Ecologisch Adviseur (pre)-smp’s

Provincie Gelderland
Bekijk opdracht

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of natuur en milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Nederland heeft zich gebonden aan afspraken rondom het energiezuiniger maken van de gebouwde omgeving. Deze doelstellingen zijn vervat in bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs, de Klimaatwet en het coalitieakkoord 2023-2027 "Gewoon doen". Er ligt daarmee een grote opgave in de gebouwde omgeving om uiteindelijk in 2050 CO2-neutrale woningen te hebben. De provincie Gelderland en gemeenten in de provincie zetten zich in om de isolatie van woningen te versnellen.

In spouwmuren en daken van de te isoleren woningen verblijven regelmatig vleermuis- en vogelsoorten. Het verstoren en doden van de gebouwbewonende soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen is verboden op basis van de Omgevingswet (Ow), onderdeel flora en fauna activiteit. Als er vooraf geen maatregelen worden getroffen vinden deze dieren bij werkzaamheden als na-isolatie de dood. Als er geen mitigerende maatregelen worden getroffen verdwijnen verblijfplaatsen.

De wettelijke bescherming van deze gebouwbewonende soorten staat – zeker bij particuliere verduurzaming van woningen – op gespannen voet met de energietransitie.  Provincies zijn het bevoegd gezag voor het onderdeel flora en fauna in de Ow. Provincie Gelderland zoekt de oplossing in een gebiedsgerichte ontheffing op basis van een Soortenmanagementplan (SMP). De provincie werkt dan ook aan het opstellen van richtlijnen voor gemeenten om invulling te geven aan een SMP. Een SMP heeft echter een ontwikkeltijd van 2-3 jaar en is daarmee als instrument niet op korte termijn inzetbaar. Als opstap tot een volwaardig SMP wordt er dan ook gewerkt aan het opzetten van een pre-SMP methodiek op basis waarvan gemeenten een vergunning kunnen aanvragen voor met name na-isolatie van particulieren grondgebonden woningen.

Veel gemeenten zijn of willen nu al aan de slag met een SMP. Individueel of in regio verband. Vanuit het ministerie van BZK zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om het opzetten en implementeren van een SMP te versnellen. De provincie verdeelt deze middelen.

Om samen met de gemeenten (en andere belanghebbenden, zoals grote vastgoedeigenaren) in de provincie Gelderland te komen tot SMP’s zijn we op zoek naar een ecologisch adviseur, met affiniteit met de gebouwde omgeving.

In het geval van verlenging worden het aantal uren en werkzaamheden opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een ecologisch adviseur bestaan met name uit:


 • 1e aanspreekpunt voor gemeenten en andere betrokken partijen (denk aan woningbouwcoöperaties, verenigingen van eigenaars, adviesbureaus) die betrokken zijn bij het voorbereiden en opstellen van een pre-SMP en SMP vergunningaanvraag;

 • Uitdragen van visie en huidig handelingsperspectief t.a.v. soortbescherming in relatie tot na-isoleren vanuit provincie Gelderland;

 • Kaders aangeven en pro-actief meedenken met gemeenten en hun adviseurs bij voorbereiden en opstellen van pre-SMP en SMP vergunningaanvraag;

 • Inbrengen van kennis en ervaring vanuit voorbereiden en opstellen pre-SMP en SMP’s door gemeenten in het proces van SMP-beleid van de provincie Gelderland;

 • Het leveren van input voor communicatiemiddelen (o.a. website);

 • Pro-actief delen van kennis met medewerkers van Natuur, Energietransitie en VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) die betrokken zijn opstellen van (pre) SMP beleid provincie Gelderland en het verlenen van vergunningen aan gemeenten in deze;

 • Eventueel (in afstemming met projectleider) deelnemen aan externe netwerkbijeenkomsten;

 • Waar nodig ondersteunen van medewerkers van VTH bij verlenen van vergunningen aan gemeenten op basis van richtlijnen (pre) SMP’s.


Eisen • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) in de functie van ecologisch adviseur en heeft aantoonbaar kennis van gebouwbewonende soorten en de daarmee samenhangende problematiek.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet en kennis heeft van gebouwbewonende soorten en de daarmee samenhangende problematiek.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van Ecologie.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

 • Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) bij of voor een overheidsorganisatie.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting één of meerdere opdracht(en)/project(en) waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.

 • Externe is inzetbaar vanaf 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026 voor gemiddeld 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 maal een periode van 12 maanden.Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 6 mei 2024 inzetbaar is voor gemiddeld 24 uur per week.

 • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden.


Wensen • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als verbinder/bruggenbouwer, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt als verbinder/bruggenbouwer (10 punten)
  Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt als verbinder/bruggenbouwer (6 punten)
  Externe heeft geen ervaring als verbinder/bruggenbouwer (0 punten)

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met opdrachten/projecten waar externe zijn/haar oplossingsvermogen/vindingrijkheid heeft ingezet, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit blijkt dat externe zijn/haar oplossingsvermogen/vindingrijkheid heeft ingezet (10 punten)
  Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit blijkt dat externe zijn/haar oplossingsvermogen/vindingrijkheid heeft ingezet (6 punten)
  Externe kan geen opdrachten/projecten beschrijven waaruit blijkt dat externe zijn/haar oplossingsvermogen/vindingrijkheid heeft ingezet (0 punten).

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met werken aan het voorbereiden of opstellen van SMP’s, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met werken aan het voorbereiden of opstellen van SMP’s (10 punten)
  Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met werken aan het voorbereiden of opstellen van SMP’s (6 punten)
  Externe heeft geen ervaring met werken aan het voorbereiden of opstellen van SMP’s (0 punten)


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via 
Bekijk opdracht