Hrm it businesspartner/productowner hrm

Het Kadaster
Bekijk opdracht


Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
De afdeling Data-, Proces- en Informatiemanagement (DPI) Bedrijfsvoering is op zoek naar een businesspartner HRM IT businesspartner/productowner HRM.

Vanuit de afdeling DPI Bedrijfsvoering adviseren wij over de (in-)richting van processen en systemen en regisseren wij vervolgens de realisatie, implementatie en het beheer ervan. Wij doen dat specifiek voor de bedrijfsvoering van het Kadaster. Denk hierbij bijv. aan HRM-processen, financiële huishouding, facilitaire ondersteuning, inkoopprocessen, enz.

Jij gaat je specifiek richten op de ondersteuning van de HRM-processen binnen het Kadaster en zult daarom meer bij de directie Personeel en Organisatie (P&O) te vinden zijn dan bij de afdeling DPI Bedrijfsvoering.

De directie P&O staat aan de vooravond van een aanbesteding voor een nieuw ERP systeem waarmee we de processen voor HRM, Financiën en Inkoop willen moderniseren en optimaliseren. De huidige IT-ondersteuning voor HRM processen wordt niet meer doorontwikkeld en richt zich alleen nog op continuïteit en eventuele wettelijk verplichte wijzigingen. Jij komt dus terecht in een situatie waarmee je met één been ‘in het nieuwe’ staat en met één been ‘in het oude’. We zoeken een HRM IT businesspartner/productowner HRM die juist in deze veranderende en schuivende situatie de directie P&O optimaal projectmatig kan ondersteunen in het vertalen van de nieuwe P&O strategie, de procesoptimalisatie en standaardisatie in aanloop naar de vervanging van het ERP systeem t.b.v. een optimale dienstverlening op basis van medewerker self service (employee journey).

Opdrachtomschrijving

 • jij staat de directie Personeel en Organisatie bij in de voorbereiding op het nieuwe ERP systeem. Hier moet je bijv. denken aan het (organiseren van het) leveren van input voor de aanbesteding, het optimaliseren van processen ter voorbereiding op het nieuwe ERP systeem, het (organiseren van het) opstellen van acceptatiecriteria, bijdragen aan het verander-, implementatie- en beheerplan, iedereen aangehaakt en op de hoogte houden, enz.

 • daarnaast ondersteun je de medewerkers van de directie P&O om het maximale te halen uit de bestaande IT-ondersteuning voor HRM processen. Hier kun je bijv. denken aan het (verder) inzetten van bestaande functionaliteiten, zoals bijv. een documentgenerator.

 • tot slot ben je ervoor verantwoordelijk om de huidige (IT)-ondersteuning voor HRM processen op een goede manier draaiende te houden. Hiervoor vervul je de rol van productowner en ben je onderdeel van het scrum/agile team (geplaatst bij de directie Beheer en Ontwikkeling van Informatietechnologie) dat zorgt voor het beheer en onderhoud van de voornaamste systemen die binnen de directie P&O worden gebruikt, namelijk SAP HCM en Succesfactors. In verband met de vernieuwing van het ERP systeem richt dit team zich op de continuïteit van de systemen en de eventuele wettelijke wijzigingen die nodig zijn en vindt er geen vernieuwing meer plaats. Jouw werkzaamheden betreffen bijv. het beheren van de backlog, het in samenspraak met het scrum/agile team bepalen van de planning voor het komende kwartaal en de komende sprints, het communiceren over en afstemming zoeken met collega productowners m.b.t. prioritering en planning, enz.


Samen met de directie Personeel en Organisatie en het scrum/agile team zorg je ervoor dat er maximale waarde wordt geleverd voor onze stakeholders binnen de directie P&O. Je kent de HRM processen goed en wat er speelt aan issues en wensen maar we verwachten niet dat je de ins en outs van de systemen kent. Daarvoor hebben wij voldoende experts in huis. Je zorgt dus vooral voor een goede verbinding tussen de directie P&O, het scrum/agile team en andere betrokkenen binnen het Kadaster (zoals bijv. de business architecten).

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • SAP HCM/SuccessFactors;

 • Agile/scrum.


Verantwoordelijkheden

Zie opdrachtomschrijving.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 08-07-2024 tot en met 30-06-2025 voor 32 á 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerking in multidisciplinaire (agile) teams van professionals.

 • Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • Empathisch, antenne, verbinder, open, transparant;
  • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling sterk;
  • Teamspeler;
  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
  • Klantgericht;
  • Analytisch vermogen;
  • Proactief en initiatiefrijk;
  • Resultaatgericht;
  • Organisatievermogen.

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 08-07-2024 tot en met 30-06-2025 voor 32 á 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie

 • Minimaal 3 jaar bewezen ervaring als HR IT partner in een agile/scrum omgeving.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe.
  Graag het cv aanleveren in PDF.
  Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.


Wensen • De directie P&O heeft in het verleden soms best moeite gehad om nieuwe functionaliteiten op een goede manier in gebruik te nemen. Met als gevolg dat er naar verwachting nog een hoop potentie zit in het maximaal inzetten van bestaande functionaliteit voordat we overstappen naar een nieuw ERP. Geef aan (max 400 woorden) hoe u de directie P&O gaat ondersteunen/overtuigen om bestaande functionaliteit maximaal te benutten?Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

 • Overstappen naar een nieuw ERP systeem betekent ook afscheid nemen van de oude situatie waarbij zeker voor de medewerkers van het scrum/agile team nog niet duidelijk is wat dit voor hun functie gaat betekenen. Deze onzekerheid zal logischerwijs zijn effect hebben op sfeer en energie binnen het scrum/agile team terwijl we dit team nog zeker twee jaar hard nodig hebben om de continuïteit van de huidige systemen te borgen. Geef aan (max. 400 woorden) hoe u de samenwerking met het scrum/agile team wilt gaan vormgeven. Welke factoren zijn daarbij van belang en hoe denkt u daar invulling aan te kunnen geven?Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 400 woorden) op welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht