Projectleider visieleren en praktijkervaring

VNG
Bekijk opdracht


Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de
lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen
bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel
bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt
die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en
gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit
vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners
(een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten,
programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen
alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en
preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.
Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform
Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen
tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op
basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het
Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.

Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen
van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:
1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en
ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;
2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van
een dekkend en breed expertisenetwerk;
3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden
en partners.

Omschrijving van de opdracht
Het Platform Sociaal Domein – een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG-PSD) en diverse departementen - wil meer samenhang creëren tussen alle
ontwikkelingen in (landelijk) beleid die impact hebben op de wijze waarop gemeenten de
Toegang en de sociale teams hebben vormgegeven. Zo kunnen gemeenten en
uitvoeringspartners beter ondersteund worden. Denk bij deze ontwikkelingen onder
andere aan: Hervormingsagenda, Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming, IZA,
GALA, WOZO, (v)AMS, nationaal plan Dakloosheid, de hervorming van de participatiewet
en het brede dienstverleningsprogramma van BZK.

Een belangrijke pijler van het Platform Sociaal Domein is de Toegang. Onder Toegang
verstaan we de manier waarop mensen kunnen aankloppen bij de gemeente met vragen
om zorg en ondersteuning in het dagelijkse functioneren. De gemeente is vrij om de
Toegangsfunctie vorm te geven op een wijze die past bij de bestaande structuren in de
eigen gemeente. Vaak hebben gemeenten gekozen voor een model waarin gewerkt
wordt met lokale teams. In de Hervormingsagenda is de bindende afspraak gemaakt dat
sterke lokale teams ook zelf ondersteuning moeten bieden. De ontwikkelingen vragen
veel van de uitvoerende medewerkers in de Toegang en van de lokale teams.

De projectleider Visieleren en Praktijkervaring maakt deel uit van het projectteam
Toegang, dat bestaat uit een projectleider Toegang, een coördinator Samenhang, een
communicatiemedewerker en een projectmedewerker, en werkt nauw samen met de
projectleider Toegang. Samen stemmen zij de taakverdeling af en draagt de projectleider
verantwoordelijkheid voor het afgesproken takendeel. Het projectteam Toegang is
onderdeel van het Platform Sociaal Domein en legt verantwoording af aan de
programmamanager van het Platform.

Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van
het Platform Sociaal Domein (onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten),
een oplossing vindt om de toegang tot het sociaal domein te optimaliseren. De
organisatie en versterking van de toegang tot het sociaal domein kent door de
complexiteit vaak knelpunten. Het visieleerteam beschikt over kennis over en ervaring
met deze knelpunten en pas dit toe in het traject. Gezamenlijk komen gemeenten en
visieleerteam tot een advies en handelingsperspectief voor een optimalisatieproces.

De projectleider Visieleren en Praktijkervaring heeft opdracht om de gemeenten en haar
beleidsmakers, directeuren, managers, uitvoerende medewerkers en via hen inwoners te
ondersteunen met kennis, (praktijk)ervaring op het gebied van Toegang Sociaal Domein.
Dit zal in nauwe samenwerking met de regio-adviseurs zijn van het Platform Sociaal
Domein en met de collega’s van onderdeel Leren & Ontwikkelen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden belegd bij de
projectleider Visieleren en Praktijkervaring:
- Praktijkervaring en kennis t.b.v. van overzicht en inzicht brengen bij gemeenten
om hun toegangsorganisatie te optimaliseren. Het ontsluiten van informatie naar
gemeenten.
- Het organiseren en faciliteren van uitwisseling, samen met de coördinator
Samenhang, en gezamenlijk leren tussen VNG, Platform Sociaal Domein en
gemeenten in de praktijk, bijvoorbeeld door het organiseren van werkbezoeken
de voorbereiding en deelname aan interactieve sessies.
- Dagelijks projectleiding voor het onderdeel Visieleren en Praktijkervaring,
verantwoordelijk aanspreekpunt voor zowel inhoudelijke als procesmatige
werkzaamheden behorende bij het praktisch ondersteunen van gemeenten vanuit
het Platform Sociaal Domein.

Deze werkzaamheden betreffen de volgende onderdelen:
- Begeleiden van het Verkenningsinstrument Toegang
- Werkzaamheden voor visieleren:
o De projectleider, werft, begeleidt de fase van vraagverheldering,
organiseert diverse sessies als een kick-off, ontwerpsessie en
borgingsessie, analyseert de verzamelde data en stelt de adviesnotitie op.
o De projectleider stelt het projectplan Visieleren 2024 op en voert dit uit
samen met de duo-projectleider Visieleren
o De projectleider voert de afgesproken monitor uit om het project te
verantwoorden
- Aanpak peer-to-peer leren. Tussen gemeenteambtenaren onderling, tussen
rijksambtenaren en gemeenteambtenaren en tussen gemeenteambtenaren en
inwoners/ervaringsdeskundigen.
- Basisonderdeel van de werkzaamheden is actief samenwerken, zowel intern als
extern, op het gebied van inwonersparticipatie en overheidsparticipatie. Daarbij
sluiten we aan bij het programma Focus op Uitvoering van VNG-realisatie.
- Begeleiden van de pilot Community Led Research Action met de Hogeschool Den
Haag om vanuit betrokken inwoners te spiegelen op de Toegangspraktijk van
gemeenten.

Resultaat van de opdracht
Aan het eind van het jaar zijn de volgende resultaten bereikt:
• Visieleren Toegang
- Er zijn acht visieleertrajecten gestart en afgerond in 2024 en ieder traject
levert een handelingsperspectief op waar de betrokken gemeente mee aan de
slag kan.
- Het inwonersperspectief is een concreet onderdeel van de vijf stappen van een
Visieleertraject
- De aanpak visieleren is versterkt, verrijkt en uitgebouwd tot een beproefde
ondersteuningsvorm van het Platform Sociaal Domein en een VNG-methode
die breed inzetbaar is.
- Er is een monitor ingericht om ervaringen per Visieleertraject en de impact
van het totale project 2024 te meten en signalen uit het veld te verzamelen en
delen;

• Peer-to-peer leren tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en hun
inwoners/ervaringsdeskundigen
- Er is een plan ontwikkeld om gemeenten te faciliteren om met behulp van het
VIT of andere ondersteuningsvormen elkaar te helpen. De komende jaren zal
deze vorm van ondersteuning verder worden ontwikkeld;

• Kennis toegankelijk maken voor de praktijk van gemeenten
- De kennisinfrastructuur rondom Toegang is ontwikkeld en praktisch vertaald
en toegankelijk gemaakt voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten.
- De ontwikkelde kennis praktisch vertalen en toegankelijk maken voor de
uitvoeringspraktijk van gemeenten door de inzet van een Professioneel
Doctoraatstraject;

• Uitvoering en begeleiding van het VIT
- Er zijn minimaal 5 gemeenten ondersteund bij het gebruik van het VIT
- De ervaringen van het gebruik zijn teruggekoppeld en weer gebruikt voor de
doorontwikkeling van het VIT.

Eisen • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • De aangeboden kandidaat voldoet aan alle in hoofdstuk 2 van de offerteaanvraag genoemde eisen.

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd. Deze twee documenten zijn opgeslagen in de map ‘Mijn documenten’.

 • Gedurende de gehele looptijd van de inhuurovereenkomst kan er niet geïndexeerd worden. De gehele maximale looptijd bedraagt 36 maanden.

 • Inschrijver gaat expliciet akkoord met de concept overeenkomst welke als bijlage bij de offerteaanvraag beschikbaar is gesteld.

 • Inschrijver verklaart hierbij de offerteaanvraag in zijn geheel te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.


Wensen • Kandidaat heeft werkervaring als beleidsadviseur of projectleider binnen de publieke sector binnen het sociaal domein

 • Kandidaatstelling voor een doctoraatstraject dat van toepassing is op de thema’s toegang, menselijke maat en uitvoeringskracht

 • Na gunning van de inhuuropdracht ontvangen alle inschrijvers(*) een terugkoppeling van de uitvraag. De terugkoppeling betreft onder andere een (Excel) overzicht met de ranking van alle inschrijvers en de score op de gunningscriteria/kwaliteit. In dit overzicht worden de namen van alle inschrijvers vermeld (dit is de leveranciersnaam, niet de naam van de kandidaat). * Inschrijvers die, na toetsing van antwoorden en bewijs in cv/motivatie, worden uitgesloten van de procedure, ontvangen dit overzicht niet en worden ook niet genoemd in het Exceloverzicht. De gegunde leveranciersnaam zal altijd zichtbaar zijn op dit overzicht.
  Gaat u ermee akkoord dat in het overzicht uw leveranciersnaam zichtbaar is?

 • Praktijkervaring met projecten binnen het sociaal domein in de rol van inwoner of initiatiefnemer. Denk hierbij aan projecten in de wijk, welzijns- en kunstprojecten in de buurt

 • Werkervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders:
  gemeenten, cliëntenorganisaties, aanbieders, koepelorganisaties, cliëntenraden, brancheorganisaties, kennisinstituten, ministeries

 • Werkervaring met het uitvoeren van Visieleertrajecten


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht