Projectadviseur visieleren

VNG
Bekijk opdracht


Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de
lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen
bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel
bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt
die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein

Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en
gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit
vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners
(een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten,
programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen
alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en
preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.
Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform
Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen
tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op

basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het
Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.
Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen
van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:
1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en
ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;
2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van
een dekkend en breed expertisenetwerk;
3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden
en partners.

Het Platform Sociaal Domein is er voor inrichters van het sociaal domein; ambtenaren,
zorgprofessionals en alle samenwerkingspartners in de regio’s, om helder en
overzichtelijk antwoord op vragen gegeven wordt en relevante content en kennis
ontsloten wordt. Voor het Platform Sociaal Domein wordt een online vindplaats
ontwikkeld die de neutrale rol van het Platform binnen het sociaal domein laat zien.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het online platform een initiatief wordt dat breed
gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders in het sociaal domein (o.a. VNG, BZK,
VWS, ZonMw, Divosa, NJI, Movisie etc.).

Omschrijving van de opdracht
De VNG is vanuit het Platform Sociaal Domein in september 2022 gestart met
visieleertrajecten toegang. Met deze visieleertrajecten wordt de kennis en ervaring die is
ontwikkeld gedurende het project “Verbetertraject Toegang” (2020-2022) gekoppeld en
toegankelijk gemaakt voor gemeenten.

Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van
het Platform Sociaal Domein een oplossing vindt om de toegang tot het sociaal domein te
optimaliseren. De organisatie en versterking van de toegang tot het sociaal domein kent
door de complexiteit vaak knelpunten. Het visieleerteam beschikt over kennis over en
ervaring met deze knelpunten en pas dit toe in het traject. Gezamenlijk komen we tot
een advies en handelingsperspectief voor een optimalisatieproces.

Als projectadviseur visieleren werk je nauw samen met de gemeente met een
visieleervraag. Gedurende het traject van 12 weken geef je leiding aan het visieleerteam,
welke als kritische spiegel van buiten de gemeente adviseert en reflecteert. Het
visieleerteam bestaat uit experts die op toegang-specifieke thema’s deelnemen. Als
projectadviseur faciliteer je het gesprek tussen bestuurders, ambtenaren en de
uitvoering en benoem je samen met het visieleerteam de strategische uitdagingen die je
ziet. Tijdens deze gesprekken inspireert het visieleerteam op de ingebrachte
onderwerpen, zijn zij sparringpartner en worden oplossingsrichtingen verkend.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden belegd bij de
projectadviseur Visieleren:
- Dagelijks projectleiding van de visieleertrajecten, zowel inhoudelijke als
procesmatig;
- Specifieke werkzaamheden:
o De projectadviseur werft gemeenten, begeleidt de fase van
vraagverheldering, organiseert diverse sessies, analyseert de verzamelde
data en stelt een adviesnotitie op basis van de analyse uit de duo-
interviews en de input van de betrokken experts;
o De projectadviseur voert het projectplan Visieleren 2024 uit, samen met
de projectleider Visieleren;
o De projectadviseur voert de beoogde monitor uit om het project te
verantwoorden.

Resultaat van de opdracht
• Uitvoering en begeleiding van tenminste 2 Visieleertrajecten;
• De aanpak visieleren is versterkt, verrijkt en uitgebouwd tot een beproefde
ondersteuningsvorm van het Platform Sociaal Domein en een VNG-methode die
breed inzetbaar is;
• Er is een monitor ingericht om de outcome per Visieleertrajecten te meten en
signalen uit de praktijk te verzamelen en te delen;
• Inwonersparticipatie en overheidsparticipatie:
- We volgen de verenigingsstrategie van de VNG (omkeringsthema’s, stap naar
voren etc.)
- Ervaringsdeskundigheid inzetten is een standaard. Voor dit project geldt dat
hier aantoonbaar stevig op ingezet gaat worden.

Eisen • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

 • Het tarief van de voorgestelde kandidaat is lager of maximaal gelijk aan 118 euro per uur (afronden op hele euro's) exclusief BTW en inclusief alle bijkomende kosten (waaronder een eigen mobiele telefoon en laptop, woon-werkverkeer en dienstreizen). Gedurende de gehele looptijd van de inhuurovereenkomst kan er niet geïndexeerd worden. De gehele maximale looptijd bedraagt 36 maanden.

 • Inschrijver gaat expliciet akkoord met de concept overeenkomst welke als bijlage bij de offerteaanvraag beschikbaar is gesteld.

 • Inschrijver verklaart hierbij de offerteaanvraag in zijn geheel te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 • • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding;

 • • Minimaal 4 jaar werkervaring in Sociaal Domein in de rol van projectadviseur /
  projectleider in de afgelopen 10 jaar;

 • • Minimaal 4 werkervaring in de rol van projectadviseur / projectleider in een
  multidisciplinair team met minimaal 3 van onderstaande stakeholders.

 • • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met veranderprocessen en de begeleiding
  daarvan, vergelijkbaar met het visieleren in de afgelopen 10 jaar;

 • • Minimaal 6 jaar werkervaring in de rol van senior strategisch projectadviseur /
  projectleider in de afgelopen 10 jaar;


Wensen • De kandidaat heeft werkervaring als projectadviseur, projectleider en of teamleider binnen de toegang van het sociaal domein. In de afgelopen 10 jaar. Toegang gaat over de manier waarop mensen kunnen aankloppen bij de gemeente met vragen om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Wanneer een inwoner zorg en ondersteuning nodig heeft, is het essentieel dat deze toegankelijk is.
  Moet blijken uit cv en motivatie.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het monitoren en evalueren en het toepassen van verbeteringen. Moet blijken uit cv en motivatie.

 • Kandidaat heeft een aanvullende opleiding in de richting van projectmanagement en/of verandermanagement.
  Moet blijken uit cv

 • Kandidaat heeft ervaring met visieleertrajecten door deelname of juist de begeleiding van het traject.

 • Kandidaat heeft werkervaring binnen beleidsprocessen met het betrekken van inwoners/ervaringsdeskundigen.
  Moet blijken uit cv en motivatie.

 • Kandidaat heeft werkervaring in Sociaal Domein in de rol van projectadviseur / projectleider in de afgelopen 10 jaar; Moet blijken uit cv.

 • Na gunning van de inhuuropdracht ontvangen alle inschrijvers(*) een terugkoppeling van de uitvraag. De terugkoppeling betreft onder andere een (Excel) overzicht met de ranking van alle inschrijvers en de score op de gunningscriteria/kwaliteit. In dit overzicht worden de namen van alle inschrijvers vermeld (dit is de leveranciersnaam, niet de naam van de kandidaat). * Inschrijvers die, na toetsing van antwoorden en bewijs in cv/motivatie, worden uitgesloten van de procedure, ontvangen dit overzicht niet en worden ook niet genoemd in het Exceloverzicht. De gegunde leveranciersnaam zal altijd zichtbaar zijn op dit overzicht.
  Gaat u ermee akkoord dat in het overzicht uw leveranciersnaam zichtbaar is?


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht