Community builder vernieuwersnetwerk ‘herpakt’

Provincie Zuid-Holland
Bekijk opdracht

De provincie Zuid-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. De aanpak is vastgelegd in de strategie van Circulair Zuid-Holland. De nieuwe strategie; ‘Samen bouwen aan een circulair Zuid-Holland’ is in april 2024 vastgesteld in Provinciale Staten). Binnen de provincie werkt team Circulair Zuid-Holland aan het concreter en tastbaarder maken van de circulaire toekomst. Hierbij hebben we gekozen voor een transitieaanpak, waarin we focussen op verschillende bouwstenen rond een aantal transitiethema’s. Deze aanvraag komt voort uit het transitiethema Kunststoffen. Voor mee informatie over de opgave circulair zie: www.circulair.zuid-holland.nl.


De komende jaren gaan we van een lineair naar een circulair systeem. We weten ongeveer hoe dat er uit ziet en wat er niet in een circulair systeem past, echter we zullen in co-creatie moeten uitvinden hoe dat in de prakrijk het beste vormgegeven kan worden. Circulair vraagt om het actief uitfaseren van het lineaire systeem om plaats te maken voor een minder mens- en milieubelastende circulaire systeem. Dat kunnen we onder andere doen via het perspectief vanuit vier bewegingen: opbouw, ombouw, afbouw en voortbouw (zie transitiecurve van Drift). Deze vier bewegingen spelen min of meer gelijktijdig, maar zijn allesbehalve gelijksoortig. Ze zijn voor een geslaagde (werkelijke) transitie ook allemaal nodig.


• Opbouw: gaat om het opkomen van nieuwe manieren van denken, werken en organiseren;


• Ombouw: gaat over bestaande elementen die nieuwe toepassingen krijgen of aangepast worden aan een veranderende context;


• Afbouw: gaat om manieren van denken, werken en organiseren die verdwijnen en uit gefaseerd worden;


• Voortbouw: gaat over institutionaliseren en normaliseringsprocessen van het nieuwe


We zitten aan de beginfase van een transitie en dus zullen we vaak dingen opbouwen. Maar we zien ook signalen van ombouw en afbouw. In de projecten die we vanuit circulair Zuid-Holland doen houden we rekening met deze bewegingen.


Van lineair naar circulair


In 2017 is in NL ongeveer 1.650 kiloton plastic afval verwerkt, waaronder 512 kiloton verpakkingen. Hiervan wordt 47,5% gerecycled of hergebruikt en 52,5% verbrand. In Zuid-Holland produceren we rond de 230 kiloton plastic afval per jaar, hiervan in ruim een kwart bedrijfsverpakkingen. Herbruikbare verpakkingen zijn een manier om single-used plastics uit te bannen en dus afval te verminderen en grondstoffen in de loop te houden. Het is echter niet de enige manier om te zorgen voor minder afval en verspilling. Redesign van het product en refuse van onnodige verpakkingen (stappen hoger op de R-ladder) hebben eveneens een groot effect. Hoe kunnen wij dit denken als provincie versnellen en ondersteunen? Welke ‘stip aan de horizon’ vinden partijen passend bij Zuid-Holland?


Aanpak via vernieuwersnetwerken


De transitieaanpak van de provincie Zuid-Holland kenmerkt zich door een netwerk gestuurde aanpak. Vanuit de verschillende transitiethema’s worden rondom actuele issues vernieuwersnetwerken gestart. In zo’n vernieuwersnetwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld, inspirerende voorbeelden gedeeld en gesproken over de aanpak van eventuele kansen en obstakels en op de route naar circulair. Er worden gezamenlijke pilots of verkenningen gestart die waar wenselijk uitgroeien tot doorbraakprojecten. Elk vernieuwersnetwerk stelt zijn eigen agenda op en wordt door een externe facilitator/community builder ondersteunt. Deze fase kan vooraf worden gegaan door een verkenning waarin de behoefte aan zo’n netwerk wordt getoetst.


Vanuit het transitiethema kunststoffen zijn inmiddels twee vernieuwersnetwerken ontstaan. Het eerste netwerk is het vernieuwersnetwerk herbruikbare bekers- en maaltijdverpakkingen. Dit netwerk bestaat uit Zuid-Hollandse gemeenten, aanbieders, kennispartijen en vertegenwoordigers van horeca. De urgentie op het thema is groot. Immers vanaf 2024 moeten bekers-, en maaltijdverpakkingen op evenementen en op locatie worden hergebruikt of hoogwaardig worden gerecycled.


Het tweede vernieuwersnetwerk (HerPakt) richt zich eveneens op verpakkingen, echter deze keer op met name de B2B stroom van verpakkingen. Dit vernieuwersnetwerk heeft als hoofdfocus de realisatie en implementatie van retoursystemen voor herbruikbare bedrijfsverpakkingen. Daarnaast worden pilots gedaan zo hoog mogelijk op de zogenoemde R-ladder van circulair.


Bij de introductie van retoursystemen van verpakkingen komt een aantal zaken kijken:
 • De businesscase

 • Het logistieke systeem (retour halen, opslag, vervoer ed.)

 • Ondersteunende ICT (tracking and tracing,)

 • Hygiëne en veiligheid


Doorbouwen


Het vernieuwersnetwerk ‘HerPakt’ is ontstaan in 2023 en inmiddels uitgegroeid tot een actief netwerk. Met de lancering van de nieuwe naam (HerPakt) half mei 2024 is de kwartiermakers fase afgerond. De komende jaren zal het netwerk verder door ontwikkelen. In verschillende sectoren ontstaan initiatieven rond herbruikbare verpakkingen en hoewel de producten en ketens verschillend zijn in aard en omvang, lijkt het of de vraagstukken overeenkomstig zijn. HerPakt is een lerend netwerk waarin ‘leren door doen’, ‘uitwisseling van kennis en ervaring’ en ‘gezamenlijke lobby en campagne gericht op de bekendheid van en vertrouwd met herbruikbare bedrijfsverpakkingen’ plaatsvindt. Doel en focus is de introductie van retoursystemen voor herbruikbare bedrijfsverpakkingen te versnellen en daarmee impact te realiseren op de bedrijfsafvalstroom. Het netwerk kan ook vanuit deze gezamenlijkheid in gesprek met brancheorganisaties, wet- en regelgevers en handhavers om de hobbels te slechten die nog steeds ervaren worden.


Omschrijving van de opdracht


Voor de ondersteuning van het vernieuwersnetwerk ‘HerPakt’ zoeken we een community builder. Als community builder;
 • Ben je aanspreekpunt voor het netwerk, voer je gesprekken met de verschillende partijen en bespreek je met hen de kansen en bedreigingen voor de introductie van retoursystemen en ondersteun je hen in het vormen van coalities, het opzetten van pilots en het uitvoeren daarvan.

 • Houd je vinger aan de pols ten aanzien van de samenstelling van het netwerk en nodig je, waar dat relevant nieuwe partijen uit voor deelname aan het netwerk.

 • Stel je samen met actoren een gedragen en actiegerichte agenda op, met voorstel voor volgende stappen/acties/leeractiviteiten voor de komende 2 jaar.

 • Organiseer je sessies (online en fysiek) voor de deelnetwerken en 2 maal per jaar een fysieke sessie voor het bredere netwerk. • Overleg je met regelmaat met het team kunststoffen van Circulair Zuid-Holland (in de rol van opdrachtgever en medeorganisator).

 • Je houdt contact met relevante kennispartijen (Verpact bestaande uit KIDV en afvalfonds verpakkingen en Mission Reuse) rond dit onderwerp.

 • Draag je waar nodig bij aan coalitievorming ten behoeve van het doen van aanvragen voor de subsidieregeling ‘doorbraakprojecten’ van Circulair Zuid- Holland en procesbegeleiding gedurende de loop van een toegekend doorbraakproject.

 • Bij de opdracht hoort ook strategisch omgevingsmanagement om te bepalen welke partijen op de korte- en lange termijn betrokken moeten worden en een lange termijnvisie en route.Eindresultaat


Je werkt samen met het netwerk aan het opstellen van een gedragen agenda, met doelen en mogelijke pilots, rondom herbruikbare verpakkingen en een inspirerende ambitie op langere termijn waar de betrokken partijen meerwaarde in zien. Deze agenda wordt met toelichting gepubliceerd op de website van HerPakt (nu een pagina op circulair Zuid-Holland). Er is een of er zijn meer coalities rond aanvragen in het kader van de subsidieregeling ‘doorbraakprojecten’ ontstaan.


Terugkoppeling van voortgang


Je bespreekt de voortgang met de transitiemanager/projectmedewerker Kunststoffen van de Provincie Zuid-Holland, aangevuld met (door jou te bepalen) een vertegenwoordiging vanuit het netwerk. Samen bespreken jullie als ‘transitieteam’ welke behoeftes, kansen en knelpunten je ziet in het veld en geef je op basis daarvan advies aan de provincie.


Financiële ondersteuning bij uitvoering opdracht


Naast uitvoering van de opdracht is budget beschikbaar voor overige kosten die gemaakt worden (bijv. zaalhuur, technische hosting, communicatie). Deze worden in overleg met het transitieteam besteed.


Producten die moeten worden gemaakt


Gespreksverslagen, verslagen van de beoogde bijeenkomst, beschrijving van een gedragen agenda van het netwerk, analyse van de werking van het netwerk in de provincie en advies voor vervolgproces.


Planning (start en einde)


De opdracht gaat op of na 1 juli 2024 van start en loopt door tot 31 december 2026 of verder indien de tijd dat vraagt. (of: loopt door tot het einde van het project. Mogelijk tot 31 december 2026.)Eisen • Eis 1 Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat/kandidaten is/zijn gedurende de bovengenoemde periode beschikbaar voor gemiddeld 20 uren per week (max 24 uur per week) voor de voorbereiding, uitvoering en realisatie van het project en is flexibel inzetbaar.

 • Eis 2 Vormvereiste CV: De inschrijver heeft de Curriculum Vitae van de kandidaat uitsluitend beschreven in bijgevoegd ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-0002554 en toegevoegd in tabblad ‘aanmelding’ op het aanbestedingsplatform. Alleen CV’s die in het aangeboden format worden ingevuld, worden beoordeeld.
  NOOT apart bijgevoegde CV’s (zoals in eigen format) worden niet meegenomen in de beoordeling

 • Eis 3 Vormvereiste invulformulier Kwaliteit: Per sub criterium staat voorgeschreven hoeveel A4 u ervoor mag gebruiken in het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-0002554’. Bevat uw uitwerking meer dan het gestelde maximum aantal pagina’s, dan worden de pagina’s die meer zijn dan het gestelde maximum niet beoordeeld;

 • Eis 6 Kennis en expertise: Uit het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-0002554’ blijkt minimaal dat de kennis en expertise van de aangeboden kandidaat/kandidaten aantoonbaar en verifieerbaar is (middels opleidingen, cursussen, werkervaring) beschikt oveEis 6.1 Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding;
  Eis 6.2 Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als in opdrachten op snijvlak markt, overheid en/of kennisinstellingen
  Eis 6.3 Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring als community builder/ netwerkbouwer (het organiseren van coalities en het opbouwen en onderhouden van netwerken);
  Eis 6.4 Aantoonbare bekendheid met het onderwerp ‘Herbruikbare Bedrijfsverpakkingen’.

 • Eis 7 Verklaring omtrent gedrag (VOGnp): De inschrijver zal in het geval deze de opdracht gegund krijgt een VOGnp (algemeen risicoprofiel) van de kandidaat aanleveren via het aanbestedingsplatform binnen 4 weken na definitieve gunning. Het aanvragen van de VOGnp kan inschrijver zelf doen of hiervoor een dienstverlener inschakelen.

 • Heeft u alle informatie gelezen en bent u hiermee akkoord?

 • Voeg hier het ingevulde Invulformulier Kwaliteit toe


Wensen • G1: Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring als community builder in opdrachten op het snijvlak van markt, overheid en/of kennisinstellingen?Eis = minimaal vijf (5) jaar

  - Ja, meer dan vijf (5) jaar relevante werkervaring als community builder in aangegeven veld. Daarnaast heb je aantoonbare werkervaring met projecten op het snijvlak van circulariteit én kunststoffen/B2B verpakkingen.
  - Ja, vijf jaar (5) jaar aantoonbare werkervaring als community builder. Daarnaast heb je aantoonbare werkervaring met projecten rondom circulariteit en/of duurzaamheid.
  - Ja, vijf (5) jaar werkervaring als community builder. Je hebt daarbij geen projecten uitgevoerd op het gebied van kunststoffen/verpakkingen en/of rondom circulariteit/duurzaamheid.

 • G2: Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring in strategische co-creatieprocessen?- Ja, vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met co-creatie processen rond een maatschappelijk thema en aantoonbare ervaring met het opzetten van succesvolle coalities die opereren aan de hand van een gezamenlijke ‘agenda’.
  - Ja, tussen de een (1) en drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met co-creatie processen rond een maatschappelijk thema en aantoonbare ervaring met het opzetten van succesvolle coalities die opereren aan de hand van een gezamenlijke ‘agenda’.
  - Nee, geen aantoonbare werkervaring met co-creatie processen rond een maatschappelijk thema en aantoonbare ervaring met het opzetten van succesvolle coalities.

 • G3 CV: Visie op de opdracht en aanpak(max. op 2 A4)

  Aanvullend op het CV van de kandidaat, verzoeken we u in maximaal 2 A4 uw Visie en de aanpak te schetsen m.b.t. de voorliggende opdracht:

  Wat is je aanpak als community builder van het vernieuwersnetwerk herbruikbare B2B verpakkingen, met welke partijen ga de komende tijd spreken en hoe zorg je voor een vitale coalitie? Hoe zie je de samenwerking met de provincie?
  Hoe breng je de partijen uit het netwerk samen rond een gezamenlijke agenda en hoe ziet het proces er de komende 1,5 jaar uit?

 • Prijs


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht