Senior Adviseur Ondersteuning Europese activiteiten NTM

NDW
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM)
Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata is dé plek waar overheden en marktpartijen mobiliteitsdata kunnen publiceren, vinden en gebruiken. Het gaat om data van wegen, openbaar vervoer, parkeren, waterwegen, deelmobiliteit en andere relevante data op het vlak van mobiliteit.
We maken de kwaliteit van de datasets inzichtelijk en werken samen om de kwaliteit te verbeteren.

Naast het dataregister, werkt NTM aan een actieve community tussen aanbieders en vragers van data, tussen overheden en marktpartijen. Dat doen we door op thema’s samen te werken en continu met elkaar in gesprek te zijn. Zo werken we met onze partners aan data-standaarden en de next steps in de mobiliteitstransitie, zoals linked data. Door één plek voor mobiliteitsdata te maken, stimuleren we bijvoorbeeld dat er voor de eindgebruiker betere apps beschikbaar komen of dat beleidsmakers slimme keuzes voor de toekomst kunnen maken. We doen dit in nauwe afstemming met de ontwikkelingen op dit gebied in Europa.

Meer informatie is beschikbaar op www.toegangspuntmobiliteit.nl

Opdracht Ondersteuning Europese activiteiten NTM
Er lopen op dit moment twee trajecten op EU-niveau waarbij het NTM behoefte heeft aan ondersteuning van een Senior Adviseur:
1. De vertegenwoordiging van NTM in het EU-project NAPCORE.
2. EU activiteiten voor de implementatie van de herziene Real Time Traffic Information
(RTTI) verordening.

Ad 1. Vertegenwoordiging NTM in het EU-project NAPCORE
Het NTM vormt het Nationale Toegangspunt voor Nederland, zoals dat voor diverse data soorten onder de ITS-richtlijn (2010/40/EU) is voorgeschreven. In het EU-project NAPCORE stemmen alle Europese toegangspunten met elkaar af met als doel de standaardisering en de (cross-border) interoperabiliteit van data in Europa te borgen. Verschillende mensen vanuit NTM en de bij NTM betrokken data knooppunten vertegenwoordigen Nederland in het NAPCORE project. Vanuit
Nederland ligt de coördinatie voor inbreng bij NTM. Het project is gestart in 2021 en loopt nog tot eind 2024.

Eén van de businessmanagers van NTM is projectmanager Nederland voor NAPCORE en heeft hier
ondersteuning bij nodig.

Ad 2. EU activiteiten RTTI implementatie
Vorig jaar is de Real Time Traffic Information (RTTI) verordening herzien. Deze wordt 1 januari 2025 van kracht. Om hierop voor te bereiden lopen er zowel binnen Nederland als in Europa diverse activiteiten. Binnen Europa is het NTM namens Nederland trekker van het zogenaamde RTTI Action Plan binnen NAPCORE. Daarnaast heeft Nederland het initiatief genomen tot een zogenaamde RTTI Taskforce. In NAPCORE stemmen alle nationale toegangspunten met elkaar af.
Het ontbreekt echter op EU-niveau aan een platform waar ook Europese wegbeheerders vertegenwoordigd zijn. De wegbeheerders zijn echter een onmisbare schakel als het gaat om de implementatie van de herziene RTTI verordening. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de data collectie en het borgen van de kwaliteit.

Nederland (DGMo) heeft daarom het initiatief genomen samen met andere EU wegbeheerders een RTTI taskforce te vormen om samen – en in nauw overleg met NAPCORE – af te stemmen met serviceproviders. Deze taskforce begint nu vorm te krijgen. Een eerste bijeenkomst hiervoor vindt plaats op 9 november in Budapest. NTM heeft hier een belangrijke faciliterende rol in. Eén van de businessmanagers van het NTM is projectmanager voor deze RTTI Taskforce en heeft
hier ondersteuning bij nodig.

Functieomschrijving
Het gaat om diverse ondersteunende activiteiten op het gebied van de inbreng van NTM in zowel NAPCORE als de aan NAPCORE gelieerde RTTI Taskforce:

NAPCORE
- Beleggen en voorzitten van de werkgroep H2 uit NAPCORE, bewaken acties uit dit overleg, verslaglegging.
- Opstellen werkplan 2024 voor H2
- Ondersteuning projectmanagement, inclusief financiën.

RTTI Taskforce
- De tactische en operationele aansturing van de RTTI taskforce, zoals het proactief signaleren en bewaken van acties.
- Aanspreekpunt voor EU wegbeheerders en private serviceproviders.
- Organiseren (plannen, agendavorming, eventueel voorzitten, vastleggen van acties en besluiten) meetings. Uitgebreidere verslaglegging indien dat nodig is.
- Meedenken over en meeschrijven van voor de RTTI benodigde documenten (scoping papers, inhoudelijke documenten)
- Adviseren van en meedenken met NTM projectmanager.
De betreffende NTM businessmanager fungeert als inhoudelijk aanspreekpunt.

Functie-eisen
1e ronde eisen
- HBO denk- en werkmentaliteit
- Mate waarin de kandidaat de Nederlandse en de Engelse taal beheerst (woord en geschrift)
- Mate waarin de kandidaat in staat is deelnemers te motiveren hun taken te volbrengen
2e ronde selectie criteria
- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring in het werken in EU verband op het gebied van mobiliteit;
- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring met ITS services op het gebied van mobiliteit en de daaraan gerelateerde data;
- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van publiek-private samenwerking op EUniveau;
- Mate waarin de kandidaat de volgende competenties bezit: flexibel, accuraat, zelfstandig, resultaatgericht.

Aanvullende informatie
Het aanbieden van een ZP'er via een leverancier of het aanbieden van een professional via een inleen-doorleen constructie wordt door de opdrachtgever niet geaccepteerd.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten