Ervaren omgevingsmanager infrastructurele projecten (een of meerdere kandidaten)

Provincie Overijssel
Bekijk opdracht


Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement intern en extern. Daaronder valt het stakeholdermanagement met het ingenieursbureau, de betrokken medeoverheden alsook het contact met de directe omgeving. Ook de betrokkenheid van de gebruikers en bewoners van de (vaar)wegen en het gebied rond de betreffende projecten behoren tot het omgevingsmanagement. Uiteraard inclusief het organiseren van de gezamenlijke communicatie en informatieavonden. Je geeft mede richting aan de participatie en zorgt voor een degelijke stakeholdersanalyse.

Verder ben je verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van de klanteisen, het inventariseren van de Kabels en Leidingen, het opstellen van een vergunningenscan en de volledige conditionering voor zover van toepassing in het project.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Als omgevingsmanager ben je primair verantwoordelijk voor de zaken die spelen met en rondom de omgeving. Je stemt hiervoor af met de projectmanager en de andere IPM-teamleden.

Afhankelijk van de beschikbare uren van de kandidaat is er de mogelijkheid dat je gevraagd wordt om extra projecten of taken op te pakken.

Je bent verantwoordelijk en trekker van het omgevingsmanagement en draagt zorg voor goed stakeholdermanagement dat voldoet aan de eisen die de provincie stelt. Je bent de schakel tussen de omgeving en het project. Daarnaast heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de planfase tot een goed eind te brengen, met daarbij oog voor de erop volgende fasen.

Van de kandidaat wordt verwacht daar waar mogelijk een actieve bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling van het omgevingsmanagement binnen de provincie.

 

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Leiding, Ontwikkeling en Expertise, Verkeer en Infrabeheer.

Deze functie valt binnen het team Project Advies. Het team werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit diverse investerings- en onderhoudsprogramma's. Het gaat hierbij om projecten van civiele constructies zoals wegen, bruggen, beschoeiing, sluizen en duikers.

 

Ossenzijl

Als omgevingsmanager word je ingezet op het project herstel kades Ossenzijl en Zwartsluis. Er dient onderhoud uitgevoerd te worden aan de kades zodat de veiligheid en de bereikbaarheid geborgd is. Het onderhoud kan variëren van klein onderhoud tot complete vervanging. Welk onderhoud nodig is, wordt in het project bepaald. Het project bevindt zich in de vooronderzoeksfase. In deze fase wordt de projectaanpak voor de voorbereiding en realisatie bepaald en worden de onderzoeken met lange doorlooptijd opgestart. Producten waar je als omgevingsmanager voor verantwoordelijk bent zijn onder andere: indicatieve KES, stakeholderanalyse en conditionering. Het projectteam bestaat uit een projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en projectondersteuner.

REHAB 2

Als omgevingsmanager word je ingezet op het project Rehabilitatie kunstwerken 2 (Rehab 2). Het project is erop gericht om 10 objecten middels groot onderhoud weer 30 jaar mee te laten gaan en op elektrotechnisch gebied 15 jaar. We voeren verschillende werkzaamheden uit, zoals het aanpassen en/of vervangen van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en de civiele constructies. De objecten bestaan uit bruggen en sluizen, waarvan 5 objecten op kanaal Almelo- De Haandrik en 5 in noordwest Overijssel.

Het projectteam is een IPM-team. De projectaanpak is bouwteam. Het bouwteam is in september '23 gestart. Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidingsfase en de realisatie van het eerste object verwachten we in 2025.

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 14 juli 2025 voor 12 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan.1. Naam aangeboden Kandidaat:
  Naam: ...

  2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie.
  Naam organisatie: ...
  Adres: ...
  Woonplaats: ...

  3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag.
  Naam: ...
  E-mailadres: ...
  Telefoonnummer: ...

  4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst.
  Naam: ...
  Functie: ..

  5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden).
  Opdracht: ...
  Periode: ...
  Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring als omgevingsmanager van vergelijkbare infrastructurele projecten in de periode 2010 tot heden.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie te weten een gemeente met meer dan 80.000 inwoners of provincie of het rijk of waterschap in de periode 2010 tot heden.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde mbo- opleiding of hoger.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en afstudeerjaar.

 • De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 14 juli 2025 voor 12 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.


Wensen • Als adviseur ben je bij uitstek een verbinder met de omgeving: in- en externe stakeholders. Motiveer hoe jij zorgdraagt voor deze verbinding. Benoem daarbij twee werkvoorbeelden waarbij jouw verbindende rol goed naar voren kwam.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • De Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met het werken en het opstellen van participatieplannen, stakeholdersanalyse en klant-eisen-specificaties. Beschrijf de opgedane werkervaring.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • De Kandidaat heeft als omgevingsmanager werkervaring in de planfase (komen tot planologisch besluit) van een infrastructureel project. De kandidaat heeft daarbij kennis van en ervaring met de (wettelijke) procedures die bij vergunningen een rol spelen zoals bestemmingsplanherziening (MER, natuur, geluid, luchtkwaliteit,
  stikstof, grondaankoop, ontgronding, water etc.). Beschrijf de opgedane werkervaring als omgevingsmanager.

  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • MOTIVATIE
  Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.
  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht