf
Direct solliciteren

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren bijna 12 miljoen vierkante meter gebouwen en zo’n 83.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, technici, ICT’ers en architecten. Maar ook dataspecialisten, ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

De directie Vastgoedbeheer


De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, boven en ondergrondse infrastructuur, terreinen en gronden van en in het beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Realisatie Regionaal, sectie Noord, cluster Projecten


De afdeling Realisatie Regionaal is integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom en beheer heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Regionaal bestaat uit: sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland, Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant, Zeeland (defensieportefeuille) en Limburg).

Het cluster Projecten werkt met 4 vaste teams bestaand uit 2-3 projectleiders, diverse technisch adviseurs en een project assistent.

Project

De volledige regie voeren over projecten, samenwerken met verschillende afdelingen en je tegelijkertijd verder ontwikkelen in projectmanagement. Die ideale combinatie vind je in jouw functie van projectleider renovatie en onderhoud bij het Rijksvastgoedbedrijf in Noord-Nederland. Extra interessant: in deze rol zorg je er mede voor dat bijzondere overheidsgebouwen als kazernes, gevangenissen en rechtbanken goed onderhouden blijven én veilig gebruikt kunnen worden.

Je leidt onderhouds- en renovatieprojecten binnen jouw regio over de hele breedte van onze portefeuille. De ene keer gaat het om een gebouw van Defensie, de andere keer om een monumentaal pand of rijkskantoor. Op deze vaak unieke plekken ben jij van a tot z verantwoordelijk voor de projecten; van de aanbestedingsfase tot de oplevering en nazorg. Daarbij stuur je volgens het lean-principe projectteams aan met technici en een of meerdere projectassistenten. Ook werk je veel samen met andere projectleiders en collega’s van bijvoorbeeld de afdelingen Inkoop en Techniek.

Opdrachtomschrijving

Voor je projecten ben je verantwoordelijk voor een tijdige oplevering binnen de geprognotiseerde budgetten. Tevens heb je een belangrijke rol om de kwaliteit van het project te bewaken en wordt de klanttevredenheid van opdrachtgever achteraf gemeten.

Jouw taken op een rij


 • Je controleert voorafgaand aan een project de projectinformatie op (bedrijfs)risico's.

 • Je bewaakt vanaf de start van een renovatie- of onderhoudsproject de kwaliteit van de uitvoering, de projectvoortgang, de projectkosten en de uitwisseling van projectinformatie.

 • Je geeft hierbij aansturing aan het project: je maakt afspraken over de inzet van deskundigen en hebt nauw contact met collega’s van bijvoorbeeld Inkoop.

 • Je verzorgt de projectadministratie en organiseert eventueel de overdracht na oplevering.

 • Je denkt continu mee over mogelijke procesverbeteringen en neemt deel aan vakinhoudelijke werkgroepen over verschillende thema’s.


Het mooie van je functie is dat je als echte regievoerder veel ervaring opdoet. Tel daar de uiteenlopende mogelijkheden bij op die je bij het Rijksvastgoedbedrijf krijgt om jezelf verder te ontwikkelen. Zo leg je een stevige fundering om door te groeien in onder meer projectmanagement, zodat je steeds grotere projecten kunt leiden.

Meest essentiële competenties

Werken in multidisciplinaire teams, dat is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je pakt je rol in overleggen, schakelt vlot tussen verschillende projecten en stuurt bij als dat nodig is. Jouw aanpak stem je steeds af op de dynamiek, processen en verschillende complexe belangen en politiek-bestuurlijke context bij een project. Je werkt klant- en resultaatgericht en kunt uitstekend plannen, organiseren en de financiën bewaken. Met jouw goede sociale vaardigheden, heldere communicatie en overtuigingskracht weet je telkens goede regie te voeren. En ook als de druk hoog is, bewaar je het overzicht. Verder heb je affiniteit met juridische aspecten binnen elektrotechnische, bouwkundige en werktuigbouwkundige projecten of de drive je hierin te verdiepen.

Eisen • Eis 10: In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.

 • Eis 11:Wij verzoeken u graag te vermelden op welke basis u deze opdracht aanneemt.Eis01: De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van projectmanagement en/of bedrijfskunde en/of bouwkunde en/of werktuigbouw en/of elektrotechniek.Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis03: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na de genoemde startdatum i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.Toelichting: De opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met het Rijksoverheid plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij het Rijksoverheid.

 • Eis04:De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij zal meewerken aan een Veiligheidsonderzoek (Verklaring van geen bezwaar, categorie B) en hiertoe alle gegevens z.s.m. zal verstrekken na een verzoek daartoe.
  Tevens verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van het verkrijgen van deze verklaring als ontbindende voorwaarde.

 • Eis06:Benoem duidelijk in het cv bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4.De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op het bijgevoegde aanbiedingsformat (zie bijlage 1), dat bij het cv wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen). Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en situaties.

  *De offerte is uitgebracht in PDF conform de richtlijnen van de Wet AVG (zie bijzonderheden).

  LET OP: Er kan in totaal 1 document worden geüpload. Het CV en de beschrijving van de wensen kunnen worden samengevoegd in 1 document, waardoor er een bestand (van maximaal 10 pagina’s A4) geüpload kan worden.

  Toelichting: de Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

  Toelichting eisen: de werkervaring en afgeronde opleidingen zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van de functie, het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze gevraagde ervaring / kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

  Toelichting wensen: de werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het cv van de kandidaat. Noem de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot aftrek van punten.


 • Eis07: De aangeboden kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving.Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering van de opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis08: De aangeboden kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld.Toelichting: Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.

 • Eis09:De aangeboden kandidaat gaat akkoord met de verplichte documenten genoemd onder de toelichting. Daarnaast dienen de genoemde documenten voor aanvang (en/of zo spoedig mogelijk) geüpload te worden in het digitale (leveranciers)dossier.Toelichting: De volgende documenten vormen samen de Offerteaanvraag: 1. Dit document, de Offerteaanvraag in de inhuurapplicatie; 2. Beschrijving van de opdracht; 3. Programma van eisen (bijlage 1 op het Aanbestedingsplatform); 4. Concept overeenkomst (bijlage 2 op het Aanbestedingsplatform); 5. ARVODI-2016 (bijlage 3 op het Aanbestedingsplatform); 6. Procedurevoorschriften (bijlage 5 op het Aanbestedingsplatform).

  Documenten: GVA verklaring, bewijs van verzekering, beroepsaansprakelijkheid (alleen voor ZZP/ZZP via intermediair), bedrijfsaansprakelijkheid, VOG verklaring, formulier Integriteitsverklaring, formulier nevenwerkzaamheden, bewijs KvK inschrijving en de bijlage Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen.Wensen • Wens 1:De mate van ervaring met het aansturen van een integraal team met verschillende (technische ) disciplines, complexe omgevingen (toegang en logistiek) en meervoudige complexe belangen (bedrijfsvoering klant, opdrachtnemer en RVB).Aspecten:
  • Grootte en complexiteit (financiële omvang, bvo en aantal en rol van actoren) van het project;
  • Complexiteit (aantal en rol van actoren) van de externe omgeving;
  • De wijze waarop de raakvlakken zijn beheerst door middel van inhoudelijke kennis van aangrenzende vakgebieden
  • Wijze waarop coördinatie is gegeven aan een adviesteam/ projectteam.
  • De mate van ervaring met advisering bij verduurzamingsvragen;
  • De mate van diversiteit in deze opdrachten.

 • Wens 2:De mate van ervaring als projectleider binnen een publieke organisatieAspecten:
  • Ervaring met het schakelen tussen de verschillende bestuurslagen binnen de projectorganisatie;
  • Ervaring met het schakelen tussen de verschillende functie/abstractieniveaus binnen de projectorganisatie;
  • Ervaring met conflicten en het bereiken van consensus binnen de ambtelijke organisatie.
  • Ervaring met politiek/bestuurlijke aspecten

 • Wens 3:De mate van ervaring binnen de projectbeheersingAspecten:
  • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van projectmatig werken, niet projectmatig werken, project administratie, voortgangsbewaking, projectbudgettering.
  • Mate van ervaring met integrale benadering van projecten
  • Mate van ervaring met het vertalen van de eisen vanuit de bedrijfsprocessen
  • Mate van ervaring in demarcatie


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Direct solliciteren