Projectleider

Nationale Politie
Bekijk opdracht


Politiebureaus, meldkamers, cellencomplexen, schietbanen en computercentra: de vastgoedportefeuille van de politie telt meer dan duizend objecten. Wil jij een rol spelen bij de grootste huisvestingsopgave in overheidsland? Voor de realisatie van projecten zoeken wij een enthousiaste Projectleider.

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management en bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Technisch beheer, Beleidsimplementatie & Ontwikkeling en Programmeren en Projectmanagement .

De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.

Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiële waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de Politie werkt.

Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan van onze huisvestingsportefeuille, in de projecten en aan het
opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement. Wij zoeken professionals die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kunnen overzien en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de
politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel (geen 9-tot-5-mentaliteit) en beschik je over een gezonde dosis humor.

Als Projectleider maak jij deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Vanuit Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 70 collega's complexe huisvestingsprojecten o.a. renovatie's en nieuwbouw voor alle politie eenheden. Deze zijn verdeeld in teams en districten door het hele land.

Het team Projectmanagement bestaat uit vier subteams, namelijk: Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Afhankelijk van de projecten word je gekoppeld aan een van de vier teams voor de uitvoering van de projecten. Door het gehele land worden diverse projecten opgestart.

Verantwoordelijkheden

Als Projectleider geef je sturing en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering en overdracht. De Projectleider stuurt (functioneel) zijn projectteam aan. De Projectleider is verantwoordelijk voor het maken van een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd. In het project is de Projectleider continu bezig om de beheers aspecten (kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie) te monitoren en daarover te rapporteren aan de Stuurgroep. Daarbij speelt risicomanagement een belangrijke rol. De Projectleider zorgt voor afstemming met de opdrachtgever, waarbij inzichten worden gegeven in de baten, effecten en doelen van de projecten. Je legt verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteert periodiek aan de Coördinator Projectmanagement. Zie verder vakmatige taken voor taken en verantwoordelijkheden.

Het betreft een tijdelijke functie binnen het team Projectmanagement.

De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer:
- Fungeren als Projectleider en gedelegeerd opdrachtgever van huisvestingsprojecten vanaf € 5 miljoen.
- Sturen op een efficiënt en effectief projectresultaat door het analyseren, monitoren en evalueren van de kwaliteit, duurzaamheid en organisatie-rendement van huisvestingprojecten en de daaraan onderliggende programma’s.
- Mede-ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied zoals aanbestedingsstrategieën, marktstrategieën en projectmanagementtechnieken.
- Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen.
- Omgaan diverse stakeholders met div huisvestingsbehoeften.
- Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

De vorming en doorontwikkeling van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2028 tientallen miljoenen euro's per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Belangrijkste stakeholders:

- Eenheidsleiding
- MT Projectmanagement
- Medewerkers binnen de sector Huisvesting
- Advisory Board
- Stuurgroep Huisvesting per Eenheid
- Facilitaire Services
- Overige onderdelen binnen dienst Facility Management waaronder Inkoop Management, ICT en Producten en Diensten Management
- Overige externe partijen zoals aannemers, architecten en adviseurs

Eisen:
- In de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk Projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe (= meerdere locaties/disciplines), grote huisvestingsprojecten, zoals benoemd in de opdrachtomschrijving.

Wensen:
- Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk (Project)manager met huisvesting- en dienstverleningsconcepten implementeren en met diverse moderne bouworganisatievormen zoals alliantie en design&build.
- Aantoonbare werkervaring en kennis op het gebied van Prince 2 Foundation of een gelijkwaardige managementmethode (IPMA e.d.).
- Aantoonbare werkervaring met het verbeteren van de duurzaamheid binnen Huisvestingsprojecten.
- Aantoonbare werkervaring in het aansturen van ontwerpteams (bij voorkeur met het werken op architectenbureaus).
- Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk Projectleider binnen grote publieke- én private organisatie bestaande uit meerdere locaties, met het managen van besluitvormingsprocessen.

Competenties

- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
- Organisatie sensitiviteit
- Probleemanalyse
- Resultaatgerichtheid
- Besluitvaardigheid
- Netwerkvaardigheid
- Initiatief
- Overtuigingskracht
- Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Eisen • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 2.
  De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO
  niveau. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk Projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe (= meerdere locaties/disciplines), grote huisvestingsprojecten, zoals benoemd in de opdrachtomschrijving.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  Competenties:Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

  Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de
  organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de
  andere organisatieonderdelen.

  Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
  vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

  Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

  Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer
  zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.

  Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen
  organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

  Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan
  passief af te wachten.

  Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

  Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Wensen • Wens 1.
  De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk
  (Project)manager met huisvesting- en dienstverleningsconcepten implementeren en met
  diverse moderne bouworganisatievormen zoals alliantie en design&build.Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 2.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring en kennis op het gebied van Prince 2 Foundation of een gelijkwaardige managementmethode (IPMA e.d.).Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 3.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het verbeteren van de duurzaamheid binnen Huisvestingsprojecten.De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring met het verbeteren van de
  duurzaamheid binnen Huisvestingsprojecten.
  3/5= De kandidaat heeft 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het verbeteren van de
  duurzaamheid binnen Huisvestingsprojecten.
  5/5= De kandidaat heeft 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring met het verbeteren van de
  duurzaamheid binnen Huisvestingsprojecten.

 • Wens 4.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het aansturen van ontwerpteams (bij voorkeur met het werken op architectenbureaus).De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring in het aansturen van ontwerpteams (bij voorkeur met het werken op architectenbureaus).
  5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het aansturen van ontwerpteams (bij voorkeur met het werken op architectenbureaus).

 • Wens 5.
  De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk Projectleider binnen grote publieke- én private organisatie bestaande uit meerdere locaties, het het managen van besluitvormingsprocessen.De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat voldoet niet aan bovengenoemde
  5/5= De kandidaat voldoet aan bovengenoemde

 • Wens 6.
  De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding bij voorkeur in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig, op minimaal HBO niveau. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat heeft geen afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal
  HBO niveau.
  3/5= De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau in een andere studierichting
  5/5= De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig, op minimaal HBO niveau.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht