Adviseur natuur en stikstof

Rijksvastgoedbedrijf
Bekijk opdracht


Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed.
Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring.
We beheren ruim 11,7 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa
82.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken,
kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en
monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers,
gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen
en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en
renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.
Onze missie: 'Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet
gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op
basis van beleidsdoelen.', is in 2019 aangescherpt met ‘We willen de waarde van Rijkvastgoed
maximaal benutten. We werken daarom samen met andere partijen om niet alleen onze eigen
gebouwen, maar ook de hele omgeving te verbeteren. Economie, leefomgeving en natuur varen
wel bij wat we doen.’
Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het
Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer onderhoudt en beheert de gebouwen, gebouw gebonden (technische)
installaties, werken, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie. Daarnaast
realiseert de directie Vastgoedbeheer projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling,
transformatie of transacties.

Realisatie Landelijk
Het realiseren en onderhouden van schietbanen en start- en landingsbanen. De landelijke invoering
van laadpalen. Het afsluiten van onderhoudscontracten voor bebouwd gebied en buitenruimten. De
aanleg van zonnepanelen op alle rijksgebouwen in Nederland. Zomaar wat regio overstijgende
voorbeelden van onderhouds- en beheerprogramma’s van het Rijksvastgoedbedrijf die de afdeling
Realisatie Landelijk voor de klant Defensie uitvoert.
Realisatie Landelijk bestaat uit zeven secties. De secties (veiligheid) Programma’s en
Projecten bebouwd gebied en buitenruimten worden ingeschakeld om te zorgen voor een
uniforme en effectieve aanpak, snelheid en klanttevredenheid bij de advisering en
uitvoering van programma’s en projecten met een landelijke scope. De secties Contractuitvoering,
inclusief de storingsdesk focussen op de keuringen en het beheer van de onderhoudscontracten, en
treedt op als projectleider van nieuw af te sluiten landelijke contracten. De secties Civiele
Infrastructuur en Beheer Natuur en Landschap houden zich bezig met alles dat onderhouden,
gekeurd en gerenoveerd moet worden in de buitenruimten, veelal Defensieterrein.

Opdracht omschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf beheert duizenden hectaren grond, waaronder landbouwgronden, bossen
en zelfs een vijfde van alle heide- en stuifzandgebieden in Nederland. Een groot deel van die
hectaren liggen op militaire vliegvelden of worden door Defensie gebruikt als oefen- en
schietterreinen. Als programma adviseur Natuur & Stikstof ben je de link tussen het programma
schietbanen en de NLC adviseurs in de drie projectregio’s. De Adviseur Natuur en Stikstof
inventariseert met de programma manager en de projectleiders de raakvlakken tussen de uit te
voeren projecten, Flora & Fauna en stikstof. De Adviseur Natuur en Stikstof handelt op basis van
kennis van natuur en stikstof wetgeving en praktische kennis / al uitgevoerde onderzoeken door de
NLC adviseurs in de projectregio’s.
De werkzaamheden bestaan uit:
- Beoordelen van de raakvlakken op basis van de wet- en regelgeving;
- Verzamelen van informatie bij de NLC adviseurs in de projectregio’s;
- Standaardiseren van de werkwijze t.a.v. natuur en stikstof binnen het programma
schietbanen;
- Opstellen van uitvragen voor de benodigde onderzoeken en beoordelen van de
onderzoeksresultaten;
- Sparringpartner van de programma manager en projectleider voor een optimale aanpak
binnen de wet- & regelgeving en locatie omstandigheden.
Uiteraard neemt de Adviseur Natuur en Stikstof ervaring mee uit andere opdrachten en is in staat
deze over te dragen op collega’s. Jij bent is gemotiveerd van dit project een succes te maken, jouw
enthousiasme en energie werken aanstekelijk op jouw collega’s.

Meest essentiële competenties
- Het is een pré wanneer je kennis bezit van de organisatie en van de opdrachtgever(s).
- Je vindt het geen probleem om landelijk te werken.
- Je kunt helder communiceren.
- Je hebt een helikopterview en kunt de balans bewaken
- Je bent je bewust van de dynamiek, processen en belangen van de betrokken partijen en
kunt je aanpak hierop afstemmen
- Je hebt ervaring in het gebiedenspoor, soortenspoor en houtopstanden

Eisen • Eis:
  De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij zal meewerken aan een MIVD B screening en hiertoe alle gegevens z.s.m. zal verstrekken na een verzoek daartoe. Tevens verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van het verkrijgen van deze verklaring als ontbindende voorwaarde.

 • Eis:
  In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.

 • Eis: De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde opleiding op WO-niveau, met zwaartepunt op ecologie of natuurtechniek.Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis: De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring:
  • als adviseur natuur en stikstof in een complexe omgeving. Hieronder wordt verstaan een organisatie waarbij er sprake is van meerdere directies waarbij op hoog niveau wordt geadviseerd over specialistische onderwerpen met uiteenlopende belanghebbenden.Toelichting: Deze kennis moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van het aantal jaren waarin de kennis is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).Toelichting: De opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met het Rijksoverheid plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij het Rijksoverheid.

 • Eis: Benoem duidelijk in het CV bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4.

 • Eis: De aangeboden kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.


Wensen • Wens 01:
  De mate van ervaring als adviseur natuur en stikstof
  Aspecten:* met toepassen relevante wet- en regelgeving;
  * vertalen van uitvoeringskaders naar programma- en projectaanpak;
  * advisering van de programmamanager en projectleider in de uitvoering van projecten binnen de geldende wet- en regelgeving en op basis van de gemaakte aanpak.
  * Opstellen van uitvragen en beoordelen van de geleverde kwaliteit
  * ervaring in het gebiedenspoor (incl. stikstof), soortenspoor en houtopstanden

 • Wens 02:
  De mate van kennis van en ervaring met samenwerken in een integraal programma
  Aspecten:
  * bij grote multidisciplinaire programma/projecten in een complexe omgevingHieronder wordt verstaan een organisatie waarbij er sprake is van meerdere directies waarbij op hoog niveau wordt geadviseerd over specialistische onderwerpen met uiteenlopende belanghebbenden. En met
  Multidisciplinair programma/projecten wordt bedoeld: projecten die meerdere disciplines raken en integraliteit hebben binnen het project.

  * samenwerken met adviseurs in andere omgevingsaspecten, zoals archeologie, geluid, water, bodem

 • Wens 03:
  De mate van kennis van en ervaring met uitvoeren van projecten in Natura 2000 gebieden
  Aspecten:
  * Ervaring met werken in een ecologische hoogwaardige omgeving


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht