Lead Architect – A0513798 | Gouda

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Lead Architect – A0513798 kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Opdrachtomschrijving
De functie van Projectarchitect bij DJI
Als projectarchitect maak je deel uit van de DJI architectuur community, bestaande uit Enterprise-, Domein- en Project architecten. Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet toe op een correcte invulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein. Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Je ziet erop toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd in de vorm van een Project Eind Architectuur (PEA).

Op te leveren producten
• Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);
• Impactanalyses en adviezen;
• Planningen;

De functie van Projectarchitect I.r.t. Forensische Zorg
De projectarchitect maakt deel uit van de afdeling IMA (Informatiemanagement & Architectuur) van de DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de domein architect. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprise-architect van CIO Office (CIOO) binnen DI. Daarnaast wordt er intensief contact voorzien met de kwartiermaker Facturatie en FZ keten en de domein analist(en) zorg. Verder zal er contact zijn met de betrokken informatiemanagers die zullen toetsen of de gekozen richting bij de doorontwikkelingstrajecten van de business past. Voor de doorontwikkeling van de facturatieketen zal een projectleider/business analist worden ingehuurd voor specifieke vraagstukken. Van de project architect wordt verwacht dat er specifieke architectuurvraagstukken binnen de forensische zorg worden opgepakt.

Achtergrond
Forensische Zorg bij DJI
Binnen DJI is de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugd Inrichtingen verantwoordelijk voor de aansturing van de Forensische (jeugd) Zorg (primair proces). Daarnaast is de divisie door middel van haar Specialistisch Inkoop Centrum (SIC) de uitvoerder van de inkoop, bekostigingen en (financiële) verantwoording van de forensische zorg en de somatische zorg geleverd in en voor de DJI-inrichtingen (secundair proces). De processen binnen het SIC zijn onderdeel van de facturatieketen en de FZ-keten. Forzo heeft een reorganisatie doorgemaakt. Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen back- en frontoffice werkzaamheden daarna zijn er afdelingen voor de inkoop forensische zorg, somatische zorg, financiën en een expertise centrum georganiseerd. Het expertise centrum van Forzo heeft o.a. als opdracht managementinformatie te genereren (tertiaire proces) over het werk in de inrichting en het werk binnen het SIC. Uit de nieuwe organisatie van de Divisie is een aantal IV-wensen gekomen zoals:
• het ondersteunen van het klantrelatiemanagement voor het frontoffice;
• een toekomstvast en wendbaar programma van eisen voor de verwezenlijking van de inkoopvisie en ter vervanging van het huidige inkoopsysteem op midden lange termijn;
• een heroverweging van Fizza i.r.t. voorbereidingsvoorstel, eindverantwoording inbouwen in ZPM, Horizontaal Toezicht en Materiele Controle;
• Het genereren van managementinformatie over de Justitiabele en zijn behandeling;
• het vernieuwingsproject IFZO, vernieuwen IV voor de FZ-keten.
De DI, regieorganisatie op de informatievoorziening van DJI, heeft eveneens een aantal doorontwikkelingseisen opgesteld voor de genoemde informatieketens. Dit zijn:
• De forensische zorgketen stroomlijnen.
o Enerzijds het optimaliseren van de informatieuitwisseling voor de FZ-keten voor wat betreft het bestaande ketendoel en zo nodig het uitwerken van nieuwe ketendoelen als deze in de vernieuwing van het IFZO project kunnen worden onderkend. Anderzijds het optimaliseren van de grondvlakinformatisering die nu in het ketensysteem zijn verwerkt ter optimalisatie van het werkproces en de autonomie van stakeholders bij de ondersteuning van hun primaire en secundaire bedrijfsprocessen.
• Het definiëren van mogelijke koppelingen tussen IFZO en de stakeholders.
• Het consolideren en stabiliseren van de facturatie, bekostiging en verantwoordingsketen. Het herbezien van de complexiteit van het applicatielandschap i.r.t. tot de wijzigings- en vernieuwingsvragen, het verduidelijken van de informatiestromen, het vereenvoudigen van de beheertaken.
De werkzaamheden zullen – in de rol als project architect – in verschillende werkvormen worden ingevuld binnen het Forensische zorg domein:
• Deelname in projectteams (Prince 2 methodiek)
• Deelname in agile teams (Safe Agile)
• Deelname in het FZ Domein team (inzet op domein brede architectuur vraagstukken)
• En natuurlijk als collega in de afdeling IMA

Organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initieert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Vragen over transities: Je kan het beste je mails naar de inhuurdesk sturen ( [email protected] )

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht