Programmamanager Keten – A0513906 | Gouda

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Programmamanager Keten – A0513906 kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Opdrachtomschrijving
Het ketenproject Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming heeft als doel het realiseren van een koppelvlak t.b.v. de informatie-uitwisseling tussen CJIB/AICE en DJI c.q. het digitaliseren en automatiseren van deze informatie-uitwisseling. De ketenprojectmanager is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en implementatie van het koppelvlak CJIB- AICE en de gefaseerde ingebruikname daarvan voor de diverse doelgroepen (zaakstromen). Hij/zij ziet tevens toe op de voortgang van de benodigde aanpassingen aan interne IV-voorzieningen binnen DJI en ketenpartners. De ketenprojectmanager rapporteert aan het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) en de ketenstuurgroep, stuurt het projectteam en deelprojectleider(s) aan en opereert binnen het team ketensamenwerking. Vanuit zijn/haar rol staat de ketenprojectmanager in nauw contact met de betrokken ketenpartners en betrokken collega’s uit het primaire proces en stafdiensten van DJI. Je houdt je o.m. bezig met het opstellen van ketenprojectplannen voor de verschillende fases (plateau’s), afstemming met ketenpartners, de dagelijkse aansturing en monitoring van de ketenprojectactiviteiten en rapportage over de voortgang en financiën van het ketenproject. Van de ketenprojectmanager wordt verwacht dat deze de volgende taken verricht:

  • Actief participeren in het team ketensamenwerking
  • Verantwoordelijk zijn voor het gezamenlijke resultaat van het ketenproject;
  • Opstellen van ketenprojectplannen ten behoeve van o.a. budgetvrijgave;
  • Realiseren van de uitvoering van de ketenprojectplannen, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages;
  • Toetsen van de opgeleverde ketenprojectresultaten aan het ketenprojectplan, na het bereiken van de gewenste deelprojectdoelstellingen;
  • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projectonderdelen;
  • Zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam
  • Aangaan en onderhouden van relaties met relevante stakeholders binnen en buiten de DJI-organisatie.

Achtergrond
DJI is een belangrijke partner in meerdere ketens: de strafrechtketen en jeugdketen (voorlopige hechtenis, ten uitvoerlegging), jeugdketen, vreemdelingenketen (vreemdelingenbewaring) en de zorgketen (forensische en medische zorgverlening). Deelname in ketens en in keteninformatievoorziening vraagt om een andere benadering dan de gebruikelijke informatievoorziening binnen organisaties. Het gaat bij ketens immers om samenwerking tussen autonome organisaties, die lang niet altijd dezelfde doelen nastreven. De Dienst Justitiële Inrichtingen investeert in verbetering van samenwerking met zijn partners in de strafrechtsketen. Een belangrijke bouwsteen voor verbeterde samenwerking binnen de keten is informatievoorziening die moet blijven aansluiten op de behoeften. Daarom heeft DJI diverse trajecten geïnitieerd om de bedrijfsvoering te verbeteren met als doel de processen te versnellen, de productiviteit te verhogen en de informatiepositie te verbeteren. Het team Ketensamenwerking van DJI adviseert en ondersteunt de hoofddirectie van DJI, de divisies en directies m.b.t. keteninformatiseringsvraagstukken en voert de regie over meerdere DJI-ketenprojecten. Bovenstaande onderwerpen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn van groot belang voor DJI en voor DJI’s rechtstreekse partners in de keten; ze hebben een eigen dimensie, die niet losgezien kan worden van de ontwikkelingen in de strafrechtsketen. Het team ketensamenwerking volgt deze ontwikkelingen en adviseert zowel inhoudelijk als bestuurlijk in relatie tot de projecten. Een van de projecten betreft het ketenproject Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming, dat ziet op het realiseren van een koppelvlak t.b.v. informatie-uitwisseling tussen CJIB/AICE en DJI c.q. het digitaliseren en automatiseren van deze informatie-uitwisseling.

Organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Extra standplaats: Den Haag, I.v.m. verhuizing in de loop van 2024 naar locatie Turfmarkt in Den Haag.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht