Regio-Adviseur sociaal domein noord-west

VNG
Bekijk opdracht


Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de
lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.
Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342
gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de
dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende
organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en
gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit
vraagt om een continue en ander type gesprek, dat gericht is op wat nodig is voor inwoners
(een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel van wetten,
programma’s en dossiers.
Vanaf 2021 zijn er regioadviseurs aangesteld die de verbinding leggen tussen de
verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de
vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering op het gebied van het sociaal, zorg- en
veiligheidsdomein. Deze regioadviseurs zijn vaste aanspreekpunten voor de regio1 en
vormen met het hart van het Platform Sociaal Domein. Daarnaast coördineren en
faciliteren de collega’s van Bureau Platform Sociaal Domein2 de gehele ondersteunings-
structuur.

1 Regio’s: Noord-West, Noord, Midden, Oost, Zuid-West en Zuid.
2 Denk hierbij aan de overkoepelend programmamanager, en -secretaris, team Kennis en Leren,
team Communicatie en het Projectenbureau (support/ondersteuning).

Het Platform Sociaal Domein heeft de volgende drie rollen:
-
Kennis: fungeert als een waardevolle bron van kennis en expertise over hoe
gemeente en partners beter kunnen samenwerken en organiseren op
maatschappelijk vraagstukken;
-
Advies: adviseert en ondersteunt (gemeentelijke) beleidsmakers, professionals en
partners actief bij het vinden van oplossingen voor complexe inrichtings- en
samenwerkingsvraagstukken;
-
Inzicht; verschaft actief inzicht in de beschikbare ondersteuning voor gemeenten
en partners die hun (gezamenlijke) uitvoeringspraktijk willen verbeteren en
versterken.

Het Platform Sociaal Domein heeft als opdrachtgevers het rijk en de VNG. Het platform is
organisatorisch ondergebracht bij de VNG.

Omschrijving van de opdracht
De regioadviseurs werken zelfstandig en vanuit de eigen expertise & achtergrond en
worden gevoed door het Platform Sociaal Domein over nieuwe ontwikkelingen en advies-
vaardigheden. De regioadviseurs zijn sterke procesmatige adviseurs met een
generalistisch profiel die moeiteloos kunnen schakelen tussen de verschillende beleids-
terreinen. Ze hebben kennis van en ervaring met het werken in een politieke, bestuurlijke
context en met advisering van lokale overheden.

De adviseurs sluiten proactief aan bij vragen en ontwikkelingen die spelen in de regio en
bieden gemeenten en partners passende ondersteuning met kennis en expertise van
henzelf en anderen. Zij staan voor ondersteuning en advies aan gemeenten,
(zorg)aanbieders, cliëntorganisaties en ketenpartners met als doel om op opgaven te
versnellen en te verbinden. Daarnaast biedt een regioadviseur waar mogelijk
maatwerkondersteuning afgestemd op de behoeften van gemeenten. Indien nodig kan de
regioadviseur daarbij gebruik maken van specifieke expertise uit de adaptieve schil van
het Platform Sociaal Domein (denk bijvoorbeeld aan experts op het gebied van privacy- en
gegevensdeling). Ook kunnen regioadviseurs gebruik maken van elkaars kwaliteiten en de
aanwezige kennis van collega’s binnen de VNG en hun netwerk (denk aan kennis-
instituten).

Regioadviseurs in landsdelen werken als team en worden gezamenlijk als regionaal
ondersteuningsteam aangestuurd door het Platform Sociaal Domein bij de VNG. We zoeken
op dit moment een adviseur die het bestaande team voor regio Noord-West komt
versterken. Deze regio beslaat de provincie Noord-Holland3. Het bestaande team Noord-
West bestaat uit een adviseur Zorg en Veiligheid en een adviseur Opdrachtgeverschap en
Opdrachtnemerschap (Jeugdwet en Wmo). De nieuwe adviseur komt te werken ter
versterking van het aandachtsgebied sociaal domein4.

De regioadviseur die we zoeken heeft brede (beleids-/advies)ervaring in het sociaal
domein. Bij voorkeur heeft de adviseur aanvullend kennis van de Participatiewet en/of het
woonvraagstuk (zoals de huisvesting van aandachtsgroepen). En is hij/zij thuis in het
onderwerp lokale toegang (de wijze waarop de gemeentelijke toegang tot zorg en

3 De regio’s van de adviseurs overlappen niet volledig. Dit heeft te maken met de regio-indelingen die gehanteerd worden
op de verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan jeugdregio’s, arbeidsmarktregio’s of veiligheidregio’s.
4 Voor de komende periode is de focus voor het sociaal domein gericht op: 1) samenwerking sociaal domein en wonen
(waaronder huisvesting aandachtsgroepen), 2) verbinding sociaal en medisch domein, 3) verbinding sociale basis en
verstevigen lokale teams en 4) randvoorwaarden voor samenwerking.

ondersteuning is georganiseerd). Hij/zij heeft kennis van en ervaring met lokale overheden
en haar partners in de provincie Noord-Holland en weet zich tussen al deze partijen (ook
op de verschillende niveaus: operationeel, tactisch en strategisch) goed te verhouden. We
vinden het belangrijk dat de adviseur goed op de hoogte is van de couleur locale en over
een warm netwerk beschikt in de regio Noord-West. Een ‘hands on’ persoonlijkheid met
analytische vaardigheden, die actief met (strategische) vraagstukken aan de slag gaat,
waardoor de regio zich goed ondersteund voelt.

Ben jij de regioadviseur Sociaal Domein die we zoeken voor Noord-West? Dan gaan we
graag met jou in gesprek!

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Relatie:
Het leggen en onderhouden van relaties (met de verschillende lagen
uit diverse organisaties) en het initiëren van relevante netwerken.
• Kennisdelen:
Het brengen van informatie, overzicht en goede praktijken
(kennisdeling). Het ophalen en agenderen van signalen, knelpunten
en goede praktijken. Het opwerken van kennis tot nieuwe producten,
zoals bijvoorbeeld handreikingen.
• Adviseren:
Het als ‘critical friend’ opereren in de regio (durft de vinger op de zere
plek te leggen vanuit een positieve insteek). Scherpstellen van
ambities, verbinden van partners ten behoeve van de regionale
ambitie, inhoudelijk verbinden van thema’s & personen, adviseren
over nieuwe ontwikkelingen, overlegstructuren en procesmatige
aanpak.
• Faciliteren:
Indien nodig en gevraagd: het aanbrengen van versnelling in een
regionale aanpak. Het organiseren en faciliteren van een gesprek
tussen regionale en/of lokale partners.

• Samenwerken:
De regio-adviseurs binnen een regio komen periodiek bij elkaar om
onder meer de inzet in de regio en de ontwikkelingen in de regio met
elkaar uit te wisselen. In deze overleggen wordt ook bekeken of er
op bepaalde vraagstukken samengewerkt kan worden.

Resultaat van de opdracht
• De regio is ondersteund en verbonden met regionale en landelijke ontwikkelingen bij de
inrichting van het brede sociaal domein en groeit daarmee toe naar een stevig en
volwassen sociaal domein ten behoeve van kwetsbare inwoners. Het resultaat is een
kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de ondersteuningsactiviteiten en een
beeld van de regio.

• De regio voelt zich adequaat en proactief ondersteund door de regio-adviseur. Dit kan
gemeten worden in de evaluatie(s) gedurende de looptijd van het regioteam.

De regioadviseur legt verantwoordelijkheid af aan de teamcoördinator Sociaal Domein
binnen het Platform Sociaal Domein in de vorm van een verslag voor de einddatum van de
opdracht. Daarnaast vinden er periodiek voortgangsgesprekken plaats.

Eisen • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

 • • een afgeronde WO- of HBO-opleiding gericht op sociale wetenschappen/bedrijfskunde/bestuurskunde;

 • • in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring (operationeel, coördinerend of
  adviserend) met lokale overheden en haar partners in het brede sociaal domein,
  specifiek in de provincie Noord-Holland;

 • • in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring (operationeel, coördinerend of
  adviserend) in domeinoverstijgende (netwerk)samenwerking tussen rijk en
  medeoverheden of tussen overheden en ketenpartners;

 • • minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur voor rijk en/of lokale overheden en haar
  partners in het brede sociaal domein;

 • • we gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Wensen • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de vorm van referenties van opdrachten in het adviseren van veranderkundige opgaven.

 • Geef aan hoeveel werkervaring (operationeel, coördinerend of adviserend) de kandidaat heeft in domeinoverstijgende (netwerk)samenwerking tussen rijk en medeoverheden of tussen overheden en ketenpartners.

 • Geef aan of de kandidaat aantoonbare werkervaring (operationeel, coördinerend of adviserend) heeft in de vorm van referenties van opdrachten op het gebied van de Participatiewet en/of woonvraagstuk (waaronder huisvesting van aandachtsgroepen).

 • Geef aan of de kandidaat aantoonbare werkervaring (operationeel, coördinerend of adviserend) heeft op het gebied van (inrichting van) de lokale toegang. Hiermee wordt de gemeentelijke toegang tot zorg en ondersteuning bedoeld.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht