Programmamanager Mobiliteit

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De Gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam hebben in december 2022 het Mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan schetst de kaders voor de mobiliteit van Purmerend voor de komende jaren. Het brengt in beeld wat de gevolgen en kansen van verdergaande verstedelijking op het verkeer en vervoer in de gemeente zijn en vanuit welke beleidsuitgangspunten er verkeersmaatregelen zullen worden uitgewerkt. De haalbaarheid van de investeringen is mede afhankelijk van bijdrage van derden (Vervoerregio, Rijksoverheid, provincie en ontwikkelende partijen). De maatregelen moeten in samenhang met de gebiedsontwikkelingen en afgestemd op activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een programmatische aanpak. Er ligt een globaal uitvoeringsprogramma mobiliteit met als doel (1) regie en samenhang tussen opgaven verstedelijking en mobiliteit te creëren (2) prioriteren, faseren en tot uitvoeren brengen van mobiliteitsmaatregelen gerelateerd aan de beleidsdoelen op gebied mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

In het uitvoeringsprogramma zijn projecten opgenomen waarvoor subsidie vanuit het Rijk (versnellingsmiddelen woningbouw) is verkregen maar waarvoor nog geen trekker is. Dit zijn onder andere:

Aanpak van vier kruispunten ten behoeve van doorstroming HOV.

De hoogwaardige openbaar vervoer (HOV) maatregelen zijn noodzakelijk als alternatief voor de auto. In 2022 heeft een studie over de toekomst van het (HOV) plaatsgevonden. Hieruit komt naar voren dat de komende jaren op meerdere locaties het binnenstedelijke verkeer gaat vastlopen in Purmerend. Het HOV, wat deels dezelfde infrastructuur gebruikt als het autoverkeer, komt hiermee ook vast te staan. Om de doorstroming en kwaliteit van het OV te behouden en te verbeteren zijn op korte termijn maatregelen noodzakelijk.

Herinrichten verkeersroute naar stadsboulevard.

De Gedempte Where, de Purmersteenweg en de Waterlandlaan vormen samen de oost-west route door het centrum van Purmerend. Het doorgaand verkeer op deze centrumroute moet worden teruggedrongen om de leefbaarheid te realiseren en de woningbouwplannen (in bestemmings-plan procedures) mogelijk te maken. Het doel is om autoverkeer te ontmoedigen, verkeers-veiligheid en de leefbaarheid te vergroten, het realiseren voor ruimte voor langzaam verkeers-routes (fiets en voetganger) door het verwijderen van auto infrastructuur en het opheffen van parkeerplaatsen en het verbeteren van de aanwezige OV haltes.

Als programmamanager mobiliteit heb je in hoofdlijnen twee taken:

Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Samen met de clustercoördinator mobiliteit ben je de aanjager en stuur je actief op het bereiken van de in het mobiliteitsplan opgenomen doelen. Om die doelen te bereiken is samenwerking tussen de partijen noodzakelijk, de programmamanager is de facilitator van dit samenwerkingsverband. Hij/zij organiseert activiteiten die de samenwerking verbeteren en bevorderen, heeft oog voor de belangen van alle opdrachtgevers en treedt op als bemiddelaar bij verschillen van inzicht. Waar nodig neemt de programmamanager het initiatief om deze verschillen voor te leggen in het Opdrachtgeversoverleg. Je zorgt voor een jaarlijks geactualiseerd programma en doet in samenwerking met het regieteam voorstellen voor concrete projecten (scope, budget, planning, risicoverdeling en wie voert uit). Hoofdtaak is dat deze projecten in de investeringsagenda’s van de betrokken partijen worden opgenomen.

Je hebt de opdracht om voor onder meer bovengenoemde projecten een schetsverkenning te laten maken binnen de kaders van Multimodaal Netwerkkader dat momenteel wordt opgezet. Hiertoe regel je de uitbesteding en ben je verantwoordelijk voor de opdrachtverlening en begeleiding. Hierbij leg je verantwoording af aan de clustercoördinator mobiliteit en de opdrachtgevers gebiedsontwikkeling. 

12 maanden - 36 uur per week - 1 fte

Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten