Technisch beheerder Infra

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is gestart in 2012 en is inmiddels qua infrastructuur grotendeels gerealiseerd.

Meerdere bedrijven hebben zich al gevestigd en rondom de gerealiseerde bedrijfspanden zijn delen van het buitengebied

woonrijp gemaakt. In 2028 moet de ontwikkeling gereed zijn en het bedrijventerrein geheel uitgegeven zijn. Delen van de

openbare ruimte zijn inmiddels overgedragen aan gemeente Ridderkerk.

De taken van de Gemeenschappelijke Regeling verschuiven zich steeds meer van realisatie naar beheer en onderhoud.

Contractueel heeft de Gemeenschappelijke Regeling van gemeente Ridderkerk de opdracht gekregen om het operationele

beheer en onderhoud van het gehele gebied uit te voeren tot eind 2028. Hiervoor is een beheerovereenkomst afgesloten.

De Technisch beheerder Infra geeft invulling aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en is verantwoordelijk

voor de voortgang en het resultaat. Hij/zij zorgt in samenwerking met het technisch team voor de voorbereiding en realisatie

van alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van RAW raamcontracten en door losse opdrachten aan diverse

aannemers.

De beheer- en onderhoudswerkzaamheden bestaan deels uit het invulling geven aan de Beheerovereenkomst met gemeente

Ridderkerk, maar bestaan ook uit het tijdelijk beheer vóór de overdracht naar de gemeente. Hij/zij legt verantwoording af aan

de Projectleider Civiel, maar kan binnen zijn/haar eigen taakveld naar eigen inzicht invulling geven aan de functie.

Het te beheren en onderhouden areaal bestaat onder andere uit:

Ontsluitingswegen, zoals Verbindingsweg en diverse bedrijfslanen;

 • Fietspaden;
 • Lunchpaden;
 • Vrij-verval riolering (DWA, SHWA en VHWA);
 • Drie gemalen inclusief persleidingen;
 • Goten en kolken;
 • Watergangen, beschoeiing en duikers;
 • Groenvoorzieningen (bomen, bosplantsoen, bermen, gazons);
 • Openbare verlichting;
 • Kunstwerk onderdoorgang Rijksstraatweg;
 • Glasvezelnetwerk.

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

 • Uitvoering van het beheer- en onderhoudsplan;
 • Opstellen en actualiseren onderhoudsplanning;
 • Invulling geven aan het totale beheer- en onderhoud van het areaal;
 • Verzorgen gladheidsbestrijding;
 • Toepassen benodigde ecologische maatregelen;
 • Coördineren en afhandelen calamiteiten en klachten zoals illegale stort (drugs)afval, verkeersongelukken en
 • rioolverstoppingen;
 • Houden van toezicht op beheer- en onderhoudsmaatregelen;
 • Optreden als meldpunt buitenruimte;
 • Coördineren van cyclische inspecties en controles;
 • Coördineren (tijdelijke) verkeersmaatregelen en afsluitingen;
 • Bewaken van de voortgang, kwaliteit, financiën en veiligheid;
 • Contacten onderhouden dagelijks voorkomende (nood)situaties;
 • Periodiek overleg wijkagent en omgeving/bewoners;
 • Periodiek overleg met de beheerders van gemeente Ridderkerk;
 • Contacten onderhouden gemeentelijke beheerders;
 • Coördineren nieuwe contracten realisatie;
 • Verzorgen afstemming met Parkmanagement;
 • Deelname overleggen zowel intern als extern;
 • Algemene deelname aan het technisch team;
 • Algemene deelname aan projectteam van het gehele team van GRNR.

Functie-eisen

Werk- en denkniveau

HBO werk- en denkniveau.

Kennis en ervaring

Vereist:

 • Civieltechnische achtergrond, vakinhoudelijke kennis op gebied van beheer en onderhoud;
 • Ervaring in een soortgelijke functie binnen het vakgebied civiele techniek;

Gewenst:

 • Ervaring met beheer en onderhoud van nieuw areaal binnen een gebiedsontwikkeling;

Competenties

Competenties

 • Samenwerken. Is een teamspeler en handelt in het belang van de projectresultaten;
 • Resultaatgericht, realiseert producten conform afspraak;
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • Overtuigingskracht, te nemen besluiten of stappen overbrengen aan anderen;
 • Daadkrachtig en besluitvaardig;
 • Klantgerichtheid, in staat om de belangen en behoeftes van de ‘klant’ juist te vertalen naar eisen, oplossingen of
 • maatregelen.

Arbeidsvoorwaarden

De gemiddelde inzet bedraagt 24 uur per week, gedurende 47 weken.

Totale maximale inzet voor het eerste jaar is begroot op 1.128 uur. Voor de drie optionele verlengingen is dezelfde inzet

voorzien.

Bedrijfsinformatie

Ten zuiden van knooppunt Ridderster, grenzend aan de A15 en A16 wordt op het grondgebied van de gemeente Ridderkerk

het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ontwikkeld. De ontwikkeling omvat onder andere circa 96 hectare netto

bedrijventerrein, aanpassingen aan de infrastructuur, een parkeervoorziening, een groene inpassing langs de Rijksstraatweg

en een blauwe wig.

Voor de realisatie van het project Nieuw Reijerwaard hebben de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam een

gemeenschappelijke regeling ingericht, Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De GRNR heeft tot doel

casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van minimaal 96 hectare bedrijventerrein op de

locatie Nieuw Reijerwaard met de daarbij horende ontsluiting, het daarbij horende groen en de bijbehorende voorzieningen.

Voor de gebiedsontwikkeling heeft GRNR een compacte projectorganisatie opgezet waaraan leiding wordt gegeven door de

directeur. Het managementteam bestaat naast de directeur uit een Technisch Manager en een Manager Bedrijfsvoering. Er is

een technisch team ingericht dat zich bezig houdt met alle technische aspecten, het inrichten van de openbare ruimte, bouw-

en woonrijp maken en het beheer en onderhoud van het gebied. Het technisch team bestaat uit:

- Technisch Manager

- Projectleider Civiel

- Directievoerder

- Toezichthouder

- Adviseur kabels en leidingen

- Adviseur Civiel

- Ondersteuner

- Technisch beheerder Infra

Alle rollen in het technisch team zijn vervuld, behoudens de Technisch beheerder Infra welke wordt geworven met

onderhavige aanbesteding.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten