projectleider aanbesteding (Internet Spiegel medewerkers onderzoek)

Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (BT)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond opdracht:

Over ICTU
ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken.
Dit doen we bij ICTU door overheden te ondersteunen en door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU-beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Bij ICTU werken rond de 500 enthousiaste en gedreven medewerkers, met een kern van eigen
professionals en een grote flexibele schil. We werken in meer dan 35 projecten en programma’s, vanuit verschillende domeinen en voor verschillende overheden.

Vijf redenen om bij & voor ICTU te werken:
-    Je draagt elke dag bij aan een betere overheid;
-    Je helpt met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
-    Je werkt aan nieuwe projecten bij verschillende opdrachtgevers in verschillende teams;
-    Je werkt in een innovatieve, creatieve en technologisch hoogwaardige omgeving;
-    Je bent onderdeel van een kennisorganisatie waar we iedere dag kennis delen: met elkaar en onze opdrachtgevers.

Over het programma
Programma Venster voor Medewerkers helpt publieke organisaties om de prestaties van medewerkers te vergroten. Dit doen we door het management van organisaties te helpen de motivatie en het werkplezier van hun medewerkers te verhogen en goed presterende medewerkers en teams te realiseren. Enerzijds biedt Venster voor Medewerkers onderzoeksoplossingen aan die organisaties kunnen gebruiken om de werkbeleving van medewerkers in beeld te brengen. Daarbij reiken we zoveel mogelijk hulpmiddelen aan die ingezet kunnen worden om de bevindingen om te zetten naar concrete verbetermaatregelen. Onder deze onderzoeksoplossingen vallen het Werkonderzoek, Flitspanel en InternetSpiegel medewerkersonderzoek. Naast deze onderzoeken ontwikkelen en delen we generieke kennis over de manier waarop organisaties de prestaties van hun medewerkers kunnen vergroten. Voor meer informatie over het programma en de onderzoeken zie www.venstervoormedewerkers.nl

Over InternetSpiegel medewerkersonderzoek

Het InternetSpiegel medewerkersonderzoek is een gedegen medewerkersonderzoek waarbij gewerkt wordt met gevalideerde, wetenschappelijk en praktisch bewezen vragenlijsten, inclusief benchmarks.
Momenteel maken meer dan 500 organisaties met een publieke taak gebruik van InternetSpiegel. Door de vele gebruikers kunnen organisaties de eigen onderzoeksresultaten goed vergelijken (benchmarken) met andere organisaties. Met InternetSpiegel hebben organisaties zicht op de hele employee journey. Voor meer informatie zie www.internetspiegel.nl.

Organisaties binnen de sectoren openbaar bestuur, veiligheid en hogescholen kunnen via een uitvoerende partij gebruik maken van de InternetSpiegel-medewerkersonderzoeken. ICTU besteedt de verwerking van de persoonsgegevens t.b.v. alle InternetSpiegel-medewerkersonderzoeken uit aan het projectteam InternetSpiegel van Effectory. Effectory is sinds 2013 de exploitant van de InternetSpiegel. De exploitatie is aan Effectory gegund door middel van een Europese aanbesteding. De meest recente aanbesteding is in 2020 afgerond, waarmee de huidige raamovereenkomst met Effectory op 1-11-2024 afloopt. We willen dus een nieuwe Europese aanbesteding uitzetten zodat op 1-11-2024 een nieuwe raamovereenkomst van start kan gaan.

Over de functie

Wij zoeken een inhoudelijk projectleider die affiniteit heeft met medewerkersonderzoek en ervaring heeft met aanbestedingen in sector marktpartijen die medewerkersonderzoeken uitvoeren. De projectleider speelt met zijn/haar expertise een belangrijke rol bij het coördineren van het proces, het opstellen van het bestek en het benaderen van de markt. Tevens draagt de projectleider zorg voor stakeholdermanagement; ophalen inhoudelijke input en creëren van draagvlak. Zorgvuldigheid is vereist en tegelijkertijd is het van belang om tempo te houden in de voortgang van de aanbesteding.
De implementatie van InternetSpiegel bij de gekozen partij valt vooralsnog buiten de scope van deze opdracht. Wel is het belangrijk tijdens de aanbesteding een beeld te vormen van de implementatie en dit mee te nemen in het bestek.
Er wordt een inkoper toegevoegd aan het projectteam die het aanbestedingsproces begeleidt.

1    Taakomschrijving inhoudelijk projectleider Europese aanbesteding InternetSpiegel medewerkersonderzoek
De inhoudelijk projectleider begeleidt de opzet van de aanbesteding. Mogelijk wordt de opdracht verlengd tot aan de gunning en implementatiefase. Qua activiteiten wordt gedacht aan:
-    Samenstellen van het aanbestedingsteam, inclusief inkoper en jurist.
-    Opstellen plan van aanpak, incl. aanpak van de aanbesteding, planning en begroting.
-    Stakeholdermanagement: ophalen inhoudelijke input en creëren draagvlak bij de diverse gremia.
-    Het concreet maken van de functionele eisen en wensen. Leveren van inhoudelijke expertise.
N.B. Voor een deel is hier reeds input voor beschikbaar, voor een deel nog niet.
-    Marktverkenning onder potentiële inschrijvers.
-    Het vertalen van alle eisen en wensen naar een realistische uitvraag.
-    Risicomanagement
-    Begeleiden van het aanbestedingsteam.
-    Bewaken voortgang proces.

Gewenste profiel
De projectleider die wij zoeken heeft kennis van InternetSpiegel medewerkersonderzoek, de afnemers en de marktpartijen. Tevens heeft hij/zij ervaring met het begeleiden en inhoudelijk adviseren bij aanbestedingen.

De projectleider kan zich snel een beeld vormen van de wensen vanuit het veld en de mogelijkheden van marktpartijen. De projectleider heeft oog voor het belang van de aanbesteding voor het programma en de Opdrachtgever. Tevens houdt de projectleider rekening met de impact van deze aanbesteding op de bedrijfsvoering van ICTU; alle overeenkomsten en administratieve stromen rondom InternetSpiegel medewerkersonderzoeken verlopen immers via ICTU.
Een academisch werk- en denkniveau wordt verwacht.

De projectleider is sociaal vaardig: een gesprekspartner voor zowel de stuurgroep, het programmateam als de marktpartijen. Hij/zij weet op verschillende niveaus stakeholders mee te nemen in het proces. Hij/zij heeft een vaardige pen ten behoeve van het vertalen van de input van stakeholders naar eisen en wensen en snapt dat de implementatie cruciaal onderdeel is van de aanbesteding.

De projectleider is pro-actief en resultaatgericht.

Eisen:

- Wel of geen ZZP’ers verschilt per aanvraag, goed op letten! Staat onderaan in formulier. Indien vrije vervanging :nee dan mag er geen ZZP-er ingezet worden en moet onderstaande zin blijven staan, anders weghalen (en deze tekst natuurlijk)

- Voor deze opdracht gaat de voorkeur uit naar professionals in loondienst.
- Een doorleenconstructie is niet toegestaan. 

Eis 1: Inhoudelijke kennis van InternetSpiegel medewerkersonderzoek en het stakeholderveld;
Eis 2: Ervaring met het opstellen van programma van eisen/bestek ten behoeve van de aanschaf van een dienst;
Eis 3: Ervaring met projectleiding;
Eis 4: Beschikbaar per november 2023 voor 8 uur per week.

Wensen:
Wens 1: Ervaring met het inhoudelijk begeleiden van aanbestedingen in de breedte (dus niet de inkopersrol)
Wens 2: Ervaring met InternetSpiegel medewerkersonderzoek
Wens 3: Weet blijk te geven van de uitdagingen en dilemma’s die bij een dergelijke aanbesteding komen kijken in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor ICTU

BYOD    ICTU biedt BYOD voorzieningen aan voor externe medewerkers. Van de externe medewerker wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een passend apparaat (laptop) en een mobiele telefoon om zijn of haar werk uit te voeren. Aan de externe medewerker gevraagd (digitaal) akkoord te gaan met het ingevoerde reglement zakelijke apparatuur.
Tijdens het intakegesprek zal dit reglement op hoofdlijnen worden doorgenomen.
ICTU hanteert voor ICT voorzieningen een N-1 beleid, concreet betekent dit dat naast de huidige versie, 1 lagere voorgaande versie, mits door de leverancier ondersteund, wordt toegelaten tot de ICTU infrastructuur.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op [email protected]

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten